Версия за печат

00500-2014-0007

BG-Габрово: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул. "Бодра смяна" № 3, За: Ирена Цонева, Генчо Илиев, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: project@centralbalkan.bg, Факс: 066 801277

Място/места за контакт: Централен офис

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/p:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни обекти” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: На посочените обекти на строителен надзор за предвидените СМР
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1. Предмет на поръчката: „Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни обекти” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013, в които се включват следните дейности: Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и оборудване на посетителски интерпретативен център “Вежен”; Оценка на съответствието на проектната документация по предвидените СМР по изграждане и оборудване на два посетителски интерпретативни центъра (ПЦ център “Дановска поляна” и ПЦ “Светица”); Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по разработване, проектиране и внедряване, изграждане и изпълнение на ведомствена комуникационна система, с възможност за осъществяване на наблюдение и охрана; Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и оборудване на седем (7) паркови офиса в населени места около Национален парк – Централен Балкан; Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и подобряване на туристическата инфраструктура (маршрути, обекти и съоръжения); Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изпълнение на дейности по интерпретация на Национален парк – Централен Балкан и образователни програми; Оценка на съответствието на проектната документация по разработване на стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в Национален парк – Централен Балкан. Оценка на съответствието на проектната документация по разработване на стратегически насоки за опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в единадесет (11) моделни територии от безлесната зона. Изпълнението на всяка една от дейностите се възлага от Възложителя въз основа на договора за възлагане на обществена поръчка с нарочно възлагателно писмо, в което се конкретизира предмета на съответната дейност и разумен срок, в който да бъде извършена, съобразно характера на дейността и етапа на развитие на проектантска или строителна дейност за съответния обект. Възложителят не е длъжен да възложи всяка от планираните дейности. Също така, Възложителят не е длъжен да възложи всяка от планираните дейности в нейната цялост, като си запазва възможността да възложи част от дейност (поддейност).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и оборудване на посетителски интерпретативен център “Вежен”; Оценка на съответствието на проектната документация по предвидените СМР по изграждане и оборудване на два посетителски интерпретативни центъра (ПЦ център “Дановска поляна” и ПЦ “Светица”); Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по разработване, проектиране и внедряване, изграждане и изпълнение на ведомствена комуникационна система, с възможност за осъществяване на наблюдение и охрана; Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и оборудване на седем (7) паркови офиса в населени места около Национален парк – Централен Балкан; Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и подобряване на туристическата инфраструктура (маршрути, обекти и съоръжения); Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изпълнение на дейности по интерпретация на Национален парк – Централен Балкан и образователни програми; Оценка на съответствието на проектната документация по разработване на стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в Национален парк – Централен Балкан. Оценка на съответствието на проектната документация по разработване на стратегически насоки за опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в единадесет (11) моделни територии от безлесната зона.

Прогнозна стойност без ДДС
122000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.03.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие Гаранцията за участие е в размер 1% (едно на сто) от стойността на поръчката: в размер на 1220 лева; Гаранцията може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова, тогава тя трябва да е безусловна и неотменима в полза на Дирекция „НП Централен Балкан” със срок на валидност 90 дни от датата на представяне на офертата. Гаранцията за участие по банков път се внася по сметката на Дирекция „НП Централен Балкан”: IBAN: BG53SOMB91303337016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон Габрово. При представяне на гаранцията с платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. 2. Гаранция за изпълнение на договора. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранция за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител е длъжен да представи при подписване на Договора за възлагане на обществената поръчка, оригинален документ за банкова гаранция за изпълнение или документ за парична сума, внесена по сметка на Дирекция „НП Централен Балкан”: IBAN: BG53SOMB91303337016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон Габрово. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея изрично трябва да бъде записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Дирекция „НП Централен Балкан” и че е със срок на валидност не по-рано от 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане окончателното изпълнение на договора. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. При представяне на гаранция в платежно нареждане или банкова гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Плащането ще се извършва по следната схема: 1. Стойността на оценката за съответствие на проектната документация се заплаща след издаване на строително разрешение за съответния строителен обект съгласно ценовата оферта ; 2. Стойността на независимия строителен надзор се заплаща след въвеждане в експлоатация на съответния строителен обект съгласно ценовата оферта; Плащанията се извършват в срок до 20 работни дни, считано от издаването и представянето от Изпълнителя на Възложителя на разходооправдателен документ (фактура) за съответната сума и протокол за приемане без възражение на възложената работа.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Уч. в процедура за общ. поръчка може да бъде всяко бълг. или чуждестр.о физ. или юрид. лице, както и техни обединения. Съгл. чл.56, ал.3, т.1 и 2 от ЗОП, когато учк в процедурата е обединение, което не е юрид лице, докум по чл.56, ал.1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физ или юрид лице, включено в обединението, а докум по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участн, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.В случай, че у участва като обед (или консорциум), което не е регистрирано като самост. юрид. лице, тогава участн. в обед./ консорциума сключват споразумение и определят едно лице, което да представлява обед./ консорциума за целите на поръчката. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че вс. членове на обед./ консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълн. на договора; че лицето, представляващо обед./ консорциума, е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на вс. член на обед./ консорциума, че изпълн. на договора, вкл. плащанията, са отговорност на представляващия обед./ консорциума, и че вс. членове на обед./ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълн. на договора. Не се допускат промени в състава на обед. след подаването на офертата.Когато не е приложено споразумение за създав. на обед./ консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълн. на горепос. условия или състава на обед. се е променил след подаването на офертата- участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата ОП, след като бъдат приложени разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП.2. Участн. са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението за общ. поръчка и докум. за участие в процедурата.3. Участн. се представляват от ръковод. си или от лица, изрично упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотар. заверено пълномощно.4.Лице, което участва в обед. или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самост. оферта.5.В процедура за възлагане на ОП едно физ. или юрид. лице може да участва само в едно обединение.6. Когато уча. предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56,ал.1,т. 1,4,5 и 6 от ЗОП се представят и за всеки от тях, а изискв. към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Възлаг. на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участн. приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.7. Не може да участва в процедура за възлагане на ОП участник, за който са налице обстоятелствата по:- чл. 47, ал.1, т.1, б.“а“, б.“б“, б.“в“, б.“г“ и б.“д“, т.2 и т. 3;- чл. 47, ал.2, т.1, т. 2а- който е виновен за неизпълн. на задължения по договор за общ. поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съд.о решение; т.3, т.4, т.5;- чл.47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП.8. При подаването на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоят. по т.7. с представ. на декларациите по образец към документацията за участие.При подписване на договора за общ. поръчка участникът, опред. за изпълнител, е длъжен да представи документи от съотв. компетентни органи за удостовер. липсата на обстоят. по чл.47, ал.1 и чл.47, ал.2, т.1,3,4 и 5 от ЗОП, с изключение на докум относно обстоят, вписани в Търг. регистър към Агенция по вписванията. 9.Когато уч. или негов подизпълн. е чужд. Юрид. лице или обед. на чужд. физ. и/или чуждестр. юрид. лица, то тези чуждестр. лица трябва да отговарят на изискв. по чл.48 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверени копия, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, както следва: 1.Декларация (Образец № 8), съдържаща информация за общ оборот за последните 3 (три) финансово приключени години (2011, 2012 и 2013 г. ), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.Заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключени години (2011, 2012 и 2013 г.) или декларация (в свободен текст), че същите са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията за ЮЛ и ЕТ с посочване на ЕИК на търговеца. Чуждестранните участници могат да представят еквивалентни на документите, предл. 1 (заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключени години), одобрени и заверени съобразно изискванията на националното им законодателство (когато публикуването им се изисква съобразно националното законодателство на участник). В случай, че участникът e посочил ЕИК, той има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя изисканите счетоводни документи, ако тези обстоятелства са видими в Търговския регистър към Агенция по вписванията, което обстоятелство се посочва в декларацията в свободен текст, посочена като алтернативно изискване, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. 3. Заверено от участника копие на валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 и 2 от ЗУТ за професионална отговорност за извършване на дейности по оценка на съответствието на проектната документация и строителен надзор с минимална застрахователна сума или еквивалент за чуждестранни участници; 4. декларация (свободен текст), че при изтичане на валидността на застраховката по т. 3. преди приключване/изпълнение на договора, избраният за изпълнител участник ще поднови или ще продължи застраховката до приключване/изпълнение на договора. Чуждестранните участници в обществената поръчка могат да представят еквивалентен документ на застраховка, съгласно законодателството на страната, където те са установени. На основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП, възложителят ще изиска от определения изпълнител преди сключване на договора да представи подновена/продължена застрахователна полица /анекс към такава, когато валидността на приложената в офертата застраховка е изтекъл междувременно.
Минимални изисквания: 1. Общ оборот за последните 3 (три) финансово приключени години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 122 000 (сто двадесет и две хиляди) лева без ДДС. 2. Участниците трябва да имат валидна застраховка по чл. 171, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за професионална отговорност за извършване на дейности по оценка на съответствието на проектната документация и строителен надзор с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Същата трябва да е валидна към датата на подаване на офертата. В случай, че валидността на застраховката на избрания за изпълнител участник изтече преди изпълнение на договора за обществена поръчка, участникът поема задължението да поднови или продължи застраховката до приключване/изпълнение на договора.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък (образец № 9) на изпълнени договори за предоставяне на услуги по изготвяне на оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор по време на ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на сгради и съоръжения през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Списъкът съдържа: обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора, в какво качество (на главен изпълнител, участник в обединение, подизпълнител, др.) е работил участникът. 2.Заверени от Участника копия на референции (препоръки) за добро изпълнение на обектите, предмет на договорите от списъка. Информацията в представ. от уч. референции (препоръки) трябва да съдържа сл. данни: възложител, адрес и лице за контакти, стойност, дата и място на изпълнение на дейности по ОС и НСН, както и дали са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Уч. може да се позове на обекти, които е изпълнил като гл.изпълнител, като член на обединение или като подизпълнител, но само в рамките на своето собствено участие в този обект. Ако уч. е работил като подизпълнител или като член на обединение при изпълнението на някой от посочените обекти, то е необходимо да бъде добавена декларация, удостоверение или друг документ, доказващ дяловото му участие.* В случай, че уч. е обединение от физ. и/или юрид. лица, изискването. се прилага за обединението като цяло.3.Заверено от Участника копие на лиценз или удостоверение, удостоверяващи правото да извършва дейностите по извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на стр.н надзор (ОЦСН), с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или екв.документ за чуждестр. лица.В случай, че Участникът притежава документ, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да поднови документа, удостоверяващ правото му да извършва дейност по упражняване на ОЦСН.4. професионална автобиография на ръководителя; заверени от Уч. копия на документи, доказващи посочените в автобиогр. данни и удостов. образов.о, профес. квалификация, правоспособност и опита на рък. на екипа на Уч., а именно: дипломи / удостовер. за завършено образов. и/или придобита квалификация/ правоспособност, сертификати, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и др. подходящи документи или еквивалентни; списък на въведени в експлоатация обекти, сходни с предмета на възлаг. общ.поръчка, при които ръковод. е участвал в екип на стр.надзор, ведно със заверени от Участника копия на референции (препоръки) за добро изпълнение на дейностите по ОС и НСН, предмет на договорите, които съдържат сл. данни: възложител, адрес и контакти, стойност, датата и място на изпълнение, както и дали дейността е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изискваниядекларации по Закона за защита на личните данни за рък. на екипа;декларация за ангажираност на ръководителя; •Списък - Декларация , съдържаща списък на екипа спец., които ще отговарят за изпълн. на поръчката, включени в публичния регистър при ДНСК или лиценз или включени в друг екв. регистър в държава-членка на ЕС или в друга държава - страна по Споразумението за Евр. иконом. пространство към лиценза по чл. 167 от ЗУТ. Списъкът следва да съдържа име, образ., квалиф., проф. опит и дейност и функции, които ще изпълнява лицето при изпълнение на общ. поръчка.•декларация за ангажираност на член от екипа за всеки от спец от екипа на Участника; Продълж. в VI.3 Доп. информация..т.2...
Минимални изисквания: 1.Участникът да има изпълнени най-малко три договора за предоставянето на услуги, сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Под сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира услуги по изготвяне на оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор при извършване на ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на сгради и съоръжения. 2.Участникът трябва да притежава валиден лиценз или удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, за правото му да извършва дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или еквивалентен документ за чуждестранните лица. 3. Участникът трябва да има на разположение екип от специалисти, съобразно частите на проектно-сметната документация (ПСД), включени в основния списък към лиценза или удостоверението, удостоверяващи правото да изпълнява дейностите по извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или в еквивалентен документ. Изисквания за минимален състав на екипа от специалисти:1. Ръководител на екипа, отговарящ на сл. мин. изисквания:- придобита образователно-кв. степен „магистър” със строително-инженерна специалност; - минимум 5 години професионален опит по специалността;- участие в екип на строителен надзор на поне един (1) успешно завършен и въведен в експлоатация обект, сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка.2.Специалисти съобразно частите на проектно-сметните документации (Архитектура, Паркоустройство и благоустройство, Геодезия, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност), включени в основния списък към лиценза по чл. 167 от ЗУТ.4.Участникът трябва да притежават сертификати по стандарт БДС ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на настоящата обществена поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно изискванията на ЗУТ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата от 5.00 лева може да бъде внесена по банков път на следната сметка на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово IBAN BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка клон Габрово.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

В офиса на Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300, ул. „Бодра смяна” № 3, ет. 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

В изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

1. Достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка е осигурен на страницата на ДНП Централен Балкан www.centralbalkan.bg – (Администрация /Управление/Обяви,конкурси, обществени поръчки/Обществени поръчки) 2.Продълж. от III.2.3 Техн. възможности Изискуеми документи - заверени от Участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрен ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ул. "Леге" № 4, Р България 1000, София, Тел.: 02 9407050, E-mail: aop@aop.bg, Факс: 02 9407052

Интернет адрес/и:

URL: www.aop.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ