Версия за печат

00422-2014-0021

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РЕ-ОП-47 от 13.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на труда и социалната политика, ул."Триадица" №2, За: Георги Бъркашки - главен експерт в отдел ДРПС и административен сътрудник по проекта, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119439, E-mail: gbarkashki@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии", отдел "Демографско развитие, политики и стратегии" (ДРПС)

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поръчката е обособена в две позиции: Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие” Обособена позиция №2 „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали - брошури, сборник, стратегия, химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове” Обособена позиция №1 включва: - цялостна логистична организация за провеждане на публичните събития – шест регионални кръгли маси в гр.Банско, гр.Хисаря, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Правец, гр. Велико Търново, шест обучителни семинара в к.к. Боровец, заключителна конференция в гр. София, вкл.: организация по осигуряване и настаняване в хотели; осигуряване и обслужване на техническото оборудване на зали за провеждане на публичните събития, обезпечени с необходимата климатизация, техника и оборудване за презентации и озвучаване; регистрация на участници, лектори, модератори и членове на екипа; осигуряване на организиран транспорт за лектори, модератори и членове на екипа по проекта; възстановяване/изплащане на пътните разходи на участниците срещу представяне на разходооправдателни документи (билети); осигуряване на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря за участниците; изплащане на дневни разходи на лектори, модератори и членове на екипа по проекта; попълване на списъци на присъстващите; разпределение и разпространение на материалите сред участниците в публичните събития по списък; раздаване и осигуряване попълването и връщането на анкетни карти от всеки участник; осигуряване на информираност и публичност; осигуряване на снимков материал от провеждането на публичните събития. Обособена позиция №2 включва: - изработка, отпечатване и доставка на печатни и информационни материали - информационна брошура, стратегия и сборник, на адреса на възложителя с визуализация съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране: проектиране, дизайн, редактиране и предпечатна подготовка (графична обработка на текст на български/английски език, илюстрации); - изработка на рекламни материали, в т.ч. проектиране, дизайн, графично оформление и печат на химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове и доставка на адреса на възложителя с визуализация/брандиране съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 16, ал. 4 и ал. 8 от ЗОП във връзка с чл.14, ал. 1, т. 2 възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, тъй като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката се финансира по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в изпълнение на Грантово споразумение между Eвропейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен№VS/2014/0026


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Светлана Григорова Дянкова
Длъжност: за министър на труда и социалната политика, съгласно заповед № РД01-289/28.04.2014 г.