Версия за печат

00797-2014-0027

BG-Бургас: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: К. Тошева - Ганева; А. Новакова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288; 056 907272, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912;056 898738

Място/места за контакт: отдел "ООПК"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на експозиционен център Флора Бургас ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на експозиционен център Флора Бургас ”- изграждане на експозиционен център с многофункционални зали за постоянни и временни експозиции, конферентен туризъм и широк спектър от културни събития, разположен в Приморски парк в гр. Бургас. Обхват на работата Общи положения Цялостната концепция на „Флора Бургас” е насочена към създаването на мултифункционален експозиционен център за: • изложения - за цветя, строителни материали, техника и др.; • конгреси и браншови събирания; • културни и музикални събития; • музейни експозиции и др.; Предвижда се строително-монтажните дейности да обхванат територията на съществуващата в момента експозиционна площ «Флора» Бургас, както и облагородяване на прилежащите зелени пространства. Основната цел на проекта е създаване на условия за развитие на конгресен и бизнес туризъм, както и осигуряване на подходяща база за привличане на водещи световни музейни експозиции. На мястото на традиционната експозиционна площ Флора, която в момента е изградена от сферични скелета, облицовани с найлон, ще се изградят: главна сграда от пет основни зали за експозиции /модули/, с различна височина, обединени в средата с приемно-разпределителна зона, допълнително тяло за експозиции, щандове за търговска дейност във вътрешния двор, открити експозиционни площи и трафопост.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие, приложения проект и КС.

Прогнозна стойност без ДДС
2336102.78 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

300


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. в) когато гаранцията за участие и изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Община Бургас: № BG 89 SOMB 91303323996501 BIC – SOMBBGSF, в ТБ „Общинска банка” АД – клон Бургас г) гаранцията за участие е в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева). Когато участникът представи банкова гаранция за участие, същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да е със срок на валидност, най – малко 30 (тридесет) календарни дни след срока на валидност на офертите и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от кмета на Община Бургас или упълномощено от него длъжностно лице. д ) гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността договора без вкл. ДДС. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава при условията посочени в договора. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, всеки член на обединението може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участника/ Изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по- малък от определения в настоящата процедура. Възложителят има право да задържи или усвои гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал.1 и ал. 2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: а) отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; б) класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалването на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от документацията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява в рамките на проект „Изграждане на експозиционен център Флора Бургас“ съгласно договор за кредит №26-00-597/25.11.2013г. за финансиране на инвестиции между „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Сосиете Женерал Експерсбанк“АД и Община Бургас. Плащането на изпълнените СМР-та ще се извършва на база количествено-стойностни сметки, от ценовата оферта на изпълнителя. В срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора Възложителят превежда 20% (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на договора без непредвидените разходи, след представяне на фактура от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа. Междинните плащания се извършват в срок от 30 (тридесет) дни, след изготвяне на протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за действително извършената работа и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % от стойността на предмета на договора и се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след издаване на Акт-Образец 15 на обекта и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният изпълнител е обединение/консорциум.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”,в който се поставят документите чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1.Офертата;2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал);3. Документи, удостоверяващи правосубектност;4.Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие). Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и копие на договора за учредяването си.5.Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие). 6.При участници обединения - документ (оригинал) подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия, както и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 7.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;8.Декларации по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (оригинал).Декларациите се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,документа се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, които касаят възлагането на поръчки с обект по чл. 3, ал. 2 ЗОП, не следва да се прилагат, тъй като конкретната поръчка няма такъв характер. Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 , т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 9.Документ за закупена документация за участие (заверено копие).10.Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като подизпълнител (съгласно чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП. 11.Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 по образец;12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията в проекта на договора;13.Административни сведения за участника ;Непредставянето на някои от гореизброените документи след извършване на действията по чл. 68, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП води до отстраняване на участника от участие в процедурата. Уч. да са вписани в ЦПРС на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – първа група, ІV-та кат.продължава в т. ІІІ.2.3. Плик №2Техническо предложение – по образеца за Техническо предложение с предложен срок за изпълнение. Обяснителна записка с Работна програма.Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включващо техническите преимущества (спрямо Техническата спецификация и инвестиционните проекти), както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи при изпълнение на ключовите моменти. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности. Потенциални рискове. Плик №3 Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена”.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Това изискване се доказва с декларация по образец, която съдържа информация за общия оборот за последните 3 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. При кандидатстване на участник с подизпълнители, изискванията към подизпълнителите се прилагат съгласно вида и дела на тяхното участие. 2.Това обстоятелство се доказва с копие от застраховката за професионална отговорност съгласно Глава десета, чл. 171 от ЗУТ. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случаите по чл. 171, ал. 1 т ЗУТ, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, държавните органи или възложителят могат да изискват допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 2.1.Участниците трябва да представят декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Непредставянето на някои от гореизброените документи след извършване на действията по чл. 68, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП води до отстраняване на участника от участие в процедурата.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са реализирали общ оборот в размер не по- малък от 3 000 000 лв. (три милиона лева) без вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години – 2011, 2012, 2013г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Участниците трябва да притежават Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството съгласно ЧАСТ ТРЕТА, Глава десета, чл. 171 от ЗУТ. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентно право.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на обстоятелството се представят следните документи: - Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори за строителство с предмет, аналогичен на предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти – по образец, включително стойностите, датите и получателите, придружена с препоръки за добро изпълнение за договорите посочени в същата. •Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт, телефон и адрес, от които възложителят може да получи допълнителна информация. В препоръките за строителство да са вписани стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Да се посочат видовете дейности, които е извършил конкретния участник. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за изпълнени договори се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена от онези членове в обединението или консорциума, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от Закона за обществените поръчки. 2. За доказване на това обстоятелство се представя: - заверено копие (четливо) от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. - За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Възложителят няма да сключи договор с изпълнител, който не представи регистрация в Централния професионален регистър на строителя. 3.Представят се четливи копия от валиден сертификат, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда. 4.За доказване на обстоятелствата се представя Справка-декларация- по образец, съдържаща списък на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, която да съдържа информация за образованието, професионалния опит и квалификацията им. Прилагат се и четливи копия на съответния документ за завършено висше образование и/или за средно образование за координатора по ЗБУТ, сертификати, удостоверения и други документи /трудови книжки, осигурителни книжки, професионални референции или др./, от които да е видно изпълнение на изискването за стаж и опит съобразно изискванията на възложителя. Представят се и професионални автобиографии по образец. Непредставянето на някои от гореизброените документи след извършване на действията по чл. 68, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП води до отстраняване на участника от участие в процедурата.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е изпълнил и/или да е участвал в изпълнението на поне един договор, общо за последните 5 (пет) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с предмет аналогичен на предмета на настоящата поръчка, а именно: • Изграждане на обществено обслужващи сгради с РЗП минимум 500 м. 2.Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – първа група, ІV-та категория. 3. Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, или еквивалентни на тях, или да имат въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда с обхват, аналогичен на предмета на настоящата поръчка. В случай, че участникът е обединение, всеки от участващите в обединението представя валидни сертификати по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, или еквивалентни на тях, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда за дейностите по обекта на настоящата поръчка, за изпълнението на които ще е отговорен, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 4.4. Участникът трябва да разполага с правоспособни техническите лица, които ще участват в изпълнението на договора, включително такива отговарящи за контрола на качеството и квалифицирани специалисти, както следва: 1) Ръководител на проекта, който да притежава квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна и да има минимум 5 (пет) години стаж по специалността, както и да има опит в управление/координиране на договор за строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда. 2)Технически ръководител- специалист, който да отговаря на изискванията на чл. 163а от Закона за устройство на територията и да има минимум 5 (пет) години стаж по специалността, както и да има опит в изпълнението на договор за строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда като технически ръководител. 3) Координатор по ЗБУТ, който да притежава минимум средно образование в областта на строителството и успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ, както и да е участвал като координатор по ЗБУТ в реализацията на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката, а именно за строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател – „Оценка на Техническото предложение” (ОТ); тежест: 40
Показател: Подпоказател - Работна програма (текстова част) ; тежест: 10
Показател: Подпоказател -Обяснителна записка ; тежест: 20
Показател: Подпоказател - Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора ; тежест: 10
Показател: Показател – „Предлагана цена” (ОЦ); тежест: 50
Показател: Показател – „Предлаган срок” (ОС); тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

93-ОП-26

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде закупена на касата на Община Бургас, на ул. "Александродска" № 26, "Център за административно обслужване", всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. срещу представен документ за платени 20,00 лв. (четиридесет пет лева) с включен ДДС или по банкова сметка на община Бургас IBAN BG 08 SOMB 9130 84 24151744, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане: 447 000 след извършена справка с посочените в обявлението лица за контакти.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.05.2014 г.  Час: 09:30
Място

Залата в сградата на Община Бургас

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата процедура е одобрена с Решение на Заместник Кмет при Община Бургас. Срокът за получаване на оферти е съкратен на основание чл. 64 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ