Версия за печат

01981-2014-0010

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175745920

Министерство на младежта и спорта, бул. Васил Левски №75, За: А. Нечева, К. Младенова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9300638; 02 9300705, E-mail: antoaneta.necheva@mpes.government.bg, Факс: 02 9881662

Място/места за контакт: Министерство на младежта и спорта, дирекция СИУДУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://mpes.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx.

Електронен достъп до информация: http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: младеж и спорт

I.3) Основна дейност

Друг: младеж и спорт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях - десети транш

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обектите, включени в предмета на обществената поръчка са на територията на с. Полена, гр. Симитли, общ. Симитли; с. Ракево, общ. Криводол; с. Хайредин, с. Манастирище, общ. Хайредин; с. Костино, с. Звиница, с. Миладиново, с. Рани лист, с. Енчец, общ. Кърджали; с. Калугерене, с. Листец, общ. Главиница; с. Войняговци, район Нови Искър, общ. Войняговци; гр. Ихтиман, общ. Ихтиман
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на спортни обекти и съоръжение в съответните населени места, с цел реализиране на политиката на Министерство на младежта и спорта за развитие на масовия спорт в общинските центрове на територията на цялата страна. Проектът е част от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Обезпечаването на общините със съвременни бази за физическо възпитание и спорт, отговарящи на стандартите за развитите региони е предпоставка за постигане на устойчиво развитие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът и количеството на СМР е посочен в Техническите задания (количествени сметки) за всеки от обектите, включени в предмета на обществената поръчка, неразделна част от документацията за участие в откритата процедура

Стойност, без да се включва ДДС
910835 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

5

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата, в допустимите от закона форми и при условията на чл. 60 от ЗОП. Размерът на гаранцията за участие е определен за всяка от обособените позиции в Приложение Б. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие, в случай, че е банкова, е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. 2.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока за изпълнение на договора, посочен в Техническата оферта на участника. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. 3. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми: 3.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: БНБ IBAN: BG67 BNBG 9661 3300 1178 03 BIC: BNBGBGSD 3.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 4. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. 4.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение съгласно изискванията на ЗОП. 5. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 7. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се финанисра със средства от бюджета на Министерство на младежта и спорта, съгласно ПМС № 19/2014 г. Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, ежемесечно, до десето число на следващия месец, като сумите се определят на основание представени заверени от консултанта месечни отчети, във формата на протоколи обр. 19, за действително извършените през периода видове и количества ремонтни и строително-монтажни работи, съгласно ценовата оферта на изпълнителя и представена фактура - оригинал. Стойността, подлежаща на заплащане посочена в месечния отчет се намалява с 10 на сто, като удържаните суми, служат за обезпечителна мярка, относно изпълнението в срок на предвидените строително ремонтни дейности. След изпълнение на обекта в договорения срок, удържаните суми се освобождават в полза на изпълнителя При неизпълнение на договорения срок, Възложителят не възстановява удържаните 10 на сто суми от всеки месечен отчет и налага наказателна клауза, като за всеки следващ месец, удържа, от следващите се за освобождаване суми, удостоверени с месечен отчет, по 2,5 на сто допълнително /за първия месец след срока – се удържат 12,5 на сто от стойността по месечния отчет, за втория месец - се удържат 15 на сто, за третия се удържат 17,5 на сто и т.н./

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Представя се в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: I. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и раздел VI и раздел VII от документацията на обществената поръчка, доказващи съответствието на участниците с минималните изисквания на възложителя: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта - следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 2 към документацията, съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката; 3. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, посочен в офертата, а когато участник е физическо лице –копие от документ за самоличност; 4.Документ за гаранция за участие; 5. Документи за икономическото и финансовото състояние съгласно Раздел VІ, т. 2 от документацията; 6. Документи за техническите възможности и/или квалификация съгласно Раздел VІ, т.3.2 от документацията; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 6.1, 6.2 и 6.3 от документацията; 8. Информация за подизпълнителите, съгласно условията на документацията; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, в случай че участника е обединение. Представя се съгласно условията на документацията. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 12. Декларация за оглед на обекта II. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката - Техническата оферта по Раздел ІХ, т. 2.10. от документацията. В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, техническата оферта за всяка от тях се поставя в самостоятелен непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обособената позиция. III. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника по Раздел ІХ, т. 2.11 от документацията. В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, ценовата оферта за всяка от тях се поставя в самостоятелен непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обособената позиция. * В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверения от банки, доказващи наличие на финансови ресурси – собствени или привлечени, към момента на подаване на офертата, като наличности по сметки на участника, договори за заеми, кредитни линии, еквивалентни финансови инструмент и др. 2. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години и заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводители за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години, в случай че са изискуеми от закона. Представените документи по т. 2 следва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит. 3. Информация за общия оборот и за оборота от СМР, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години /2011,2012 и 2013 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; * В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците в процедурата следва да имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер по обособени позиции не по-малък от указаното в Раздел VІ, т.1.1. от утвърдената документация за участие в обществената поръчка; 2. Участниците, следва да са реализирали оборот от СМР, сходни с предмета на поръчката от СМР, сходни с предмета на поръчката, сумарно за последните 3 (три) години /2011, 2012 и 2013/, не по-малък от указаното в Раздел VІ, т.1.2. от утвърдената документация за участие в обществената поръчка; * В документацията на обществената поръчка подробно са описани условията и изискванията, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности и квалификацията си, участниците представят следните документи 1. списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка - собствено или наето, с доказателства за това; 2. списък на основните строителни продукти и полуфабрикати, които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка; 3. списък на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, вкл. за осигуряване на контрола на качеството. Списъкът съдържа име, образование, професионален стаж, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка; 4. справка за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, която съдържа броя и специалностите на отделните работници и служители за изпълнение на обекта по видове работи съгласно графика за изпълнение; 5. копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите или еквивалентно; 6. документи за внедрена система за управление на качеството и системи за управление на околната среда , както и системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирани по европейски стандарт или еквивалентни на тях документи по европейски стандарт (например ISO, OHSAS) или еквивалентни на тях документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation); 7. списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, относими към предмета на настоящата обществена поръчка, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 8. заверен от участника препис от валидна застаховка “Професионална отговорност”, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласо Чл.171, ал.1 от ЗУТ. * В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в процедурата следва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Да имат възможност да осигурят оборудване за изпълнение на обществената поръчка - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка; 2. Да имат възможност за доставка на строителни продукти и полуфабрикати в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка проект в съответствие с техническите задания (количествени сметки), определени с документацията; 3. Да разполагат с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството; 4. Да имат право да изпълняват строително-монтажни работи съответстващи на категорията на обекта на настоящата обществена поръчка или от по-висока категория, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). 5. Да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2000 и/или ISO 9001:2008, OHSAS 18001 и ISO 14001 или еквивалентни на тях; 6. Да притежават опит в изграждане на обекти с категория, съответстваща на категорията на обекта на настоящата обществена поръчка или от по-висока категория, съгласно ЗУТ. Участниците трябва да са изпълнили, за последните 5 (пет) години, поне един обект сходен с предмета на поръчката, на стойност над прогнозната стойност за обособената/те позиция/ии, по която/които кандидатстват. 7. Да притежават валидна застраховка “Професионална отговорност”, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласо Чл.171, ал.1 от ЗУТ. * В документацията на обществената поръчка подробно са описани условията и изискванията, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена обща стойност за изпълнение на обекта; тежест: 50
Показател: Срок в месеци за изпълнение на обществената поръчка; тежест: 15
Показател: Оценка на техническото предложение по показатели: Предложение за технология и организация изпълнението на строителството -20; Предложение за организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд-8; Планиране изпълнението на обекта - 7 ; тежест: 35
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 045 - 074490 от 05.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.07.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.07.2014 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул. Васил Левски № 75

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Така обявената обществена поръчка е за част от обектите, включени в Програмата на Министерство на младежта и спорта "Многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях" в изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие" , съгласно ПМС № 19/2014 г. Останалите обекти ще бъдат предмет на последващи обществени поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на спортна площадка в с. Полена и игрище за мини футбол в гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград
1) Кратко описание

Извършване на СМР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част към дакументацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
166667 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 5
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие 1667 лв.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Монтаж на спортни съоръжения и ограда в с.Ракево, общ. Криводол
1) Кратко описание

Извършване на СМР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
66667 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 5
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие - 667 лв.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на спортни площадки в с. Хайредин и с. Манастирище, общ. Хайредин
1) Кратко описание

Извършване на СМР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
125000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 5
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие - 1250 лв.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на спортни площадки в с. Костино, с. Звиница, с. Миладиново, с. Рани лист и с. Енчец, общ. Кърджали
1) Кратко описание

Извършване на СМР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
219167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 5
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие - 2192 лв.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на спортна площадка в с. Калугерене, общ. Главиница
1) Кратко описание

Извършване на СМР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
54167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 5
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие - 542 лв.
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на спортна площадка в с. Листец, общ. Главиница
1) Кратко описание

Извършване на СМР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
54167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 5
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие - 542 лв.
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Реновиране на стадион в с. Войняговци, район Нови Искър, Столична община
1) Кратко описание

Извършване на СМР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
125000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 5
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие - 1250 лв.
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на спортна площадка в гр. Ихтиман, общ. Ихтиман
1) Кратко описание

Извършване на СМР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 5
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие - 1000 лв.