04624-2014-0001

BG-СОФИЯ: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

150 ОУ ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ, ЖК ДРУЖБА 2 ІV-ТА ЧАСТ, УЛ. ДЕЛИЙСКА ВОДЕНИЦА, За: РАДОСЛАВ БОГДАНОВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1582, СОФИЯ, Тел.: 02 8796663, E-mail: csp_150_ou@abv.bg

Място/места за контакт: 150 ОУ ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.150ou.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.150ou.org/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 150 ОУ ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: 150 ОУ ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА КОЛИЧЕСТВО: 5155 БРОЯ

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22100000, 22110000, 22112000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки
Печатни книги
Училищни учебници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
35633.65 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 37 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

С.А.Н. ПРО ООД ЕИК 813044200, УЛ. ЯНКУЛ ВОЙВОДА №30, БЛ.А, ВХ.2, Р 9000, ВАРНА, Тел.: 052 600516

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1803.4 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 5
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № Д2529 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИЗКУСТВА ЕООД ЕИК128526690, УЛ. СВЕУТОСЛАВ ТЕРТЕР V17, АП 3, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1124, СОФИЯ, Тел.: 02 9434724

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 504.96 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 5
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 46 СФ / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БИТ И ТЕХНИКА ООД ЕИК103795327, КВ. ЕВКСИНОГРАД, УЛ. 22, №17 А, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9003, ВАРНА, Тел.: 052 362614

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1394.75 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № СГ 076 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД, УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ №36, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1505, СОФИЯ, Тел.: 02 8061300

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 18638.33 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 23-707 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД ЕИК 131106522, БУЛ. ДОНДУКОВ №45, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 8182020

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9722.37 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 0676 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ ДАНИЕЛА УБЕНОВА - ДАНИЕЛА БИЛАНСКА, Ж.К. ДРУЖБА-2, БЛ.280, Г1, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1582, СОФИЯ, Тел.: 02 9433808

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1224.6 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 335 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АРХИМЕД 2 ЕООД ЕИК 202097555, УЛ. ДОБРУДЖА №45, ВХ.А, ЕТ.4, АП.20, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6300, ХАСКОВО, Тел.: 0898 670640

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2345.24 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.04.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

чл.90, ал.1, т.3 и чл.91 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или нормативен акт.. Съгласно §1, ал.3 от ДР на Закона за народната просвета, министъра на образованието и науката одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл.16, т.3, 7 и 9 от Закона за народната просвета, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл.14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и реда за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба №5/15.05.2013 година. Със заповед №РД-09-122/29.01.2014 година на министъра на образованието и науката е утвърден списък на одобрените учебници, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 година. С писмо №9105-69/06.03.2014 година на Министерство на образованието и науката са дадени изрични указания относно осигуряването на учебници и учебни помагала. С оглед изпълнение на така дадените указания е проведено заседание на Педагогическия съвет на 150 ОУ Цар Симеон Първи и е взето решение с Протокол №6/27.02.2014 година.