Версия за печат

00422-2014-0015

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: Светлана Делииванова – старши експерт в дирекция "Социално включване", България 1051, София, Тел.: 02 8119532, E-mail: sdeliivanova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9810719

Място/места за контакт: София, административната сграда на МТСП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за разработване, хостинг и поддържане на интернет страница на Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е разработване, хостинг и поддържане на интернет страница на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” и включва: - създаване на интернет страница по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”; - осигуряване на хостинг на създадената интернет страница; - осигуряване на поддръжка на създадената интернет страница и др.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

72413000, 72415000

Описание:

Услуги по уебдизайн
Услуги за хостинг на уебстраници

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Разработване, хостинг и поддържане на интернет страница по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съгласно Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика, рубрика "Профил на купувача", http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp

Прогнозна стойност без ДДС
15000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 1% от прогнозната стойност на поръчката и е в размер на 150 (сто и петдесет) лева, а гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път, по сметката на Възложителя: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да бъде издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни атрибути: наименованието на поръчката, дадена от Възложителя – „Избор на изпълнител за разработване, хостинг и поддържане на интернет страница на Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, срок на валидност, условия за задържане на гаранцията от страна на възложителя съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават или задържат от Възложителя по реда и условията на чл. 61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършат по банков път на посочената от Изпълнителя сметка в лева след приемането на работата от страна на Възложителя или от лицето за контакт, определено в договора, с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и срещу издадена фактура. Плащанията ще се извършат на три етапа, съгласно условията на договора, а именно: първо междинно плащане в размер на 20% от ценовото предложение на Изпълнителя (15 дни след представяне на идейна концепция за изпълнението на поръчката); второ междинно междинно плащане в размер на 30% от ценовото предложение на Изпълнителя (в срок от 15 дни след разработването и представянето на напълно функционираща интернет страница на Проекта и издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и окончателно плащане в размер на 50% от ценовото предложение на Изпълнителя (в срок до 31.01.2015 г.) Финансовите средства са осигурени от бюджета по Проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ: При всички дейности, където е приложимо, изпълнителят следва да осигурява информиране и публичност по финансирането на договора и следва да спазва изискванията, описани в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - http://www.esf.bg/view_doc.php/3682. Всички действия, които Изпълнителят смята да предприеме по отношение спазването на изискванията за информиране и публичност, следва да бъдат предварително съгласувани с изрично упоменатите в договора лица. В изготвените доклади изпълнителят следва да използва емблемата на Европейски съюз /ЕС/, името на проекта, който се изпълнява; името и логото на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 /ОП РЧР/; името на Европейския социален фонд /ЕСФ/; флага на ЕС. I. Всички участници, вкл. включените в офертата подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1, 3 и 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. II. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация:Необходими документи: I. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" съдържа: 1. Попълнен образец на оферта; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3. Административни сведения за участника; 4. Документ за регистрация: а) Документ за самоличност на участника, когато участникът е ФЛ – заверено от участника копие; за чуждестранните ФЛ–копие в официален превод на български език; б) Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско ЮЛ или едноличен търговец; в) ЮЛ, които не са търговци, представят документ за първоначална регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нотариално заверено копие); Чуждестранните ЮЛ – еквивалентен документ за регистрация и за актуално състояние, съобразно съответното националното законодателство, в официален превод на български език; 5. Заверено копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава); 6. Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” и ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки; 7. Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки;8.Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; 12.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (в случай че нямат представителни функции); 13. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 14. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП - съгласно т.III.2.2. от обявлението; 15. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП - съгласно т.III.2.3 от обявлението; 16. Обединенията представят и договор/акт за създаване/учредяване на обединение/сдружение или друг заместващ го документ, подписан от всички лица в обединението, в който задължително се посочва представляващият – оригинал или нотариално заверено копие; 17. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; *Забележка: 1. Подизпълнителите следва да представят документите по чл. 56, ал.1, т.1, 4, 5 и 6 от ЗОП; 2. Участник-обединение, което не е ЮЛ, представя документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП; 3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 ЗОП, които са на чужд език,се представят и в превод; II. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа: 1. Попълнен образец на Техническа оферта; 2. Приложение към техническата оферта - Цялостна концепция и визия за изпълнение на поръчката; III. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържа: попълнен образец на Ценова оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Справка – декларация по чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП за оборота на участника от сходни с предмета на поръчката услуги – разработване, хостинг и поддържане на интернет страници за трите приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: Участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката - разработване, хостинг и поддържане на интернет страници), не по-малко от 15 000 (петнадесет хиляди) лева общо за последните три приключили финансови години (2011 г.,2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка–декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съдържаща списък на основните договори с подобен/сходен предмет/обхват на предмета на поръчката с посочване на дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване и придружена от референции (препоръки) за добро изпълнение към договорите, описани в нея. *Забележка: Референциите (препоръките)следва да съдържат предмета и срока на договора. 2. Описание на профила на участника, включващо обща информация относно сферата на дейност, пазарната специализация и др., (по отношение на обединенията и консорциумите, описанието трябва да обхваща всички членове на обединението/ консорциума) - максимум 3 страници (свободен текст); 3. Списък на предложения екип, ръководител и експерти/и, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях; 4. Към списъка се прилагат заверени копия на документи, удостоверяващи за всяко от лицата от екипа: • образованието и квалификацията (заверени копия от дипломи за завършено образование; удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за допълнителна квалификация или специализация) • професионалния опит (прилагат заверени копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства (напр. копия от трудови книжки, служебни книжки, копия от трудови и граждански договори, референции (препоръки) и т.н.; 5. Автобиографии на членовете на екипа, изготвени по образец и собственоръчно подписани от експертите; 6. Декларации на членовете на предложения екип, че ще са на разположение за изпълнение на услугата, ако участникът бъде избран за изпълнител и за липса на конфликт на интереси по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, изготвени по образец и собственоръчно подписани от експертите.
Минимални изисквания: Участникът следва да има поне 2 (два) изпълнени договора, сходни с предмета/обхвата на поръчката - разработване, хостинг и поддържане на интернет страници, изпълнени за последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка, като всеки от които се е поддържал от Изпълнителя от поне 6 месеца; Следва да бъдат представени минимум 2 референции (препоръки), относими към договорите, посочени в списъка; Участникът трябва да разполага с минимум 2-ма експерта в екипа си с минимум 2-годишен опит в разработване, хостинг и поддържане на интернет страници; Забележка: Изискванията за професионален опит и квалификация, заложени в документацията, следва да се разбират като минимално изискване на Възложителя. Несъответствието на някой от предложените експерти с изискванията на Техническото задание за професионален опит ще доведе до отстраняване на офертата на участника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.06.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.06.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

административната сграда на МТСП, гр. София, ул. Триадица № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика и е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие се предоставя на официалната интернет страница на Министерство на труда и социалната политика, рубрика „Профил на купувача“ на адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp; * До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като отговорите се публикуват и на официалната интернет страница на Министерство на труда и социалната политика, рубрика „Профил на купувача“ на адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp, без в тях да се отбелязва лицето, направило запитването.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ