Версия за печат

00909-2014-0005

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД - 164 от 10.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ул."Васил Друмев"№73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: naval_acad_legal@abv.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: Радко Радев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naval-acad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naval-acad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции” , както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на учебни корпуси – централен, източен и западен, промяна предназначение на съществуващи абонатни станции, разположени в сутерена на източен и западен учебни корпуси в котелно №1 и №2 на газ и площадкова газопроводна мрежа към тях, находящи се на територията на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 “Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 Строително – монтажни работи – подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 Строително – монтажни работи на обект №1315 – войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 Строителен надзор и инвеститорски контрол

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Република България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Капитан І ранг проф.д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
Длъжност: Началник на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров"