Версия за печат

00499-2014-0005

BG-Хасково:

РЕШЕНИЕ

Номер: 0387 от 03.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково" АД, бул. "Съединение" 49, За: Кристиян Рангелов - Главен юрисконсулт, Република България 6300, Хасково, Тел.: 038 606783, E-mail: mbal_haskovo@mail.bg, Факс: 038 606783

Място/места за контакт: "Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково" АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal-haskovo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-haskovo.com/?module=contracts.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково" АД.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на лекарствени продукти, подробно описани по вид в спецификацията към документацията. Оферти могат да бъдат подавани както за всички, така и само за някои от фармацевтичните единици, включени в спецификацията към документацията за участие в процедурата.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 0315 от 30.04.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-601642
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 86 - 149772 от 03.05.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 499-2014-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

601642

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.04.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Вместо:

Дата:11/06/2014 Час:10:00

Да се чете:

Дата:17/06/2014 Час:10:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
10/06/2014 15:00
Да се чете:
16/06/2014 15:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Славчо Сотиров Близнаков
Длъжност: Изпълнителен директор