Версия за печат

00016-2014-0004

BG-Априлци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 178 от 10.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-160-stroitelen_nadzor_na_.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Строителен надзор на обект: “Изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима и създаване на посетителски демонстрационен център“; „Изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд“

II.3) Кратко описание на поръчката

За осъществяване на предмета на обществената поръчка, изпълнителят следва да осигури упражняване на строителен надзор на строежите и въвеждане на обектите в експлоатация на обекти на Община Априлци, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по договори, сключени между Община Априлци и Държавен фонд "Земеделие" с идентификационни номера 11/313/00046 от 01.07.2011 г. и 11/226/00305 от 09.07.2013 г. В изпълнение на своите задължения той осъществява надзор (следи и отговаря) за: 1. Законосъобразно започване, осъществяване и завършване на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл. 169 от ЗУТ; 2. Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 22225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушаване на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; 4. Спазване на изискванията на здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. Своевременно уведомяване на възложителя за констатирани нарушения; 7. За въвеждането в експлоатация на строителните обекти; 8. Съставяне на технически паспорти; 9. Спазването на всички други изисквания към строителството, съгласно нормативната уредба. Изпълнителят подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение. При необходимост изпълнителят издава писмени указания за точното и качествено изпълнение на СМР и да взема технически решения, които не водят до изменения на проекта и вида на влаганите материали. След приключване на СМР изпълнителят изготвя окончателен доклад до възложителя. Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи за одобрените технически проекти. СМР ще се извършват от изпълнители, избрани в резултат на открита процедура за възлагане на обществена поръчка: " Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд" на Община Априлци. Крайният срок за изпълнение на поръчката е обвързан с края на изпълнението на договорите за строително - монтажни работи на обектите, удължен с 1 (един) месец за изготвяне на строителни книжа, окончателни доклади и технически паспорти.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 146 от 21.05.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 16-2014-4
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

21.05.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

С Решение № 166 от 02.06.2014 г. на Кмета на Община Априлци на основание чл. 3, ал. 1 от ЗОП е направена промяна в оригиналното обявление. Текстът от оригиналното обявление в раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности е променен, както следва: Изискуеми документи и информация: a) Справка за общия оборот за последните три (3) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 9); б) Заверено копие от отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 /три/ години (2011, 2012 и 2013 г.), оформени съгласно Закона за счетоводството или приложимото законодателството на страната, в която е учредено чуждестранното юридическо лице; Изискванията се отнася за обособена позиция № 1. Минимални изисквания: Общият оборот за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да бъде равен на минимум 40 000 (четиридесет хиляди) лева или тяхната равностойност във валута без ДДС. Изискването се отнася обособена позиция № 1; В случай, че участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването се прилагат за обединението/ консорциума като цяло. В така промененият текст е допусната техническа грешка, като е посочено, че се изискването отнася обособена позиция № 1 вместо за обособена позиция № 2. Прогнозната стойност без ДДС на поръчката по обособена позиция № 1 „Строителен надзор на обект: Изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима; Създаване на посетителски демонстрационен център” е 4422 лева, а така промененото обявление въвежда изискване за общ оборот от 40000 лева, което не е съобразено с изискването на чл.25, ал.6 от ЗОП, този критерий за подбор да бъде съобразен и да съответства на стойността, сложността и обема на обществената поръчка. Възложителят поставил изискване за наличие на оборот, който надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на поръчката по обособената позиция. С публикуваното Решение № 166 от 02.06.2014 г. Възложителят на основание чл. 27а. ал. 1 от ЗОП, се е възползвал от възможността еднократно да направи промени в обявлението и документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата. Предвид горното Възложителят няма възможност да отстранени, това нарушение без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Бенко Симеонов Вълев
Длъжност: Кмет на община Априлци