Версия за печат

00303-2014-0002

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 58, За: Камен Димитров - ст.специалист "Проекти и екология", Р. България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 44315, E-mail: info@velikipreslav.bg, Факс: 0538 44537

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.velikipreslav.bg.

Адрес на профила на купувача: http://velikipreslav.bg/public_commissions.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване и доставка на костюми и декори за сценична постановка “ Съдбоносни дни на 893 година“ e част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект: „Векът на цар Симеон оживява”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/015 , който се изпълнява по приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. В. Преслав, Община В. Преслав
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Изработване и доставка на костюми и декори за сценична постановка “ Съдбоносни дни на 893 година“ e част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект: „Векът на цар Симеон оживява”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/015 , който се изпълнява по приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 включва: 1. царски костюм – мъжки (IX век) – 1 бр.; 2. царска корона – мъжка – 1 бр.; 3. царски костюм – женски – 1 бр.; 4. царска корона – женска – 1 бр.; 5. средновековен монашески костюм – 2 бр.; 6. болярски костюм – мъжки – 6 бр.; 7. болярски костюм – женски – 4 бр.; 8. костюм за средновековен воин – 10 бр.; 9. комплект декори – 1 бр.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18400000, 44812400

Описание:

Дрехи със специално предназначение и аксесоари
Артикули за декорация

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
28300 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 583229 от 30.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 150 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Изработване и доставка на костюми и декори за сценична постановка „Съдбоносни дни на 893 година“, № BG161PO001/3.1-03/2010/015 /D-5
V.1) Дата на сключване договора
16.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПАРТИ ХАУЗ” ООД , ЕИК: 130766187, бул. „Патриарх Евтимий” № 63, eт. 3, ап. 11, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9816250, Факс: 02 9816250

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 28300 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено, чрез сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/015 по проект „Векът на Цар Симеон оживява“, който се изпълнява по приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.05.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор