Версия за печат

00500-2014-0007

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 83-ЦБ-10 от 29.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул. "Бодра смяна" № 3, За: Ирена Цонева, Генчо Илиев, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: project@centralbalkan.bg, Факс: 066 801277

Място/места за контакт: Централен офис

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/p:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-1.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

1. Предмет на поръчката: „Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни обекти” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013, в които се включват следните дейности: Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и оборудване на посетителски интерпретативен център “Вежен”; Оценка на съответствието на проектната документация по предвидените СМР по изграждане и оборудване на два посетителски интерпретативни центъра (ПЦ център “Дановска поляна” и ПЦ “Светица”); Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по разработване, проектиране и внедряване, изграждане и изпълнение на ведомствена комуникационна система, с възможност за осъществяване на наблюдение и охрана; Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и оборудване на седем (7) паркови офиса в населени места около Национален парк – Централен Балкан; Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и подобряване на туристическата инфраструктура (маршрути, обекти и съоръжения); Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изпълнение на дейности по интерпретация на Национален парк – Централен Балкан и образователни програми; Оценка на съответствието на проектната документация по разработване на стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в Национален парк – Централен Балкан. Оценка на съответствието на проектната документация по разработване на стратегически насоки за опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в единадесет (11) моделни територии от безлесната зона. Изпълнението на всяка една от дейностите се възлага от Възложителя въз основа на договора за възлагане на обществена поръчка с нарочно възлагателно писмо, в което се конкретизира предмета на съответната дейност и разумен срок, в който да бъде извършена, съобразно характера на дейността и етапа на развитие на проектантска или строителна дейност за съответния обект. Възложителят не е длъжен да възложи всяка от планираните дейности. Също така, Възложителят не е длъжен да възложи всяка от планираните дейности в нейната цялост, като си запазва възможността да възложи част от дейност (поддейност).

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на обществената поръчка и естеството й позволяват достатъчно точно да се определят техническите спецификации, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.b.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Христо Савчев Башев
Длъжност: Директор