Версия за печат

00909-2014-0005

BG-Варна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ул."Васил Друмев"№73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: naval_acad_legal@abv.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: Радко Радев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naval-acad.bg..

Адрес на профила на купувача: www.naval-acad.bg..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: ВВМУ
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции” , както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на учебни корпуси – централен, източен и западен, промяна предназначение на съществуващи абонатни станции, разположени в сутерена на източен и западен учебни корпуси в котелно №1 и №2 на газ и площадкова газопроводна мрежа към тях, находящи се на територията на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 “Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 Строително – монтажни работи – подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 Строително – монтажни работи на обект №1315 – войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 Строителен надзор и инвеститорски контрол

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – 200 000 лв. с ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – 950 000 лв. с ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – 150 000 лв. с ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – 80 000 лв. с ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – 105 000 лв. с ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – 42 500 лв. с ДДС; ; 1527500 лв. с ДДС общо за всички позиции

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Възложителят не изисква гаранции за участие. 2. За всички позици - Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 19). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранциите се представят, в една от следните форми:Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя или Банкова гаранция в оригинал, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. 3. Възложителят изисква гаранционно обезпечение за следните обособени позиции: Изпълнителят внася по сметка на Възложителя гаранционно обезпечение на извършените от него СМР в размер на : - позиция 1 – 5 % от стойността на договора; - позиция 2 – 7 % от стойността на договора; - позиция 3 – 5 % от стойността на договора; - позиция 5 – 2 % от стойността на договора за съответната позиция. Сумата се задържа до изтичане на гаранционния срок на изпълнените СМР и служи за обезпечение на разходите, когато Изпълнителя не е изпълнил гаранционните си задължения. Възложителят не дължи лихва върху гаранционното обезпечение за гаранционният период. Възложителят освобождава гарнционното обезпечение след изтичане на гаранционния срок и след отправено писмено искане от изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща дължимата сума на два етапа, по следният начин: 1. Когато в строителството не са предвидени етапи, заплащането ще се извършва на два пъти: – при завършен етап на строителната дейност, отговарящ на от СМР по позицията и след подписан Акт 19 в размер на 50% от договорената стойност и – окончателно с Акт 19 и Акт 16 на останалите 50% от стойността по договора. 2. когато в строителството са предвидени етапи, заплащането ще извършва поетапно за всеки етап при сключени Акт 19 и Акт 15 и окончателно при подписването на Акт 19 за последния етап и Акт 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА ДА ЗАПЛАЩА ПО-ВИСОКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СТОЙНОСТИ В Т.5. НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ СУМИ, КАНДИДАТЪТ СЕ ОТСТРАНЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП КАТО ОФЕРТА КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: - който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б."а-д", т.2, т.3, и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от следните изисквания: - Не е изпълнил всички посочени условия и изисквания, посочени в техническото задание за съответната обособена позиция; - Не е изпълнил или не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящата документация; - Ако офертата не е представена по представените образци, предоставени в документацията за участие. - При надхвърляне на посочените максимални стойности за всяка от обособените позиции.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискванията към участниците са подробно описани в раздел V, точка 1 от документацията;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказване на икономическо и финансово състояние По всички позиции - Участниците да предоставят информация за общия оборот и оборота на строителните дейности за последните три години (2011;2012;2013г.) в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или започнал дейността си. ( по Образец № 10)
Минимални изисквания: Доказване на икономическо и финансово състояние По всички позиции - Участниците да предоставят информация за общия оборот и оборота на строителните дейности за последните три години (2011;2012;2013г.) в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или започнал дейността си. ( по Образец № 10)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и/или квалификацията си участниците представят следните документи: По всички позиции: 1. Декларация, подписана от участника, съдържаща списък на основните договори за строителство за всяка от последните 5 (пет) години (2009; 2010; 2011; 2012; 2013г.), с данни относно стойност на договорите, период на изпълнение и възложител на поръчката (по образец № 11). Всеки един от договорите следва да бъде придружен с препоръка за добро изпълнение на същия договор, която включва: стойност на поръчката, дата и място на изпълнение, телефон на възложителя, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък на ръководните технически лица, ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, както следва: ръководител на обекта; технически ръководител; координатор на безопасност и здраве (по образец № 23); 3. Разработен от участника линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно техническата оферта на кандидата за изпълнение на поръчката;
Минимални изисквания: квалификацията си участниците представят следните документи: По всички позиции: 1. Декларация, подписана от участника, съдържаща списък на основните договори за строителство за всяка от последните 5 (пет) години (2009; 2010; 2011; 2012; 2013г.), с данни относно стойност на договорите, период на изпълнение и възложител на поръчката (по образец № 11). Всеки един от договорите следва да бъде придружен с препоръка за добро изпълнение на същия договор, която включва: стойност на поръчката, дата и място на изпълнение, телефон на възложителя, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък на ръководните технически лица, ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, както следва: ръководител на обекта; технически ръководител; координатор на безопасност и здраве (по образец № 23); 3. Разработен от участника линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно техническата оферта на кандидата за изпълнение на поръчката;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Варна, ул."Васил Друмев"№73

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ул."Васил Друмев"№73, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, Факс: 052 303163

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна
1) Кратко описание

Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1624/23.05.2014г. Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1624/23.05.2014г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

200 000 лв. с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
166666 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на учебни корпуси – централен, източен и западен, промяна предназначение на съществуващи абонатни станции, разположени в сутерена на източен и западен учебни корпуси в котелно №1 и №2 на газ и площадкова газопроводна мрежа към тях, находящи се на територията на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Варна
1) Кратко описание

“Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на учебни корпуси – централен, източен и западен, промяна предназначение на съществуващи абонатни станции, разположени в сутерена на източен и западен учебни корпуси в котелно №1 и №2 на газ и площадкова газопроводна мрежа към тях, находящи се на територията на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1625/23.05.2014г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации

3) Количество или обем

950 000 лв. с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
791666 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция “Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари”
1) Кратко описание

“Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари”, съгласно техническо задание с рег.№ 1626/23.05.2014г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

150 000 лв. с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
125000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Строително – монтажни работи – подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна
1) Кратко описание

Строително – монтажни работи – подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1627/23.05.2014г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

80 000 лв. с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
66666 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Строително – монтажни работи на обект №1315 – войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна
1) Кратко описание

Строително – монтажни работи на обект №1315 – войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1628/23.05.2014г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

105 000 лв. с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
87500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции
1) Кратко описание

Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции, съгласно техническо задание с рег.№ 1747/02.06.2014г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

3) Количество или обем

42 500 лв. с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
35416 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение