Версия за печат

00449-2013-0010

BG-Омуртаг: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000875817

Община Омуртаг, ул. "Ал. Стамболийски" № 2а, За: Нуршен Юмерова Салиева - Директор на дирекция "ПИСОП", Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 62311, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Място/места за контакт: Община Омуртаг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.omurtag.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.omurtag.bg/bg/economic_develobment/obsh_porachki.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500” по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място на изпълнение на дейностите на територията на община Омуртаг (обхващащо селата: Веренци, Веселец, Петрино, Българаново и Могилец)
Код NUTS: BG334
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500” по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45233000, 45233200, 45233220

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
4997996.82 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Срок за изпълнение - ОС; тежест: 40
Критерий: Предлагана цена - ОЦ; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 219 - 380417 от 12.11.2013 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 229 - 397073 от 26.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: - / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.11.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ "ОМУРТАГ - СПС-2013", ул. "Никола Петков" № 9а, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64388, E-mail: stroikomers@mail.bg, Факс: 0601 67022

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4997996.82 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

"Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500” по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура””, който се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно сключения договор №25/321/01375 от 27.11.2012г. между община Омуртаг и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2014 г.