Версия за печат

00422-2014-0016

BG-София: 10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: Борислава Петрова – главен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“,, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119420, E-mail: bpetrova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp..

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнения стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР „Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по Проект BG051PO001-6.1.11

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 10 (10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката обхваща извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г. и провеждането на обучения на 200 служители от институции и организации, ангажирани с пазара на труда, сред които МТСП, МОН, АЗ (вкл. регионални и местни структури), НОИ, АСП, АХУ, НАПОО, национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и др.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79311000, 79313000, 79312000, 80500000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания
Услуги по оценка на пазарни характеристики
Услуги по анализ на пазара
Услуги по обучение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

ДА

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката обхваща извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г. и провеждането на обучения на 200 служители от институции и организации, ангажирани с пазара на труда.

Стойност, без да се включва ДДС
200000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

6

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 1 % от прогнозната стойност на поръчката в размер на 2 000 (две хиляди) лева без ДДС, а гаранцията за изпълнение – 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, тя следва да се внесе по банков път в лева, по сметката на Възложителя: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 90 дни (деведесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни елементи: - наименованието на поръчката, дадена от Възложителя: „Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“; Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 90 дни след срока на самия договор. Гаранцията се представя при подписване на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 90 дни след окончателното приемане на изпълнението с протокол за приемане. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл. 61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението по договора се изплаща, както следва: а/ Първо плащане - 10% (десет процента) от стойността на договора с ДДС, в срок до 10 работни дни след приемане на Първи (встъпителен) доклад с подписването на приемо – предавателен протокол между страните по договора и представена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която се вписва номера на проекта, по който се извършва плащането. б/ Второ плащане - 40% (четиридесет процента) от стойността на договора с ДДС, в срок до 10 работни дни след приемане на Втори (аналитичен) доклад с подписването на приемо – предавателен протокол между страните по договора и представена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която се вписва номера на проекта, по който се извършва плащането. в/ Трето плащане - 40% (четиридесет процента) от стойността на договора с ДДС, в срок до 10 работни дни след приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Трети (заключителен) доклад за изпълнение на договора, подписване на приемо-предавателен протокол и представена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която се вписва номера на проекта, по който се извършва плащането. г/ Окончателно плащане, представляващо остатъка от стойността на договора след приспадане на изплатените суми (евентуални неустойки и санкции), в срок до 10 работни дни след одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Доклад от проведените обучения за изпълнение на договора, подписване на приемо-предавателен протокол и представена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която се вписва номера на проекта, по който се извършва плащането.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридидическо лице. Всички участници следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1 и 3, чл. 47, ал. 5 от ЗОП.Не могат да участват дружества, за които са налице условията, предвидени в разпоредбата на чл.4, ал.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Плик № 1 – „Документи за подбор” и с обозначение на наименованието на участника и който съдържа следните документи:Попълнен образец на оферта ; Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Административни сведения за участника; копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; ако участникът е обединение/неперсонифицирано дружество по ЗЗД – следва да приложи оригинал или нотариално заверен договор за създаване на обединението/за гражданско дружество, съдържащ клауза за солидарна отговорност на лицата – участници в обединението, за задълженията по договора за обществената поръчка. Документът следва да е подписан от лицата в обединението, като в него задължително се посочва представляващият. Към документа се прилага и копие от документите за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, за юридическите лица или еднолични търговци, включени в обединението; копие от документа за самоличност, когато в обединението участва/т физическо/и лице/а; удостоверение за актуално състояние на участника, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти – оригинал или нотариално заверено копие – изискването важи за участници – юридически лица, които не подлежат на регистрация по ЗТР.Забележка: В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага следните документи: Ако юридическото лице, член на управителен или контролен орган не подлежи на регистрация по реда на Закона за търговския регистър - удостоверение за актуалното им състояние. Ако юридическото лице, член на управителен или контролен орган подлежи на регистрация по реда на Закона за търговския регистър – се представя извлечение от Търговския регистър или ЕИК. За физически лица - копие от документа за самоличност. За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, които се представят в официален превод; Заверено копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава);Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки ;Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗOП;Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки ;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП ;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо ;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор;Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо/и офертата (в случай че нямат представителни функции);Документ за внесена гаранция за участие (оригинална банкова гаранция или платежно нареждане за извършен превод);доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника; Доказателства за технически възможности и квалификация; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“;Плик № 3 – „Предлагана цена” .

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Справка–декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три отчетни финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, не по-малко от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лв. общо за последните три отчетни финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот на всички лица в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Справка-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (по образец), съдържаща списък на основните договори със сходен предмет на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване, придружена от препоръки за добро изпълнение (референции) към договорите, описани в нея. Препоръките следва да съдържат предмета на договора, стойност и информация за неговото изпълнение. * Забележка: 1. Под „договори със сходен предмет“ се разбират договори, изпълнени от участника, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет изцяло или частично включва извършването на анализи и/или оценки и/или изследвания на стратегически планове и/или програми и/или интервенции в сферата на пазара на труда. За целите на настоящата процедура, одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране, както и одити на изпълнение, възложени и извършени в съответствие със Закона за независимия финансов одит, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, приложимата национална подзаконова нормативна база, както и приложимата европейска нормативна база, касаещи дейностите по одитиране, не се считат за договори със сходен обхват. Списък (по образец) на предложения екип от ключови експерти, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице (ръководител или експерт), образователната и професионална квалификация на всяко от тях; Към списъка се прилагат заверени копия на документи, удостоверяващи за всяко от лицата от екипа притежаваните от тях: • образование и квалификация (прилагат се оригинали или заверени копия от дипломи за завършено образование и/или удостоверения и/или сертификати и/или други еквивалентни документи за допълнителна квалификация или специализация, имащи отношение към изискванията на Възложителя за образование и квалификация); • професионален опит (прилагат се оригинали или заверени копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства (напр. трудови книжки и/или служебни книжки и/или осигурителни книжки и/или трудови и/или граждански договори и/или препоръки и/или длъжности характеристики и т.н.). * Забележки: 1) Представени оригинали или копия на трудови книжки и/или служебни книжки и/или трудови договори и/или заповеди за възникване на служебно правоотношение, непридружени с длъжностни характеристики и/или препоръки или други документи конкретизиращи изпълняваните дейности, от които да е видно че придобитият професионален опит е по изготвяне на анализи, изследвания и прогнози в изискваната от Възложителя социално-икономическа област, няма да се взимат предвид. 2) Препоръки от предишни работодатели/ възложители по договори за услуги не се считат за документи, удостоверяващи професионален опит на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката, ако не са придружени с други документи, напр. копия от договори за услуги/ копия от трудови книжки и/или служебни книжки или друго приложимо, от които да е видно, както конкретната продължителност на заетостта, така и конкретните изпълнени дейности и областта, в която са осъществени. Автобиографии на предложения екип (по образец); Декларации на членовете на предложения екип, че ще са на разположение за изпълнение на услугата, ако участникът бъде избран за изпълнител (по образец).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има доказан опит в прилагането на количествени и/или качествени методи за оценка и извършване на оценка на програми.Възложителят счита за доказан опит в прилагането на количествени и/или качествени методи за оценка и извършване на оценка на програми наличието на изпълнени подобни договори (договори със сходен предмет) за последните три години и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка, чиято обща стойност без ДДС кумулативно е равна на, или надвишава сумата от 100 000 (сто хиляди) лева, придружени с препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в справката по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Участникът трябва да разполага с екип (ключови експерти) за изпълнение на настоящата поръчка (собствен или нает) в състав – ръководител на екип и 4 бр. ключови експерти. Членове на екипа ще изпълняват определени функции, за които трябва да отговарят на следните минимални изисквания: Ръководител на екипа. Квалификация и професионални умения - придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от професионални направления „икономика” или „математика” или образователна и научна степен „доктор” по научни специалности „икономика, организация и управление” или „математика”. Общ професионален опит - минимум 3 години управленски опит; - минимум 5 години професионален опит в изготвянето на изследвания, анализи и прогнози в социално-икономическата област. Експерти (изследователи) – 4 бр. Квалификация и професионални умения - придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от професионални направления „икономика” или „математика” или образователна и научна степен „доктор” по научни специалности „икономика, организация и управление” или „математика”. Общ професионален опит - минимум 3 години професионален опит в изготвянето на проучвания, анализи и прогнози в социално-икономическата област.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Техническо предложение; тежест: 60
Показател: Ценово предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.06.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Триадица" №2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет“

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, aл.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.05.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ