Версия за печат

00338-2014-0007

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-12 от 15.05.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул. Белим Лом 37А, За: арх. Петър Сергев, Хубан Соколов, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618142;084 618171, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: ръководител на проет, юрисконсулт-общ. поръчки в Дирекция "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изготвяне на работни проекти по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. по обособени позиции: 1)Обособена позиция №1 „Изготвяне на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление”; 2)Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др.”; 3)Обособена позиция №3 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни институции”; 4)Обособена позиция №4 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за рехабилитация и реконструкция общински културни институции”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Изготвяне на работни проекти по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. по обособени позиции, както следва: 1)Обособена позиция №1 „Изготвяне на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, тротоари , подлез и два моста. Реконструкция и въвеждане на ново енергоспестяващо улично осветление”; 2)Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др.”; 3)Обособена позиция №3 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни институции”; 4)Обособена позиция №4 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за рехабилитация и реконструкция общински културни институции”. Предметът на обществената поръчка съответства на Дейност 6 на проект: „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗОП-11 от 12.05.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 338-2014-7
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

12.05.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.3) Платими документи

Вместо:

Срокът за закупуване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 20.05.2014 г.

Да се чете:

Срокът за закупуване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 09.06.2014 г.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, 1000 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Денчо Стоянов Бояджиев
Длъжност: Кмет на Община Разград