Версия за печат

02011-2014-0001

BG-Варна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

I Oсновно училище, р-н."Владислав Варненчик", За: Ирина Георгиева, България 9023, Варна, Тел.: 052 510312, E-mail: оsnovno_1@abv.bg, Факс: 052 510317

Място/места за контакт: Ирина Георгиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.1ou-varna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на учебници и учебни помагала за ПГ, I-VII клас за безвъзмездно ползване за 2014-2015г. за учениците от I Oсновно училище-гр.Варна по обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: I Основно училище
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи и предостави срещу заплащане на Възложителя учебници и учебни помагала,описани по заглавия и брой в заявки,които са неразделна част от договорите.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
50826.27 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: aвторски изключителни права; тежест: 100
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 3-104 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала I-VII клас
V.1) Дата на сключване договора
29.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Просвета-София"АД;ЕИК по БУЛСТАТ 131106522, ул."Княз БорисI"№114, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9231847, E-mail: marketing@prosveta.bg, Факс: 02 9231850

URL: www.prosveta.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 24188.75 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 24188.75 BGN с ДДС 20%
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ВН051 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала за I,III-VII клас
V.1) Дата на сключване договора
30.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Анубис-Булвест"ООД,ЕИК по БУЛСТАТ 131576447, ул."Васил Друмев"№36,ет.3, България 1505, гр.София, Тел.: 02 8061300, E-mail: administration@anubis-buvest.com, Факс: 02 8061313

URL: www.anubis.bg;www.bulvest.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 21636.68 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21636.68 BGN с ДДС 20%
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ВН021ГП / Обособена позиция №:21 / Заглавие:Доставка на учебни помагала за ПГ - отнася се за позиция 2
V.1) Дата на сключване договора
30.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Анубис-Булвест"ООД,ЕИК по БУЛСТАТ 131576447, ул."Васил Друмев"№36,ет.3, България 1505, гр.София, Тел.: 02 8061300, E-mail: administration@anubis-bulvest.com, Факс: 02 8061313

URL: www.anubis.bg;www.bulvest.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1104.6 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1104.6 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 0686 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала за 1клас
V.1) Дата на сключване договора
28.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Даниела Убенова-Даниела Биланска"ЕТ,ЕИК по БУЛСТАТ 030210887, ж-к"Дружба 2",район Искър,Комплекс Цариградски,бл.280 Г1, България 1582, София, Тел.: 02 9433808, E-mail: d_ubenova@abv.bg

URL: www.danielaubenova.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1413 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1413 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 388 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала за 7.клас
V.1) Дата на сключване договора
29.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Архимед 2"ЕООД,ЕИК по БУЛСТАТ BG202097555, пк 37, България 1164, София, Тел.: 02 9632890, E-mail: arhimed_2@abv.bg, Факс: 02 9632890

URL: www.arhimedbg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1432.56 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1432.56 BGN с ДДС 20%
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 895 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала за 3,4клас
V.1) Дата на сключване договора
28.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бит и техника"ООД,EИК по БУЛСТАТ 103795327, ул."Капитан Райчо Николов"№101, България 9009, Варна, Тел.: 052 363274, E-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg, Факс: 052 362937

URL: www.bititechnika.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 820.52 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 820.52 BGN с ДДС 20%
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 1575 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Достаавка на учебници и учебни помагала за 4.клас
V.1) Дата на сключване договора
28.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"С.А.Н.ПРО"ООД,ЕИК по БУЛСТАТ 813044200, ул."Янкул Войвода"30,вх.А2, България 9000, Варна, Тел.: 052 600516, E-mail: orders@mbox.contact.bg, Факс: 052 655504

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 230.16 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 230.16 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Правно основание чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП: Поканените лица притежават авторски изключителни права на разпространение на предмета на поръчката, като това право е признато и утвърдено в заповедта на министъра н образованието и науката, след проведени изрични процедури. Предвид изложеното възлагането на обществената поръчка на друго лице, а не на съответното издателство, би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт (заповед на министъра на образованието и науката).