Версия за печат

00397-2014-0001

BG-Стара Загора: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Складовата база на "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Поръчката е с три обособени позиции, в зависимост от вида на доставените изделия. Доставките ще се извършват с транспорт на доставчика, франко складовата база (помощно стопанство) на Дружеството в гр.Стара Загора в рамките на един календарен ден след връчена заявка. Количествата по всяка една ще се уточняват в текущите писмени заявки от Възложителя. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя – на ръка срещу подпис, по пощата – чрез обратна разписка или по факс.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18800000

Описание:

Обувни изделия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 578230 от 07.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № ДЗ-23 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Доставка на работни обувки”
V.1.1) Дата на сключване договора
27.05.2014 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.04.2014 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

5

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ВИКИНГ - Т" ООД, ЕИК 115140443, ул."Найден Попстоянов" №5, Република България 4003, Пловдив, Тел.: 032 632933

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 90000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.05.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП