Версия за печат

00048-2014-0001

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

Върховен административен съд, бул. " Александър Стамболийски" № 18, За: Красимира Георгиева - главен експерт -ОП, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: kgeorgieva@sac.government.bg, Факс: 02 9404387

Място/места за контакт: Дирекция "ФАО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sac.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sac.gvovernment.bg.

Електронен достъп до информация: www.sac.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: правораздване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Р.България и създаване на единна деловодно- информационна система / ЕДИС/ за внедряване в административните съдилища в Република България".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град София и теретирията на България
Код NUTS: BG411, BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Създаване на надежна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България и съдаване на единна деловодно-информационна система/ ЕДИС/ за внедряване в адмнистративните съдилища в Република България с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на цялостна Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и среда за съвместна работа за нуждите на Върховния административен съд (ВАС) и 28-те административни съдилища ( РАС)” и Обособена позиция 2 „Доставка на оборудване и изграждане на защитена среда за съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на потребителите".Обхватът и основните параметри на обществената поръчка включва доусъвършенстването, актуализирането и доразвиването на вече съществуващата и действаща Деловодна информационна система /ДИС/ във Върховен административен съд-София. Нейното адаптиране в цялата административна съдебна система на Р.България, ще създаде условията за унифициране и интегриране на деловодните информационни системи в системата на административното правораздаване в страната. Създаването на Единна деловодна информационна система /ЕДИС/ за административното правораздаване, ще даде възможност както за реализиране на пряка комуникация, така и за ефективното и бързо обменяне на данни между съдилищата осъществяващи административната правораздавателна дейност. С настоящият проект ще бъдат създадени всички условия за директно предоставяне на необходимата информация за съдебната дейност на ВАС и административните съдилища във всеки момент до всички възможни правни субекти-централните и местни органи на държавна и общинска администрация, гражданите и бизнеса. За да се осигури функционирането на единна деловодно-информационна система в системата на административно правораздаване в страната, е необходимо усъвършенстване и доработване на съществуващата деловодно-информационна система във ВАС и интегрирането и в единна система, която да включва и 28 съдилища в страната. Същевременно е необходимо осигуряване на защита и комуникационна сигурност на ВАС и регионалните съдилища, както и обезпечаване с хардуер и специализиран защитен софтуер, което ще позволи безпроблемното функциониране на разработената и внедрена в рамките на проекта ЕДИС. Паралелно с това е необходимо специализирано обучение на системни администратори за поддръжка на ЕДИС и софтуера за комуникационна сигурност, както и на съдии и съдебни служители за работа с ЕДИС. Деловодно-информационната система EventIS Дела „Organisation” на Върховния административен съд е внедрена в експлоатация в периода 1997 -1998г. . Автоматизирани са всички дейности по обработката на документите и създаване на нови такива, създаден е гъвкав продукт, който може да се допълва или променя според динамичното законодателство. Обхванати са всички технологични дейности - от приемане на жалби до изготвяне и обявяване на съдебния акт. Системата е реализирана на платформата IBM Lotus Notes и IBM Domino Server.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000, 64226000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни)

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1511000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Техническа оценка-обособена позиця №1: Методика за фази и дейности по проекта в съотвествие с изискванията на ТЗ; Гарантиране на дейностите през гаранционния период; Методика за разработване на модела на данни; Организационна схема за управление на проекта; Методика за управление на риска.; тежест: 60
Критерий: Финанасова оценка за обособена позиция 1; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 024 - 038101 от 04.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 31 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: " Изграждане на цялостна деловодна информационна система / ЕДИС/ и среда за съвместна работа за нуждите на ВАС и 28 РАС"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

30.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ай Би Ес- България ЕООД, ул. "Пимен Зографски"4, България 1172, София, Тел.: 02 9615455, E-mail: sales@ibs.bg, Факс: 02 9615456

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1511000 BGN без ДДС
Брой месеци: 10
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Поръчката е финансирана по Оперативна програма" Административен капацитет 2007г.-2013г.", в рамките на проект " Създаване на недеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България и създаване на единна деловодно-информационна система / ЕДИС/ за внедряване в административните съдилища в Република България", договор с рег. № 13-33-1 от 30.09.2013г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2014 г.