Версия за печат

02407-2014-0002

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

39 Среднообщообразователно училище "Петър Динеков", ж.к. Младост 2, зад блок 205, За: Евелина Китова, РБългария 1799, София, Тел.: 02 8859019, E-mail: sou39@abv.bg, Факс: 02 8859139

Място/места за контакт: ж.к. Младост 2, зад бл.205

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.39sou.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.39sou.eu/profil-na-kupuvaca.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 39 СОУ „Петър Динеков”, гр. София през учебната 2014/2015година, , както следва: От издателство ЕТ „Даниела Убенова - Биланска” – за нуждите на учениците от 1-ви клас – 100 бр.; От издателство „Архимед 2” ЕООД – за нуждите на 5-ти клас – 51бр., за нуждите на 6-ти клас – 49бр., за нуждите на 7-ми клас – 35 броя; От издателство „Бит и техника” ООД – за нуждите на 2-ри клас – 91бр., за нуждите на 3-ти клас – 61 бр., за нуждите на 4-ти клас – 51 броя; От издателство „Анубис – Булвест” ООД – за нуждите на 2-ри клас - 91 бр.; за 3 – ти клас – 61 бр.; за 4-ти клас – 51 бр.; за 5 – клас – 51 бр.; за 6-ти клас – 49 бр.; за 7-ми клас – 35 бр.; От издателство „Просвета – София” АД - за нуждите на 1-ви клас – 100 бр., за 2-ри клас - 91 бр.; за 3 – ти клас – 61 бр.; за 4-ти клас – 51 бр.; за 5 – клас – 51 бр.; за 6-ти клас – 49 бр.; за 7-ми клас – 35 бр.; за предучилищна група (5 годишни) – 16 бр.; за предучилищна група (6 годишни) – 22 бр

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: сградата на 39 СОУ "Петър Динеков"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договорът е сключен във връзка с проведено възлагане на обществена поръчка по реда на чл.90, ал. 1, т.3 от ЗОП и изразено становище за законосъобразност на избора на процедура от Изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки. Количеството на доставките на учебници и учебни помагала са подробно описани в предмета на обществената поръчка.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22472000

Описание:

Образователни учебници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
31967.53 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 598867 от 10.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 377 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 39 СОУ "Петър Динеков"
V.1) Дата на сключване договора
19.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Анубис-Булвест" ООД, ЕИК: 131576447, ул. Васил Друмев 36, РБългария 1000, София, Тел.: 0700 11111, E-mail: marketing@anubis-bulvest.com, Факс: 02 8599124

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9731.21 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 370 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 39 СОУ "Петър Динеков"
V.1) Дата на сключване договора
16.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Архимед 2" ЕООД, ЕИК: 202097555, ул. Добруджа 45, вх.А, ет.4, ап.20, РБългария 6300, Хасково, Тел.: 02 9632890, E-mail: arhimed_2@abv.bg, Факс: 02 9632890

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1747.83 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 376 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 39 СОУ "Петър Динеков"
V.1) Дата на сключване договора
19.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Просвета - София" АД, ЕИК: 131106522, бул. Дондуков 45, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8182020, E-mail: prosveta@prosveta.bg, Факс: 02 8182019

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17831.76 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 372 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала на 39 СОУ "Петър Динеков"
V.1) Дата на сключване договора
16.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бит и техника" ООД, ЕИК: 103795327, кв. Евксиновград, ул.22, 17А, РБългария 9009, Варна, Тел.: 052 363274, E-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg, Факс: 052 362937

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1086.73 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 371 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на 39 СОУ "Петър Динеков"
V.1) Дата на сключване договора
16.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Даниела Убенова - Даниела Биланска" ЕТ, ЕИК: 030210887, ж.к. Дружба 2, комплекс Цариградски, бл.280, Г1, партер, РБългария 1582, София, Тел.: 02 9433808, E-mail: info@danielaubenova.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1570 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.05.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Избрана е процедура по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, поради следните обстоятелства: Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП). Налице са Заповеди № РД 09-122/29.01.2014г. и последваща, допълваща я Заповед № РД 09-296/27.02.2014г. на Министъра на образованието и науката, с която са утвърдени списъците на одобрените учебници и учебни помагала. В тази връзка от МОН са дадени конкретни указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. С оглед на така дадените указания е проведено заседание на Педагогическия съвет на 39 СОУ „Петър Динеков”, гр. София, на което е взето Решение за избор на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015г. Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаване на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт (чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП). За учебната 2014/2015г. доставката на учебници и учебни помагала, от страна на одобрените от МОН издателства, надхвърля прага по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, а именно 20 000 лв. без ДДС. Поради обстоятелството, че учебниците и учебните помагала са утвърдени, както и са оповестени издателствата с авторски права и целесъобразно с настоящата процедура по договаряне без обявление да бъдат канени всички лица с авторски права по реда и контрола, който се осъществява от АОП.