Версия за печат

04482-2014-0004

BG-Свищов: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на „ВиК – Свищов” ЕАД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: Административна сграда на "ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на обществената поръчка е избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "ВиК - Свищов" ЕАД. Върху всеки ваучер да бъде посочена номиналната му стойност в лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 5.00 и 10.00 лева. Срокът на договора за доставка на ваучерите за храна е за срок от 1 /една/ год. от датата на подписването му.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Номиналната стойност на поръчаните ваучери е в зависимост от числеността на персонала (служителите) при разчет 80.00 /осемдесет/ лв. месечно на едно лице.

Прогнозна стойност без ДДС
87000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата при подаване на офертата си, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора при подписването му. - Гаранцията за участие е в размер на 800.00 (осемстотин) лева; - Гаранцията за изпълнение на договора е 2 % (два процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка. Вид и размер на гаранциите: -Парична сума внесена в касата на „ВиК –Свищов” ЕАД или по сметката на Възложителя и представяне на документ оргинал или заверено копие на платежен документ; -банкова гаранция в полза на „ВиК – Свищов” ЕАД – оригинал безусловна и неотмeнима, със срок на валидност, както следва: * гаранция за участие – със срок на валидност не по- малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертите; * гаранцията за изпълнение – със срок на валидност не по- малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Сметка за постъпване на гаранцията: "Централна кооперативна банка" АД - клон Свищов IBAN: BG12CECB979010A9619600, BIC: СЕСBBGSF Възложителят освобождава гаранциите за участие по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация. В оригинала на банковата гаранция, който се представя на Възложителя, изрично се посочва наименованието на процедурата.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансиране на поръчката - със собствени средства на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: 1. Заявление за участие, по образец №1; 2.Административни сведения за участника, по образец №2; 3.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; 4. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в оригинал или нотариално заверено копие; 5.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата, в оригинал или копие, в зависимост от формата на учредяване; 6. Валидно разрешение, издадено от Министъра на финансите съгласно Наредба №7/09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор - копие, заверено от участника; 7. Списък със сключените договори с доставчици, както и търговските обекти на доставчиците на територията на гр. Свищов, в съответствие с чл.15, ал.1 от Наредба №7/09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, приемащи ваучери за храна; 8. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ до „д“, т.2 и т.З, ал.2, т.1, т.З и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, по образец №3 и образец №4; 9.Декларация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, по образец №8; 10. Декларация за съгласие от всеки посочен подизпълнител, по образец №8.1; 11. Декларация по чл.56, ал. 1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, по образец №6; 12. Декларация от участника, че разрешението за извършване на дейност като оператор не е отнето по реда на чл.11 от Наредба №7/09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор и участникът не е в процедура по отнемане на разрешението, по образец №5; 13. Декларация от участника, че издаваните от него ваучери ще отговарят на всички изисквания по чл.22 от Наредба№7/09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, по образец №7; 14. Договор (споразумение) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в оригинал или нотариално заверено копие; 15. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в оригинал или нотариално заверено копие [в случай, че не е посочено в договора (споразумението) за създаване на обединението]; 16. Пълномощно, когато офертата и/или документи в нея са подписани от упълномощено лице, представено в оригинал или нотариално заверено копие; 17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 18.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - участникът подробно описва своето предложение за изпълнение на поръчката, съобразно техническата спецификация и условията заложени в натоящата документация, по образец №10; 19. Декларация относно срока за действие на договора, по образец № 9; 20.Ценовото предложение на участника, по образец №11. В обществената поръчка не може да участва и ще бъде отрастранен участник за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. "а-д", т.2, т.3 и ал.5 от ЗОП. Участник, който представи оферта не отговаряща на изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията и изискванията за участие и провеждане на поръчката, описани в документацията за участие, се отстранява от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се предвиждат.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Копие, заверено от участника на валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба №7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ;3. Декларация от участника, че не се намира в процедура по отнемане на разрешението; 2.Списък със сключените договори с доставчици, както и търговските обекти на доставчиците на територията на гр. Свищов, в съответствие с чл.15, ал.1 от Наредба №7/09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, приемащи ваучери за храна. Минимално изискване - участникът в процедурата трябва да има сключени договори с търговски обекти приемащи ваучерите за храна на участника за гр. Свищов - минимум с 3 /три/ търговски обекта.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.06.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.07.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала в Административната сграда на "ВиК - Свищов" ЕАД - гр. Свищов, ул. Хемус, №41

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете по настоящата поръчка са съкратени, тъй като Възложителят ползва правото на чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (т.1,3 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил някой от документите изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е представил оферта неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя, който е представил оферта неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ