Версия за печат

00422-2014-0016

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РЕ-ОП-43 от 27.05.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: Борислава Петрова – главен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“,, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119420, E-mail: bpetrova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp..

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнения стандарт


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по Проект BG051PO001-6.1.11

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката обхваща извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г. и провеждането на обучения на 200 служители от институции и организации, ангажирани с пазара на труда, сред които МТСП, МОН, АЗ (вкл. регионални и местни структури), НОИ, АСП, АХУ, НАПОО, национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и др.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79311000, 79313000, 79312000, 80500000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания
Услуги по оценка на пазарни характеристики
Услуги по анализ на пазара
Услуги по обучение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РЕ-ОП-40 от 26.05.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-605323
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 422-2014-16
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

605323

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.05.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:

24.06.2014 г. Час: 17:00

Да се чете:

27.06.2014 г. Час: 17:00

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Вместо:

04.07.2014 г. Час: 17:00

Да се чете:

07.07.2014 г. Час: 17:00

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Вместо:

07.07.2014 г. Час: 10:00

Да се чете:

08.07.2014 г. Час: 10:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
04/07/2014 17:00
Да се чете:
07/07/2014 17:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Елка Димитрова Димитрова
Длъжност: Директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" и упълномощено лице по реда на чл.8, ал.2 от ЗОП по силата на Заповед № РД01-101/01.02.2012 г.