Версия за печат

00353-2014-0081

BG-Козлодуй: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, Козлодуй, За: Георги Захариев, Република България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76162, E-mail: gzahariev@npp.bg, Факс: 0973 76007

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на турбинно масло Тп32.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на турбинно масло Тп32, 130 000 литра.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09200000

Описание:

Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
361400 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

БД АЕЦ Търговия 27254


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 142000037 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на турбинно масло Тп32
V.1.1) Дата на сключване договора
03.04.2014 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.03.2014 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД, ЕИК: 121516626, ул. Златен рог, 20, Република България 1000, София, Тел.: 0895 464747

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 361400 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Окръжен съд - Враца, ул. "Христо Ботев" 23, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 682100, E-mail: os.vratza@abv.bg, Факс: 092 626997

Интернет адрес/и:

URL: http://www.vratza.court-bg.org.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки", гр. Козлодуй, 3321, Република България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail: kkkamenova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

URL: www.kznpp.org.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.04.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП

Предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет с правилника за прилагане на закона.