Версия за печат

04482-2014-0002

BG-Свищов: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ ВиК – Свищов” ЕАД – гр. Свищов по свободно договорени цени”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Доставката ще се извършва до обектите на "ВиК - Свищов" ЕАД, както следва: - Помпена станция „Вардим” – с. Вардим, община Свищов - Помпена станция „Младост” – гр. Свищов, общ. Свищов - Помпена станция „Болница” – гр. Свищов, общ. Свищов
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката е избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за 3 /три/ обекта на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД гр. Свищов, както следва: - Помпена станция „Вардим” – с. Вардим, община Свищов - Помпена станция „Младост” – гр. Свищов, общ. Свищов - Помпена станция „Болница” – гр. Свищов, общ. Свищов

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнознто количество за срока на договора е: 3265000 кWh

Прогнозна стойност без ДДС
238345 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата при подаване на офертата си, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора при подписването му. - Гаранцията за участие е в размер на 1000.00 (хиляда) лева - Гаранцията за изпълнение на договора е 2 % (два процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка. Вид и размер на гаранциите: -Парична сума внесена в касата на „ВиК –Свищов” ЕАД или по сметката на Възложителя и представяне на документ оргинал или заверено копие на платежен документ; -банкова гаранция в полза на „ВиК – Свищов” ЕАД – оригинал безусловна и неотмeнима, със срок на валидност, както следва: * гаранция за участие – със срок на валидност не по- малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертите; * гаранцията за изпълнение – със срок на валидност не по- малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Сметка за постъпване на гаранцията: "Централна кооперативна банка" АД - клон Свищов IBAN: BG12CECB979010A9619600, BIC: СЕСBBGSF Възложителят освобождава гаранциите за участие по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация. В оригинала на банковата гаранция, който се представя на Възложителя, изрично се посочва наименованието на процедурата.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансиране на поръчката - със собствени средства на Възложителя. Възложителят ще заплаща количеството доставена електрическа енергия, отчетена от търговските уреди в измервателните точки на съответните обекти по цената предложена от Участника избран за Изпълнител и дължимите, нормативно определени, акциз, „цена за задължения към обществото” и дължимия ДДС, веднъж месечно, в лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя срещу издадена оригинална данъчна фактура от Изпълнителя. Плащането ще се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на оригинална данъчна фактура от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, с подпис и печат на участника 2. Заявление за участие – попълва се образец №1 3. Административни данни – попълва се Образец №2 - когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя от всяко юридическо или физическо лице, включено в обединението. Когато се предвижда участие на подизпълнители, то този документ задължително се представя и за всеки от тях; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата процедурата - оригинал, (представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от лицата, които имат право на това, съгласно документите за регистрация на участника, а от изрично упълномощен техен представител; 5. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, документът за регистрация, респ. ЕИК, се представя за всеки от подизпълнителите. 6. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за създаването си и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ) 7. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д” от ЗОП – образец №3 8. Декларация по чл. 47, ал. 2, т.1, т.2, т.2а, т.3 от ЗОП – образец №4 9. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – образец №5 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 за приемане клаузите на договора – попълва се образец №6 11. Декларация за участие на подизпълнители – Образец № 8 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец 8.1 13. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция, покриваща срока на валидност на офертата от 180 календарни дни. 14. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация по чл.51 от ЗОП 14.1. Валидна лицензия, издаден от ДКЕВР за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група”– заверено копие; 14.2. Сертификат за внедрена система за на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие; 14.3. Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или по - висока от консумацията на електроенергия на Възложителя - свободен текст, оригинал; 15.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се образец №9 16. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група 17. Декларация за срока на изпълнение на поръчката – образец №7 18. Ценово предложение - образец №10 В обществената поръчка не може да участва и ще бъде отрастранен участник за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. "а-д", т.2, т.3 и ал.5 от ЗОП. Участник, който представи оферта не отговаряща на изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията и изискванията за участие и провеждане на поръчката, описани в документацията за участие, се отстранява от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се предвиждат.

ІІІ.2.3) Технически възможности

- Валидна лицензия, издаден от ДКЕВР за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група”– заверено копие; Минимално изискване: Участникът трябва да притежава валидна Лицензия за търговия с електрическа енергия, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група”, издадена от ДКЕВР. - Сертификат за внедрена система за на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие; Минимално изискване: Участниците да имат внедрена система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката ; - Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или по - висока от консумацията на електроенергия на Възложителя - свободен текст, оригинал; Минимално изискване: Участникът да има минимум двама участници в балансиращата група с консумация равна или по-висока от консумацията на електрическа енергия на Възложителя. Когато участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, тези изсквания се прилагат в въответствие с чл. 25, ал.8 от ЗОП.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.06.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.06.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала в Административната сграда на "ВиК - Свищов" ЕАД - гр. Свищов, ул. Хемус, №41

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете по настоящата поръчка са съкратени, тъй като Възложителят ползва правото на чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (т.1,3 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил някой от документите изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е представил оферта неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя, който е представил оферта неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ