Версия за печат

00207-2014-0085

BG-Монтана: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Монтана, бул. "Трети март "41, За: Деница Христова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: РЗОК-Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части. Компютърната и периферна техника в РЗОК- Монтана, подлежаща на следгаранционно сервизно обслужване е описана по вид, модели, параметри и посочена в документацията за участие. Следгаранционна поддръжка на компютрите и периферната техника.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части. Компютърната и периферна техника в РЗОК- Монтана, подлежаща на следгаранционно сервизно обслужване е описана по вид, модели, параметри и посочена в документацията за участие. Следгаранционна поддръжка на компютрите и периферната техника.

Прогнозна стойност без ДДС
1666 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

не

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва:- в срок до 15 работни дни след представяне на:фактура - оригинал, приемно-предавателен протокол с опис на извършените работи и доставените артикули и количества, видно с фактура за закупуването им.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В обявената открита процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Не може да участва в настоящата открита процедурата за възлагане на описаната обществена поръчка участник: a) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; - подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; -участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;- престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; б) обявен в несъстоятелност; в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) за който някое от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.е) който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия;ж) който участва в обединение или е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. Не може да участва в процедурата и участник, който:а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2, т.1, т.2, т. 5 и ал.5 от ЗОП с декларации. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи, издадени от компетентните органи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата т. 2, т. 3 и т. 4. в 7 - дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен. Всеки участник има право да представи само една оферта за цялата поръчка. Плик № 1, плик № 2 и плик № 3 се поставят в общ плик, върху който трябва да бъде отбелязана следната информация:Адрес на възложителя: 3400 гр. Монтана, бул "Трети март" № 41, Районна здравноосигурителна каса –Монтана.Следното означение:ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части”. Име, адрес, телефонен и факс номер и по възможност електронен адрес на потенциалния изпълнител. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и на общите изисквания, посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Да осигури за своя сметка доставянето на компютърна техника, чиято поддръжка е предмет на договора в случаите, когато отстраняването на техническа неизправност се осъществява в сервизна база на 2. Изпълнителят се задължава да ремонтира техниката на възложителя с предимство в рамките на 48 часа след подадена заявка по телефон, факс или e-mail или да обяви, че техниката подлежи на ремонт. 3. Във времето за реакция – 48 (четиридесет и осем) часа от подаване на заявка по чл. 5, т. 2 и т. 3 от настоящия договор - да извърши точна диагностика, целяща предприемането на последващи оптимални действия за отстраняване на заявената техническа неизправност. 4. Да извърши в срока по т. 2 “инцидентно посещение” - посещение на специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на заявена от служител на РЗОК – Монтана спешна необходимост от отстраняване на възникнала техническа неизправност. 5. Да уведоми в срока до 48 часа служител на РЗОК- Монтана за вида и сложността на техническата неизправност и необходимото време за пълното й отстраняване.
Минимални изисквания: 1.Да осигури за своя сметка доставянето на компютърна техника, чиято поддръжка е предмет на договора в случаите, когато отстраняването на техническа неизправност се осъществява в сервизна база на 2. Изпълнителят се задължава да ремонтира техниката на възложителя с предимство в рамките на 48 часа след подадена заявка по телефон, факс или e-mail или да обяви, че техниката подлежи на ремонт. 3. Във времето за реакция – 48 (четиридесет и осем) часа от подаване на заявка по чл. 5, т. 2 и т. 3 от настоящия договор - да извърши точна диагностика, целяща предприемането на последващи оптимални действия за отстраняване на заявената техническа неизправност. 4. Да извърши в срока по т. 2 “инцидентно посещение” - посещение на специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на заявена от служител на РЗОК – Монтана спешна необходимост от отстраняване на възникнала техническа неизправност. 5. Да уведоми в срока до 48 часа служител на РЗОК- Монтана за вида и сложността на техническата неизправност и необходимото време за пълното й отстраняване.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи декларация, че при ремонт на компютърната и периферна техника на Възложителя, ще доставя и влага само нови и неупотребявани резервни части и консумативи. Декларацията се представя в оригинал с подпис и печат; Списък на техническите лица, участващи в монтажа на резервните части. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата; Декларация от участника, че сервизното обслужване и ремонт на компютърната и периферна техника, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за съответната марка; Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: Участникът следва да представи декларация, че при ремонт на компютърната и периферна техника на Възложителя, ще доставя и влага само нови и неупотребявани резервни части и консумативи. Декларацията се представя в оригинал с подпис и печат; Списък на техническите лица, участващи в монтажа на резервните части. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата; Декларация от участника, че сервизното обслужване и ремонт на компютърната и периферна техника, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за съответната марка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.07.2014 г.  Час: 15:00
Място

РЗОК- Момтана бул. "Трети март "41, стая 102

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците (законните им представители) или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решенията на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежат на обжалване относно тяхната законосъобразност включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. Жалба не може да се подава пред Комисията за защита на конкуренцията след сключването на договор за обществена поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ