Версия за печат

00210-2013-0022

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695406

Министерство на финансите, ул. "Г. С. Раковски" №102, За: Елеонора Христова, България 1040, София, Тел.: 02 98592727, E-mail: e.hristova@minfin.bg, Факс: 02 98592898

Място/места за контакт: ул. Славянска № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.minfin.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/tender.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по националните оперативни програми през програмния период 2014-2020 г.” по проект № 0114-СО -1.2 „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 11 (11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Република България.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на анализ и проучване на по-широк кръг от възможности, както по отношение на прилагането на финансови инструменти по отделните оперативни програми, така и по отношение на цялостното им управление в България, изразяващи се в: - извлечени поуки от прилагането на инструментите за финансов инженеринг през програмния период 2007-2013 г., както и от извършени предходни предварителни оценки; - идентифициране на нужди във връзка с прилагането на финансовите инструменти в България през програмния период 2014-2020 г.; - определяне на адекватня институционална рамка за прилагане и управление на финансови инструменти в България през програмния период 2014-2020 г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79421000, 75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти, без строителните
Услуги по управление на проекти за развитие

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
87000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: П1 - Организация и Методология за изпълнение на поръчката /П1=П1.1. + П1.2./; тежест: 70
Критерий: П1.1 - обосновка на участника /П1.1.=П1.1.1. + П.1.1.2./; тежест: 20
Критерий: П1.1.1. - обосновка на участника за необходимите дейности за изпълнение на обществената поръчка, заложени в техническото задание и описание на ключовите моменти при изпълнението на поръчката, от които зависи реализирането на очаквания резултат ; тежест: 10
Критерий: П1.1.2. - Анализ на възможните рискове при изпълнение на обществената поръчка и на дейностите, включени в Техническото задание, както и предложение за тяхното отстраняване или минимизиране.; тежест: 10
Критерий: П1.2. - Стратегия за изпълнение на обществената поръчка /П1.2.= П1.2.1. + П1.2.2. + П1.2.3./ ; тежест: 50
Критерий: П1.2.1. - Описание на цялостната визия, предлагания подход и инструментите за извършване на предварителна оценка; тежест: 15
Критерий: П1.2.2. - Описание на цялостната визия, предлагания подход и инструментите за изработването на стратегията за ефективно прилагане на финансови инструменти; тежест: 15
Критерий: П1.2.3. - Работна програма за изпълнение на дейностите, описани в Техническото задание, включващ: - последователност и синхрон на предложените дейности, както и логическата връзка между тях; - срокове за изпълнение на всяка от предложената дейност и за предаване на всеки един от предвидените документи; - съответствие и разпределение на ресурсите за изпълнение на дейностите.; тежест: 20
Критерий: П2 - Цена; тежест: 30
Критерий: КО - Комплексна оценка /КО = П1 + П2/; тежест: 100
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 217 - 377860 от 08.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Дог - 78 История / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на предварителна оценка (ex-ante assessment) и стратегия за ефективното прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "Партньори за европейско финансиране", ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 8100055, E-mail: investment@elana.net, Факс: 02 9581523

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 87000 BGN без ДДС
Брой месеци: 5
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проект № 0114-СО -1.2 „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2014 г.