Версия за печат

00413-2013-0014

BG-Горна Оряховица: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133673

Община Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев" №5, За: Йоана Петкова - младши експерт "Обществени поръчки", Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60501, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на хранителни продукти за обекти в социалната сфера, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Oбщина Горна Оряховица”, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Хляб и хлебни изделия" Обособена позиция №2 "Мляко и млечни продукти" Обособена позиция №3 "Захар и захарни изделия" Обособена позиция №4 " Месо и месни продукти" Обособена позиция №5 "Плодове и зеленчуци" Обособена позиция №6 "Риба и рибни продукти" Обособена позиция №7 "Консерви" Обособена позиция №8 "Варива,подправки и други" Обособена позиция №9 "Кетъринг"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Община Горна Оряховица.
Код NUTS: BG321
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
384368.82 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Показател: Ц - предлагана цена; тежест: 40
Критерий: Показател: Т – техническа оценка; тежест: 40
Критерий: Показател: С- Време за реакция; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 186 - 320682 от 25.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 10 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: "Захар и захарни изделия"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Родопа - Г. Оряховица - 96" ЕООД, ЕИК 104044415, ул. "Отец Паисий" 63, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0895 421155

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 36763.33 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 36208.07 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 11 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: "Месо и месни продукти"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Родопа - Г. Оряховица - 96" ЕООД, ЕИК 104044415, ул. "Отец Паисий" 63, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0895 421155

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 124164.17 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 122682.33 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 12 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: "Плодове и зеленчуци"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Родопа - Г. Оряховица - 96" ЕООД, ЕИК 104044415, ул. "Отец Паисий" 63, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0895 421155

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 96793.33 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 96691.42 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 13 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: "Консерви"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Родопа - Г. Оряховица - 96" ЕООД, ЕИК 104044415, ул. "Отец Паисий" 63, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0895 421155

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 60513.33 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 60333.5 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 14 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: "Варива, подправки и други"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Родопа - Г. Оряховица - 96" ЕООД, ЕИК 104044415, ул. "Отец Паисий" 63, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0895 421155

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 68513.33 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 68453.5 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.04.2014 г.