Версия за печат

00604-2014-0005

BG-Любимец: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Любимец, ул. "Републиканска" № 2, За: инж. Филка Джогова - гл. специалист ОП, РБългария 6550, Любимец, Тел.: 03751 8909, E-mail: oba@lyubimets.org, Факс: 03751 8378

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lyubimets.org.

Адрес на профила на купувача: www.lyubimets.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР съгласно чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на проект „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Любимец и селата Лозен и Малко градище, община Любимец.
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Упражняване на авторски надзор по време на строителството, предмет на възлагане в настоящата процедура, е във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 26/321/01158 от 19.11.2012 г. по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между Държавен фонд “Земеделие” и Община Любимец. В рамките на настоящата процедура на договаряне без обявление се сключиха два договора за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на Строително–монтажни работи на обект „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71248000

Описание:

Контрол на проекта и документация

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
9000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 591630 от 13.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
29.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ЛИ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175159028, район „Изгрев”, бул. „Самоков” №11А, РБългария 1113, София, Тел.: 0888 707467, E-mail: ivo.arh@abv.bg, Факс: 02 9737430

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
15.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АРХИД – Димитър Динев”, ЕИК 121153935, район „Люлин”, бл. 618, вх.Г , ет.3, ап.58, РБългария 1336, София, Тел.: 0888 316018, E-mail: arhid@abv.bg, Факс: 0885 139033

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.05.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

През 2010 г. е проведена обществена поръчка на основание чл.2а, ал.1, във връзка с чл.2 , ал.1 , т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и на 28.07.2010 г. е сключен договор с предмет „Изготвяне на технически проект за изграждане на спортна зала и спортни площадки в населените места на община Любимец”, с изпълнител „ЛИ КОНСУЛТ” ООД, гр. София, представлявано от арх. Ивайло Ангелов – управител, на стойност 49500 лв. без ДДС, с цел проектът да се ползва за кандидатстване на община Любимец по ПРСР за периода 2007-2013 г. – МЯРКА 321. В резултат от изпълнението на договора са изготвени проекти за: Подобект № 1 – Спортна зала и реконструкция на игрища за футбол на малки вратички, тенис на корт и баскетбол/волейбол с трибуни в УПИ I, кв.74-А, гр. Любимец. Подобект № 2 – Спортна площадка за футбол на малки вратички в УПИ I, кв.39, гр.Любимец. Подобект № 3 – Спортни площадки за баскетбол/волейбол и футбол на малки вратички в УПИ I, кв.106, гр.Любимец. Подобект № 4 – Спортна площадка за футбол на малки вратички/волейбол и трибуни в УПИ VII, кв.22, с.Лозен, община Любимец. Подобект № 5 – Спортни площадки за стрийтбол и тенис на маса в УПИ I, кв.29, с.Малко Градище, община Любимец. В стойността на поръчката не е калкулирана стойност за осъществяване на авторски надзор. При възлагането й – 01.06.2010 г. авторският надзор е бил задължителен само за част конструктивна, каквато част в подобекти №2, №3, №4 и №5 липсва (съгласно чл.162, ал. 2 от ЗУТ, в сила до 26.11.2012 г.) Предвид изложените аргументи при възлагане на обществената поръчка за проектиране възложителят – община Любимец, не е могъл да предвиди, че ще възникне задължение за възлагане на авторски надзор, съгласно чл.162, ал. 2 от ЗУТ, изречение второ „Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително”, в сила от 26.11.2012 г. През 2012 г. е възложена обществена поръчка по чл.14, ал. 3 – чрез събиране на оферти с публикуване на покана по чл.101а от Закона за обществените поръчки и на 28.05.2012 г. е сключен договор с предмет „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обособени позиции: 1.Ремонт на спортна зала и прилежащ терен към нея в гр.Любимец. 2. Нова спортна площадка в с.Белица, община Любимец” с изпълнител ЕТ „АРХИД – Димитър Динев”, гр.София, представлявано от Димитър Динев – управител, на стойност 22600 лв. без ДДС. В резултат от изпълнението на договора са изготвени проекти за: Подобект № 6 - Реконструкция на спортна зала и прилежащ терен към нея в ПИ 001162, гр. Любимец, община Любимец; Подобект № 7 - Нова спортна площадка в УПИ IX, кв.31, с. Белица, община Любимец. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, изпълнителите на работните проекти по отделните части са запазили авторското си право върху проектите. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на „ЛИ КОНСУЛТ” ООД и ЕТ „АРХИД – Димитър Динев” по отношение на проектите, с цел оптимално изпълнение на СМР, е необходимо вменяване на проектантите на задължението да извършат предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на други лица би довело до нарушаване авторските права на проектантите.