Версия за печат

01019-2013-0026

BG-Неделино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Неделино, ул. "Александър Стамболийски" №104, За: Стоян Беширов, Евгений Велков, Република България 4990, Неделино, Тел.: 03072 8801, E-mail: oba_nedelino@abv.bg, Факс: 03072 8850

Място/места за контакт: ул. "Александър Стамболийски" №104

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nedelino.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, Спортна зала „Емовци” в гр. Неделино и Спортна площадка „Средец в с. Средец” по три обособени позиции Обособена позиция № 1 Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти Футболен стадион и спортна зала „Алада” Обособена позиция № 2 Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „Емовци” Обособена позиция № 3 Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „Средец” в с. Средец

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Неделино- гр. Неделино и с.Средец
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договорите са свързани с извършването на строително-монтажни работи на обект:Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, Спортна зала „Емовци” в гр. Неделино и Спортна площадка „Средец в с. Средец” по три обособени позиции Обособена позиция № 1 Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти Футболен стадион и спортна зала „Алада” Обособена позиция № 2 Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „Емовци” Обособена позиция № 3 Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „Средец” в с. Средец, съгласно количествено-стойностните сметки на Изпълнителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45236100, 45212224

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
5636084.35 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо предложение –П1,подпоказатели: 1.1Техн. последов.на строител. процеси-макс.60т. и 1.2.Управление на риска-макс.40т.; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на поръчката - П2; тежест: 10
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01019-2013-0026

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 573501 от 05.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 40 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти Футболен стадион и спортна зала „Алада”
V.1) Дата на сключване договора
09.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"НЕДЕЛИНО СПОРТ И ТУРИЗЪМ" ДЗЗД, ЕИК/БУЛСТАТ: 176636831, бул. "България" №58, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60022, E-mail: office@diulger.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3805412 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3805294.65 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 41 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „ Емовци”
V.1) Дата на сключване договора
09.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"НЕДЕЛИНО СПОРТ И ТУРИЗЪМ" ДЗЗД, ЕИК/БУЛСТАТ 176636831, бул. "България" №58, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60022, E-mail: office@diulger.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 974494 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 974052.21 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 42 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „ Средец” в с. Средец
V.1) Дата на сключване договора
09.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"НЕДЕЛИНО СПОРТ И ТУРИЗЪМ" ДЗЗД, ЕИК/БУЛСТАТ 176636831, бул. "България" №58, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60022, E-mail: office@diulger.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 857062 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 856737.49 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Строително монтажните работи предмет на настоящата обществена поръчка са част от дейностите по изпълнение на ДОГОВОР № 21/321/01331/27.11.2012 г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 „ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. (ПРСР) ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) по който община Неделино е бенифициент.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор