Версия за печат

03461-2013-0005

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 025544; 02 4243923, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ "Хемус" (етап 1)"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Автомагистрала "Хемус" е предвидена да свързва София с Варна. Към момента са изградени участъците София-Ябланица и Белокопитово-Варна. Оставащата за доизграждане част от АМ "Хемус" условно е разделена на 8 участъка, които поетапно се възлагат за проектиране и строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на идейни проекти за етап 1 от проекта, който включва първите два участъка - участък 1 с дължина от около 24 км - от Ябланица до III-307/III-305 и участък 2 с дължина от около 36 км от III-307/III-305 до II-35. Очаква се участъците да бъдат възлагани за строителство с отделни договори, поради което проектантът следва да изготви независими пакети от проектни документи за всеки от участъците.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
600000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Финансова оценка на предложението; тежест: 60
Критерий: Техническа оценка на предложението; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 015 - 021210 от 22.01.2013 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 234 - 406282 от 03.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 59 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "Хемус - 2020" с ЕИК 176663910, жк. Красно село, ул. "Дамян Груев" №13, ет.1, България 1000, София, Тел.: 02 8053985, E-mail: office@transconsultgroup.com, Факс: 02 8053996

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 600000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.04.2014 г.