Версия за печат

00909-2014-0004

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД - 121 от 30.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ул."Васил Друмев"№73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: naval_acad_legal@abv.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: Радко Радев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naval-acad.bg..

Адрес на профила на купувача: www.naval-acad.bg..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Приготвяне в хранителния блок на ВВМУ и раздаване на ястия за ежедневно хранене на курсанти и дежурни длъжностни лица от ВВМУ три пъти на ден (закуска, обяд и вечеря), уточнени по вид в седмичното меню. Приготвяне в хранителния блок на ВВМУ и раздаване на ястия за обяд срещу заплащане на студенти, военнослужещи и цивилни служители. Приготвяне в хранителния блок на ВВМУ и раздаване на ястия при представителни и протоколни мероприятия по предварителна заявка от ВВМУ. Приготвяне на котлова храна в сух вид и/или суха храна при заявка от ВВМУ. Приготвяне на котлова храна или храна в сух вид и/или суха храна и доставката й на място със съдове и транспорт на Изпълнителя, при полеви занятия, учения, тренировки, лагери, като и дейности по овладяване и ликвидиране на последствия от природни бедствия и промишлени аварии. По заявка на Възложителя, Изпълнителят да осигури необходимите материални ресурси за създаване на военновременни запаси от продоволствие. Възложителят си запазва правото да променя броя на зачислените на котлова храна военнослужещи, курсанти и дежурни длъжностни лица.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: капитан І ранг проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
Длъжност: Началник на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"