Версия за печат

00422-2014-0019

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. "Триадица" № 2, За: Лице за контакти: Маргарита Божилова - главен експерт в отдел ИОПО, тел.: 02/ 8119 677, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119677, E-mail: mbojilovai@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция "Административно и информационно обслужване и подготовка за отбрана" /АИОПО/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. и компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри)

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място на изпълнение: Техниката и компонентите следва да бъдат доставени в седалището на Министерство на труда и социалната политика на адрес: гр. София, ул. “Триадица” № 2.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Закупуване и доставка на настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства и компоненти за обновяване на сървъри за нуждите на Министерство на труда и социалната политика

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В предмета на поръчката се включва закупуване и доставка на настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства и компоненти за обновяване на сървъри за нуждите на Министерство на труда и социалната политика, с количества и технически характеристики подробно разписани в техническите спецификации, неразделна част към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
460000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

2

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на поръчката при подписването на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума, внесена по сметка на МТСП в Българска народна банка (БНБ), IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление б) банкова гаранция В случай че избраната форма на гаранция за участие е банкова гаранция, участникът представя оригинала на банковата гаранция, учредена в полза на МТСП, като в документа следва да бъде посочен предметът на конкретната обществена поръчка Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за участие за настоящата обществена поръчка е в размер на 4600 лв. без ДДС. Гаранцията за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора за обществената поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора е безусловна и неотменяема, представя се при подписването на договора и е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на самия договор. При парична гаранция – сумата следва да бъде преведена по сметката на Възложителя: МТСП в Банка: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Паричната гаранция следва да бъде предоставена в лева. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране с бюджетни средств. Плащането на доставените стоки се извършва в срок до един месец след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на стоката и след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура, съгласно условията подробно разписани в проекта на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. В обявлението не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител в процедурата, е обединение на физически и/или юридически лица. 2. Всички участници следва да отговарят на изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и се отстранява Участник, който: 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 2.2. е обявен в несъстоятелност; 2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 2.4. при когото лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (съобразно дружествената или организационна форма) са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.5. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКФ). 2.6. участва в обединение или е декларирал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник. 3. Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и изискването по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП се прилагат, съгласно разпоредбата на чл.47, ал.4 от ЗОП. 4. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 5. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 6. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП с декларация. 7. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т. 2 и 3 от ЗОП. 8. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 2 в 7-дневен срок от настъпването им. 9. Участниците трябва да удостоверят, че за тях не е налице забрана, пряко или косвено да участват в настоящата процедура, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, съгласно изискванията на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 10. Изисквания към участник - чуждестранно лице. 10.1. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 10.2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1, б. „а-д”, т. 2 и 3 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

- Справка-декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните три отчетни финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, възлизащ на не по-малко от 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лева лева без ДДС, общо за последните три отчетни финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се приема сумарно реализираният оборот на лицата – участници в него, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания на Възложителя за икономическо и финансово състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, съдържаща списък на изпълнени договори с предмет доставка на компютърна и периферна техника, за последните три години и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка, с посочени стойности, дати (на сключване и на приключване) и получатели (възложители), кратко описание на дейностите по договора. Последните три години се броят считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Декларацията следва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение. Тази препоръки следва да съдържат стойността, предмета на договора, стойността, срока на изпълнение както и информация относно изпълнението на договора. 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката. 3. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарт ISO 27001:2005 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката. 4. Декларация (свободен текст), която удостоверява, че участникът разполага със собствен оторизиран от производителя технически сервиз на територията на гр. София за гаранционна поддръжка на предлаганата техника или да докаже, че ще има на свое разположение ресурсите на други физически или юридически лица, при изпълнение на поръчката (съгл. чл. 51а от ЗОП). Към декларацията, в която участникът посочва собствен оторизиран от производителя технически сервиз, следва да бъдат приложени документи, доказващи собствеността и оторизацията на обекта. В случай, че участникът ще използва ресурсите на трети лица, то той следва да докаже, че съответните сервизни бази са оторизирани от производителя на предлаганото оборудване за осигуряване на гаранционна поддръжка и сервиз на техниката. 5. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганото оборудване, удостоверяващо правото на участника да извършва доставка, и гаранционен и извънгаранционен сервиз на територията на Р България или други документи: пълномощни, договори и др., доказващи това обстоятелство. 6. Списък на екипа от специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на договора, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, с приложени копия на сертификати за квалификация, издадени от производителя на предлаганата компютърна и периферна техника, съответстващ на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на дейностите от обхвата й.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има доказан опит в извършването на доставки на компютърна и периферна техника. Възложителят счита за доказан опит в изпълнението на минимум 5 (пет) договора за доставка на компютърна и периферна техника. 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката. 3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарт ISO 27001:2005 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката. 4. Участникът следва да разполага с поне един собствен оторизиран от производителя технически сервиз на територията на гр. София за гаранционна поддръжка на предлаганата техника или да докаже, че ще има на свое разположение ресурсите на други физически или юридически лица, при изпълнение на поръчката. 5. Участникът следва да бъде упълномощен от производителя на предлаганото оборудване да извършва доставка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на територията на Р България. 6. Участникът следва да разполага за изпълнение на договора с екип от минимум 5 бр. специалисти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит с приложени копия на сертификати за квалификация, издадени от производителя на предлаганата компютърна и периферна техника, съответстващ на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на дейностите от обхвата й: a. Трима експерти - компютърна техника, притежаващи сертификати за квалификация, издадени от производителя на предлаганата компютърна техника за поддръжка и сервиз; b. Двама експерти - периферна техника, притежаващи сертификати за квалификация, издадени от производителя на предлаганата периферна техника за поддръжка и сервиз;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение (ТП): ; тежест: 50
Показател: Предложена цена (ПЦ); тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 042 - 069396 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.06.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.06.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.06.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на МСТП, ул. Триадица № 2, гр. София

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени. Информация, относно датата и часа за отваряне на пликовете с цените ще бъде публикувана в електронната страница на МТСП в рубрика „Профил на купувача“: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp и изпратена по факс на номерата, посочени в офертите на участниците.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете за провеждане на процедурата са определени при условията на чл. 64, ал.2 и ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ