Версия за печат

00138-2014-0023

BG-Шумен: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931721

Община Шумен, бул. "Славянски" №17, За: инж. Маргарита Канаврова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 857725, E-mail: m.kanavrova@shumen.bg, Факс: 054 800400

Място/места за контакт: Гл. експерт "Инвестиции и кап.р/ди"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.shumen.bg..

Адрес на профила на купувача: www.shumen.bg..

Електронен достъп до информация: www.shumen.bg..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931721

Община Шумен, бул. "Славянски" №17, За: Деловодителите, България 9700, Шумен, Тел.: 054 857653, E-mail: mayor@shumen.bg, Факс: 054 800400

Място/места за контакт: стая 204

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.shumen.bg..

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОГОВОР С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА КНИГА И ПРЕДМЕТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА ГР. ШУМЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ШУМЕН"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Шумен
Код NUTS: BG333
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОГОВОР С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА КНИГА И ПРЕДМЕТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА ГР. ШУМЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ШУМЕН". Договорът за проектиране и строителство включва проектиране, и изграждане на ПСПВ, предвидени в обхвата, така както е определен в Техническите спецификации (Том 2, Книга 1) от документация за участие. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и общите договорни условия на ФИДИК за проектиране и строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. (Жълта книга, първо издание 1999г), наричано за краткост „Жълта книга”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45252210

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за пречистване на питейни води

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Договорът за проектиране и строителство включва проектиране и строителство на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА ГР. ШУМЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ШУМЕН – ФАЗА I" За изпълнението на дейностите предмет на поръчката е изготвен индикативен идеен проект, неразделна част от документацията за участие. Идейния проект е достъпен и в интернет страницата на Община Шумен www.shumen.bg. Срокът за изпълнение на поръчката е: 26 месеца от датата на започване на изпълнението на договора, включително за проектиране, извършване на строителните работи и приемане на строежа, и 6 месеца срок за отстраняване на дефекти и въвеждане в експлоатация.

Стойност, без да се включва ДДС
18998850 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

32

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществена поръчка се представя от Участника в размер на 189988,50 лв. Валидността на гаранцията за участие следва да е съобразена със срока на валидност на офертата на Участника.Гаранцията се представя в една от следните форми:а)депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б)банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN BG56IABG74773300586600, BIC IABGBGSF, при банка „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва уникалния номер на поръчката в регистъра на обществените поръчки. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при наличие на при условията на чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при условията на чл. чл. 61, ал. 2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в съответствие с чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – не по-малко от срока за завършване плюс срока за съобщаване на дефекти плюс 28 дни.. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.При представяне на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума същата се внася по следната сметка: IBAN BG 56 IABG 7477 330058 6600, BIC IABG BGSF, при банка „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен. аранцията за изпълнение се освобождава до 28 дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти. Гаранцията за изпълнение се задържа за възстановяване на всички загуби и щети, понесени от Възложителя, и всякакви допълнителни разходи за завършване на Обекта при прекратяване на договора по вина на изпълнителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Целево финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите - 2014 г. - 3260000 лв. с ДДС. Финансиране от републиканския бюджет за 2015 г. и 2016 г. Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия по следната схема: авансово плащане в размер до 20 % от цената на договора; междинни плащания до достигане на 90% от цената на договора съгласно приложението към офертата – Образец 1.2; окончателно плащане в размер на 10% от цената на договора В случай, че поради независещи от Възложителя причини бъде прекъснато финансирането по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", Договорът на Изпълнителя ще бъде спрян за времето до осигуряване на финансиране. В периода на спиране няма да тече срок на договора. С отпадане на основанието за спиране срока на договора сроковете се удължават с толкова дни с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнение на договора, поради наличието на съответното събитие. За спирането респективно за удължаването на срока се съставят констативни протоколи, в който се отразява причина за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколите се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от спиране, респективно удължаване на срока са неразделна част от протоколите. За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат . За периода на спиране на изпълнението участниците не могат да претендират обезщетения за неизпълнение и забава.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които водят до отстраняване на участника в процедурата са следните: 1.участника е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2.участника е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с подготовка на инвестиционни проекти, проектиране и извършване на строително-монтажни работи съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура. 3. участника е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2,, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. Участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 5. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;. 6. Участникът има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, от ЗОП се прилагат, както следва:, 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ;2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ;6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. В случаите по чл. 47, ал. 4 т. 1 – 7 от ЗОП - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.Комисията пристъпва към отстраняване на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след прилагане на разпоредбите на чл. 68,ал. 8 и 9 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ Списък на представените документи, подписан от участника; Писмо към офертата съдърж. информация за подизпъл. и приемане на условията на поръчката и Приложение към офертата,съдърж. предложенние по отношение на срок на договора, срок за съобщ. за дефекти срок на достъп до стр. площадка и др.; Нот. заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата , когато офертата не е подписана от представляващия Участника; Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние.Чуждестраните лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган в държавата в която са установени , като документите за регистрация се представят в официален превод на български език. При участници обединения - нотариално заверено споразумение или друг документ подписано от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б."а-д" , ал.2, т.2 и 5 и ал.5 т.1 от ЗОП и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.2 и 3 и ал.2, т.1,2а,3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП. Попълват и се, подписват в съответствие с чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП ;Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с подготовка на инвестиционни проекти, проектиране и извършване на строително-монтажни работи съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП са пречка в участието в процедурата; Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; Декларация, че участникът ще спазва всички условия за изпълнение на поръчката; Доказателства за икономическото и финансовото състояние посочени в ІІІ.2.2) от ообявлението; Доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в ІІІ.2.3) от обявлението;. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнител/и, съобразно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; Декларация за съгласие за участие от подизпълнител, съдържаща информация за вида на работите, които ще извършва, както и дела на неговото участие; Декларация от членовете на обединението за поемане на солидарна отговорност за участието в обществената поръчка, включително за периода на изпълнение на договора и за периода на гаранционната отговорност, упълномощаване на представляващ обединението и за непромяна на състава му; Документ за внесена гаранция за участие; Споразумение/Договор за обединение с нотариална заверка на подписите (ако Участникът е обединение); Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП за спазване на изискванията за закрила на заетостта, вкл. минимална цена на труда и условията на труд орг. от които може да се получи информ. са посочени в раздел VІ 3 ; Д-ция за посещение на строителната площадка и запозн. с условията за строит. на място; Д-я по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане клаузите на договора; Техническо предложение и приложенията към нея,/; Ценова оферта

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

а) Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012, 2013), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен б) Информация за оборота от извършените дейности в сферата на строителството на ПСПВ и/или ПСОВ, и/или ВиК мрежи и съоръжения, за последните и 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012, 2013), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си. в) Доказателство за наличие на ликвиден оборотен капитал минимум 2 000 000 (два милиона) лева - удостоверение от банка за наличие на неизчерпана кредитна линия – оригинал или удостоверение от банка за наличие на собствени средства в горепосочения размер – оригинал, като документите следва да са издадени с дата не по – рано от 30 число на месеца, предхождащ крайния срок за подаване на оферти Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. а, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не e юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят от всеки от тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът трябва да е реализирал общ размер на приходите от дейността за последните три приключили финансови години (2011, 2012, 2013) не по-малко от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Участникът трябва да е реализирал нетни приходи от продажби на услуги в сферата на строителството на ПСПВ и/или ПСОВ, и/или ВиК мрежи и съоръжения, за последните три приключили финансови години (2011, 2012, 2013) не по-малко от 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Участникът следва да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на изпълнението на поръчката в размер на не по-малко от 2 000 000 (два милиона) лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

а) Списък на договорите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано до крайната дата за подаване на офертата (Образец № 5), съдържащ получателите, датите на започване и завършване, стойностите на договорите, описанието на дейностите по съответния договор, номера и датата на договора за инженеринг и съответно номера и датата на документа за пълно завършване на обекта – Сертификат за изпълнение или еквивалент Списъкът следва да е придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, които да удостоверяват изпълнението на съответните договори и от които да е видно наличието на поставените по отношение на договорите изисквания. Препоръките за изпълнение следва да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките следва да са придружени от копие на документа за пълно завършване или ако Участникът не може да представи този документ, следва да удостовери пълното завършване като приложи копие от други документи, издадени от лица, различни от Участника, доказващи изпълнението на договорите. б) Доказателство за регистрация в професионален строителен регистър на държавата, в която Участникът е установен, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентни органи съгласно националния му закон в) Списък на експертите за изпълнение на поръчката г) Автобиография на ключов експерт д) Декларация за разположение на ключов експерт Забележка: За еквивалентни на FIDIC договори се приемат договори, които притежават следните характеристики: имат стандартни общи условия и променяеми специални условия; специалните условия не само допълват и изясняват общите, а могат и да ги променят или обезсилват; срокът за изпълнение на проекта включва и период за съобщаване на дефекти; присъства функцията на Инженера /или подобен/, който измерва работите, сертифицира плащанията, нарежда промени, взима решения, счита се, че действа в полза на възложителя. В случаите, когато Участникът посочи, че притежава опит с договори с условия, еквивалентни на ФИДИК, той прилага за всеки вид договор, различен от ФИДИК, "Декларация за съответствие с договорните условия на ФИДИК" (Образец 5б). Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представя от членовете на обединението, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документът се представя от всеки от тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът, за последните 5 (пет) години считано до дата определена като краен срок за подаване на офертата, следва успешно да е завършил минимум две ПСПВ и/или ПСОВ по договорните условия на ФИДИК - Жълта книга (проектиране и строителство) или еквивалентни,. За успешно завършени ще се считат обекти, за които Участникът е представил Разрешение за ползване и/или Сертификат за изпълнение по договорните условия на ФИДИК. Участникът следва да притежава регистрация в съответната професионална строителна камара и правоспособност за изграждане на хидротехнически обекти в държавата, в която е установен. Участникът следва да разполага с екип от ключови експерти за изпълнение на поръчката със следните минимални изисквания към тях: 1. Ключов експерт Ръководител на екипа – дипломиран строителен инженер, мин. 10 г. опит в инфраструктурни проекти в областта на водния сектор, от които мин. 5 г. в строителство на такива, опит като Ръководител проекти на мин. 3 обекта за инженеринг (проектиране и строителство) по договорните условия на ФИДИК или еквивалентни за изпълнението на пречиствателни станции; 2. Ключов експерт Ръководител на строителния обект – дипломиран строителен инженер, мин. 5 г. опит в управлението на строителни обекти, опит в мин. 2 обекта, сходни с предмета на поръчката (проектиране и строителство на пречиствателни станции), като Ръководител или помощник ръководител; 3. Ключов експерт Проектант – технолог по пречистване на води – дипломиран инженер, мин. 10 г. опит в областта на инфраструктурни проекти във водния сектор, от които мин. 5 г. опит в проектиране и изпълнение на обекти – пречиствателни станции, наличие на пълна проектнатска правоспособност. 4. Ключов експерт Технолог по пречистване на отпадъчни води – дипломиран инженер, с мин 10 г. опит в експлоатацията и/или пускането в експлоатация на пречиствателни станции. 5. Ключов експерт Специалист по електромеханика – дипломиран машинно/електро инженер, мин. 10 години опит в областта на електромеханично проектиране на ПСОВ и/или ПСПВ, опит като специалист по електромеханика на мин. 2 строителни обекти, сходни с предмета на поръчката (проектиране и строителство на пречиствателна станция)

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническата оценка; тежест: 70
Показател: Финансовата оценка; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава в Община Шумен , бул. Славянски 17 стая 337, след представяне на документ за внесена сума в брой, в касата на Община Шумен или по банков превод по следната сметка:IBAN: BG 85 IABG 7477 8400586700 BIC: IABG BGSF, код за плащане 447000 Банка: „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен. Документацията за настоящата обществена поръчка е достъпна на сайта на Община Шумен - www.shumen.bg. І.На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът за получаване на офертите от 52 дни се намалява със седем дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още пет дни, тъй като от датата на изпращане на обявлението в електронен вид, възложителят осигурява пълен достъп до документацията по електроне път на интернет страницата си - http://www.shumen.bg/index.html. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, документацията се изпраща от възложителя на посочения адрес за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.07.2014 г.  Час: 13:00
Място

Стая 304 на административната сграда на Община Шумен

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Дейностите предмет на този договор се финансират от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" и републиканския бюджет.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване на решението по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ