Версия за печат

04482-2014-0003

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 55 от 20.05.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

В предмета на поръчката се включва: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, за обектите на "ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов - административна сграда и помпени станции, резервоари, кладенци и шахти в експлоатационните му райони в Община Свищов"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с необходимостта от сключване на договор за доставка на електрическа енергия - ниско напрежение в съответствие с чл. 30, ал.1, т. 9 от Закона за енергетиката и предвид факта, че участникът в процедурата, а именно - "Енерго-про Продажби" АД, е единственото дружество за територията на Община Свищов , което по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 2а от Закона за енергетиката (ЗЕ) има издаден Лиценз за доставчик от последна инстанция. Съгласно ал. 2 на чл.94а от ЗЕ снабдяването с електрическа енергия по ал. 1, е услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката. Предвид горното и обстоятелството, че участникът в процедурата е единственото дружество, което притежава изключителни права за доставка на електроенергия за съответните обекти по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗОП и чл. 93, т. 1 от ЗОП, се обуславя необходимостта от провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Информацията и данни за приложимите в случая лицензии е публична и общодостъпна и е публикувана в публичния регистър по чл. 25 от ЗЕ, поддържан от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на ел. адрес http://www.dker.bg. Предвид обстоятелството, че доказателствата (лицензиите) се съдържат в публичният регистър по чл. 25 от ЗЕ, а решенията за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите, както и решенията за утвърждаване на цените са публично достъпни и се публикуват на интернет страницата на ДКЕВР (чл. 25, ал. 3 от ЗЕ), същите не се прилагат като доказателство по смисъла на чл. 20б, ал. 1 от ЗОП. На основание чл. 93 от ЗОП възложителят няма да прилага чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а от ЗОП, предвид обстоятелството, че настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на електрическа енергия с дружество, притежаващо изключителни права.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 93, т. 1 от ЗОП, покана за участие няма да се изпраща, тъй като договорите могат да бъдат сключени единствено с дружеството, притежаващо изключителни права за доставка на електроенергия за горепосочените обекти - "Енерго- Про Продажби" АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Вл. Варненчик, 258.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР