Версия за печат

00608-2014-0002

BG-Лъки: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Лъки, ул. Възраждане № 18, За: инж. Ивайло Сираков и Емилия Стоянова - юрисконсулт, РБългария 4241, Лъки, Тел.: 03052 2255, E-mail: obshtinalaki@abv.bg, Факс: 03052 2168

Място/места за контакт: Лъки

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.oblaki.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Рехабилитация и основен ремонт на улична мрежа в гр. Лъки и съставните села”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Лъки
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на договора включва рехабилитация и основен ремонт, както следва: 1. село Белица 2. село Дряново 3. село Борово 4. село Манастир 5. село Джурково 6. мах. Брайковица -Град Лъки, ул. „Родопи”м/у о.т. 276 и 278; -Град Лъки, ул. „Речна” м/у о.т. 402 и 405; -Град Лъки, ул. „Преспа” м/у о.т. 166 и 294; -Град Лъки, ул. „Преспа” в кв. 35 -Град Лъки, ул. „Възраждане” м/у о.т. 161 и 174; -Град Лъки, ул. „Освобождение” до блок 34; - Село Белица площад в кв. 8; -Село Белица м/у о.т. 30 и 33; - Село Белица м/у о.т. 3 и 5; - Село Белица м/у о.т. 30 и 56; - Село Дряново до имот № 242; - Село Джурково между о.т. 99 и 4; - Път за махала „Брайковица" Дряново между имоти 106 и 130; - Село Дряново връзка главен път – махала „Фетовска”; - Село Дряново м/у имоти 45; - Село Борово м/у о.т. 251 и 13; - Село Манастир м/у о.т 158 и 94; - Село Манастир м/у о.т. 94 и 104; - Село Манастир м/у о.т. 88 и 81; - Село Джурково между о.т. 99 и 4;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
583117.16 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 50
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 584899 от 10.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 21 / Обособена позиция №: / Заглавие:Догорор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
20.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 115015062, бул. Найчо Цанов № 8, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 650905

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 583329.25 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 583117.16 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, софия, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор