Версия за печат

00870-2013-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662790

Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД, бул. "Акад. Иван Гешов" №11, За: Росица Маринова, Илиана Петрова, България 1606, София, Тел.: 03592 8154279; 03592 8154219, E-mail: marinovar@abv.bg, Факс: 03592 9521650

Място/места за контакт: организатор обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.detskabolnica.com.

Електронен достъп до информация: www.detskabolnica.com.

Електронно подаване на оферти и заявления: www.detskabolnica.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
бул. "Акад. Иван Гешов" №11 - склад
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти по групи: 1. Лекарствени продукти повлияващи храносмилателната система, 2. Лекарствени продукти повлияващи кръв и кръвотворни органи 3. Лекарствени продукти повлияващи сърдечо-съдовата система 4. Дерматологични средства 5. Хормонални препарати за системно приложение с изключение на полови хормони и инсулини 6. Антиинфекциозни лекарствени продукти 7. Неопластични лекарствени продукти 8. Лекарствени продукти повлияващи мускулно - скелетната система 9. Лекарствени продукти повлияващи нервната система 10. Лекарствени продукти повлияващи дихателната система 11. Медикаментозни разтвори 12. Разтвори за диализа /за бикарбонатна хемодиализа/ 13. Медикаменти за сетивни органи 14. Други

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
249412.68 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00870-2013-0007

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 217 - 377216 от 08.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 9 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД, район „Сердика”, ул. „Индустриална” № 11, Бизенс сити „Василев Плаза”, ет.8, България 1202, София, Тел.: 003592 9531224, Факс: 003592 9524183

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9250 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 10 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, ж.к. „Младост 2”, ул. „Андрей Ляпчев” № 66, България 1799, София, Тел.: 003592 8076740, Факс: 003592 9743083

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3752.6 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 11 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БУЛМАР МЛ” ООД, р-н „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. „Пирин” № 32, България 1000, София, Тел.: 003592 8501050, Факс: 003592 8558543

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2135 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 12 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕКОС - МЕДИКА” ООД, район „Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. „Голям Братан” № 8, България 1618, София, Тел.: 003592 4914088, Факс: 003592 4914087

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6270.83 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 13 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЛИБРА” ЕАД, район „Студентски”, ул. „Околовръстен път” № 199 А, България 1700, София, Тел.: 003592 9658196, Факс: 003592 9658828

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 92188.23 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 14 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МСФАРМА” АД, район „Овча купел”, ул. „Земляне” № 35, България 1618, София, Тел.: 003592 8189934, Факс: 003592 8189936

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7.7 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15 / Обособена позиция №: 15 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МЕДЕКС” ООД, р-н Младост, ж.к. „Горубляне”, бул. „Самоковско шосе” № 2 Л, Търговски център „Боила”, България 1138, София, Тел.: 003592 9175545, Факс: 003592 9175538

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21461.21 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 16 / Обособена позиция №: 16 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„НОВИМЕД” ООД, р-н Триадица, ж.к. „Манастирски ливади” № 114, сграда „Евроцентър”, ет.2, България 1404, София, Тел.: 003592 4219069, Факс: 003592 8548144

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4483.5 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 17 / Обособена позиция №: 17 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Таурс, сграда „А”, ет.12, България 1756, София, Тел.: 003592 8133660, Факс: 003592 8133666

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 90176.51 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 18 / Обособена позиция №: 18 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ТЪРГОВСКА ЛИГА–НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, район „Изгрев”, бул. „Г.М. Димитров” № 1, България 1172, София, Тел.: 003592 9603780, Факс: 003592 9624127

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9298.7 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 19 / Обособена позиция №: 19 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„УНИФАРМ” АД, р-н Студентски, ж.к. „Дървеница”, ул. „Трайко Станоев” № 3, България 1797, София, Тел.: 003592 9700305, Факс: 003592 9714532

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10388.4 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2014 г.