Версия за печат

00782-2014-0004

BG-с. Стамболово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стамболово, с. Стамболово, област Хасково, За: Tюмай Ерджан Касим - Главен специалист "ППАТП", РБ 6362, с. Стамболово, Тел.: 037 212234, E-mail: tumay_stambolovo@abv.bg, Факс: 037 212463

Място/места за контакт: Tюмай Ерджан Касим - Главен специалист "ППАТП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.stambolovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.stambolovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за “Реконструкция на път HKV 2171/III-5074/ Стамболово – Царева поляна от км.0+000 до км.3+500”- с два етапа на изпълнение : Първи етап от км 0+000 до км 1+770 финансиран със средства , предоставени от Държавния бюджет - Постановление на МС 19 от 07.02.2014г. и Втори етап от км 1+770 до км 3+500 след отпускане на средства от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие", предоставени от Държавния бюджет.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Трасе на съществуващ общински път, разположено в землищата на село Стамболово и село Царева поляна.
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В резултат на процедурата ще бъде избран изпълнител на СМР на обект “Реконструкция на път HKV 2171/III-5074/ Стамболово – Царева поляна от км.0+000 до км.3+500”- с два етапа на изпълнение : Първи етап от км 0+000 до км 1+770 финансиран със средства , предоставени от Държавния бюджет - Постановление на МС 19 от 07.02.2014г. и Втори етап от км 1+770 до км 3+500 след отпускане на средства от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие", предоставени от Държавния бюджет.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233123

Описание:

Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидените видове СР дейности за обект “Реконструкция на път HKV 2171/III-5074/ Стамболово – Царева поляна от км.0+000 до км.3+500”- с два етапа на изпълнение : Първи етап от км 0+000 до км 1+770 и Втори етап от км 1+770 до км 3+500 с обща дължина 3500 л.м. : Първи етап - 1. Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка; 1.1 От количествена сметка№6 м3 - 0.00; 1.2 От количествена сметка№11 м3 - 94.08; ОБЩО: м3 - 94.08; 2.Общ обикновен изкоп в земни почви , включително натоварване , транспортиране на определено разстояние , разтоварване на ; 2.1 От количествена сметка№1 м3 - 691.00; 2.2 От количествена сметка№6 м3 - 86.00; ОБЩО: м3 777.00; 3.Доставка и полагане на насип от подходящ материал; 3.1 От количествена сметка№1 м3 - 841.00; 3.2 От количествена сметка№11 м3 - 378.32; ОБЩО: м3 - 1219.32; 4.Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество , съгласно ТС; 4.1 От количествена сметка№1 м3 - 577.00; 4.2 От количествена сметка№6 м3 - 67.00; 4.3 От количествена сметка№11 м3 -109.76; ОБЩО: м3 - 753.76; 5.Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт/ биндер/,за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина; 5.1 От количествена сметка№3 т - 1342.06; 5.2 От количествена сметка№6 т - 25.00; 5.3 От количествена сметка№10 т- 95.52; 5.4 От количествена сметка№11 т- 30.11; ОБЩО: т- 1492.69; 6. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон; 6.1 От количествена сметка№4 т -1020.00; 6.2 От количествена сметка№6 т- 25.00; 6.3 От количествена сметка№11 т- 30.11; ОБЩО: т - 1075.11; 7. Направа на първи битумен разлив; 7.1 От количествена сметка№2 м2 - 10620.00; 7.2 От количествена сметка№6 м2 - 260.00; ОБЩО: м2 - 10880.00; 8. Направа на втори битумен разлив; 8.1 От количествена сметка№2 м2 - 10620.00; 8.2 От количествена сметка№6 м2 - 260.00; ОБЩО: м2 - 10880.00; 9. Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16; 9.1 От количествена сметка№5 м' -200.00 9.2 От количествена сметка№5 м' -20.00 ОБЩО: м' - 220.00 Втори етап - 1. Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка 1.1 От количествена сметка№6 м3 52.92 1.2 От количествена сметка№11 м3 0,00 ОБЩО: м3 52,92 2.Общ обикновен изкоп в земни почви , включително натоварване , транспортиране на определено разстояние , разтоварване на 2.1 От количествена сметка№1 м3 - 368.00 2.2 От количествена сметка№6 м3 96.00 ОБЩО: м3 467.00 3.Доставка и полагане на насип от подходящ материал 3.1 От количествена сметка№1 м3 184.00 3.2 От количествена сметка№11 м3 00.00 ОБЩО: м3 184,00 4.Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество , съгласно ТС 4.1 От количествена сметка№1 м3 -321.00 4.2 От количествена сметка№6 м3 - 130.00 4.3 От количествена сметка№11 м3 - 0,00 ОБЩО: м3 - 451,00 5.Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт / биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина 5.1 От количествена сметка№3 т - 1300,00 5.2 От количествена сметка№6 т - 90,00 5.3 От количествена сметка№10 т - 99,88 5.4 От количествена сметка№11 т - 0,00 ОБЩО: т - 1 489,88 6. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 6.1 От количествена сметка№4 т - 1046,00 6.2 От количествена сметка№6 т - 90,00 6.3 От количествена сметка№11 т- 0,00 ОБЩО: т - 1136,00 7. Направа на първи битумен разлив 7.1 От количествена сметка№2 м2 - 10896,00 7.2 От количествена сметка№6 м2 - 933,00 ОБЩО: м2 - 11 829,00 8. Направа на втори битумен разлив 8.1 От количествена сметка№2 м2 - 10896,00 8.2 От количествена сметка№6 м2 - 933,00 ОБЩО: м2 - 11829,00 9. Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16 9.1 От количествена сметка№5 м' - 360,00 9.2 От количествена сметка№5 м' - 200,00 ОБЩО: м' - 560,00

Прогнозна стойност без ДДС
1226120 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: 1. Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 12261,00 лв. ( дванадесет хилади двеста шестдесет и един лева). 1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на община Стамболово : IBAN:BG56 IABG 70973300211400, BIC: IABG BGSF, при банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Хасково или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл. 61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% ( три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Стамболово, IBAN:BG56 IABG 70973300211400, BIC: IABG BGSF, при банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Хасково или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора (след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи). 2.3. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.4. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - възложителят има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по договора от страна на изпълнителя, възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; при едностранно прекратяване на договора от възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора, сумата от гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяването му. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от възложителя 3 (три) дни след подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането за Първи етап ще бъде от Държавния бюджет - Постановление на МС №19 от 07.02.2014г. в размер на 613 060,00 лева без ДДС. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка за Първи етап се извършват по банков път в лева. Схема на плащане: Авансово плащане - еднократно в размер на 30 % от стойността на договора; 1.Авансовото плащане в размер на 30 % от стойността на договора се извършва до 15 календални дни след представяне на фактура за авансово плащане от страна на изпълнителя в оригинал. 2.Първо междинно плащане в размер на 20 % от стойността на договора , дължимо в срок до 30 календални дни след представяне на одобрен протокол за действително извършени строително - ремонтни работи на стойност 20 % от стойността на договора / Акт 19 / и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3.Второ междинно плащане в размер на 20 % от стойността на договора , дължимо в срок до 30 календални дни след представяне на одобрен протокол за действително извършени строително - ремонтни работи на стойност 20 % от стойността на договора / Акт 19 / и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4.Окончателно плащане в размер на 30 % от стойността на договора , дължимо в срок до 30 календални дни след подписване на Акт образец 15 одобрен протокол за действително извършени строително - ремонтни работи / Акт 19 / и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса. Финансирането за Втори етап е в размер на 613 060,00 лева без ДДС и ще бъде след отпускане на средства от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие", предоставени от Държавния бюджет.Схема на плащане: Авансово плащане - еднократно в размер на 30 % от стойността на договора; 1.Авансовото плащане в размер на 30 % от стойността на договора се извършва до 15 календални дни след представяне на фактура за авансово плащане от страна на изпълнителя в оригинал. 2.Първо междинно плащане в размер на 20 % от стойността на договора , дължимо в срок до 30 календални дни след представяне на одобрен протокол за действително извършени строително - ремонтни работи на стойност 20 % от стойността на договора / Акт 19 / и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3.Второ междинно плащане в размер на 20 % от стойността на договора , дължимо в срок до 30 календални дни след представяне на одобрен протокол за действително извършени строително - ремонтни работи на стойност 20 % от стойността на договора / Акт 19 / и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4.Окончателно плащане в размер на 30 % от стойността на договора , дължимо в срок до 30 календални дни след подписване на Акт образец 15 одобрен протокол за действително извършени строително - ремонтни работи / Акт 19 / и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, към офертата се представя и споразумение с нотариална заверка на подпис, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че: - че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора. -да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.-участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. -че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;-не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие , дадени в документацията за участие.Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия , посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика , надписани както следва: Плик "1" - "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" : 1.Списък на документи съдържащи се в офертата , подписан от участника ; 2.Оферта , подписана от участника по предмета на поръчката; 3.Административни сведения за участника ; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето , подписващо офертата - представя се , когато офертата /или някой документ от нея/ не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация , а от изрично упълномощен негов представител.Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата /упълномощен и упълномощител /, както и изрично изявление , че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея; 5.Декларация за запознаване с условията на договора и условията на процедурата; 6.Декларация за извършен оглед; 7.Документ за регистрация или ЕИК съгл.чл.23 ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ /Когато не е представен ЕИК съгл.чл.23 ЗТР,участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за акт.състояние. Чужд. ЮЛ прилагат екв.документ на съдебен или адм.орган от държ-та, в която са установени, но с предст.му не отпада задължението за предст.на документ за регистрация/; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ; 8.Споразумение за създаване на обединение (когато е приложимо); при обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява обединението, тогава се изисква документ, подписан от всички членове, в който членовете на обединението трябва да определят физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на наст.общ.поръчка и декларация от членовете на обединението / консорциума за разпределение на дейностите / ако това не е посочено в споразумението/ - оригинал или ноталиално заверено копие на споразумението и / или оригинали на Декларация по образацец; 9.Документ за закупена документация за участие - копие или заверено от участника "Вярно с оригинала" 10.Документ за внесена гаранция за участие - копие на вносната бележка заверено от участника "Вярно с оригинала" или оригинал на банкова гаранция за участие; 11.Декларация по чл.47,ал.1,т.1/ без б."е"/ ,ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП - оригинал; 12.Декларация по чл.47,ал.1,т.2 и 3, ал.2,т.1,3 и 4 и ал.5,т.2 от ЗОП - оригинал; 13.Декларация , подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на валидна застраховка за професионална отговорност за целия срок на договора , в случаите когато валидната застраховка не покрива целия срок на изпълнение на поръчката; 14.Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника съгласно изискванията в указанията за участие; 15.Доказателства за техническа възможност и квалификация на участника съгласно изискванията в указанията за участие; 16.Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за използване / неизползване на подизпълнител , които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие; 17.Декларация от подизпълнителя потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител; 18.Декларация по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП , че е спазено изискването за минимална цена на труда; Плик "2" - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Подписан и подпечатан Образец "Предложение за изпълнение на поръчката" 2.Формат на линеен календарен график за изпълнение СМР; 3.Приложение - Технологична последователност на строителните процеси и управление на риска; Плик "3" - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: 1.Попълва се образеца на ценово предложение; 2.КСС придружена с анализи за всички единични цени на отделните видове работи включени в КСС;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, за всяка една от последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени, или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2013 г., то същият представя справка за общите приходи и приходите от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител.
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва: 1.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот от СМР сходни с обекта на поръчката не по-малко от 2 452 240,00 лева ( два милиона четиристоти петдесет и две хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС. 1.2. Участникът следва да притежава сключена застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на строежа, обект на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Същата следва да е валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Обектите са втора група, трета категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. Това изискване не се прилага за участник/лице от държава-членка на Европейския съюз, или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност в друга държава-членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка по член 51, ал.1, т. 2 ЗОП за изпълнени договори за СМР, през последните 5 (пет години), считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи опита на посочените лица. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим. Участниците трябва да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти и изпълнителски персонал, така че да бъдат подсигурени за качественото и срочно изпълнение всички дейности от предмета на поръчката – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката. 3.Заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопастността при работа или еквивалентен;Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и опазване на околната среда. Сертификатите следва да са с обхват дейности в строителството. 4. Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). Участниците трябва да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване и други стр.машини и техн.оборудване, така че да бъдат подсигурени за качественото и срочно изпълнение всички дейности от поръчката – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката. * Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва: 1.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти по настоящата процедура, участникът да е изпълнил минимум 2 (два) договора за извършване на СМР, които следва да включват заедно и/или поотделно изпълнението на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт. 1.2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: •Ръководител обект –квалификация строителен инженер , специалност "ССС или еквивалентна специалност отговарящ на изискванията на чл.163 от ЗУТ; •Технически ръководител - правоспособно лице съгласно чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството минимум 3 (три) години и участието като технически ръководител при изпълнението на поне 1 (един) обект от пътната инфрактруктура; •Специалист - контрол на качеството – строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, със стаж не по-малко от 3 (три) години по специалността си; •Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с професионален опит по специалността си не по-малко 3 години – минимум 1 брой. 1.3. Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на строителството по следните стандарти: 1.3.1. ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за дейностите или еквивалентни мерки; 1.3.2.BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопастността при работа или еквивалентен; 1.3.3. ISO 14001:2005 Сертификат за управление на околната среда или еквивалентни мерки; 1.4. Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката : - Комбиниран багер – 1 (един) брой; - Валяк – 1 (един) броя; - Автогрейдер – 1 (един) брой; - Асфалтополагаща машина – 1 (един) брой; - Товарен автомобил самосвал – 1 (един) брой; - Товарен автомобил бордови – 1 (един) брой; - Автокран – 1 (един) брой; * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател „СРОК ” – П1; тежест: 10
Показател: Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2; тежест: 50
Показател: Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа на датата посочена в обявлението. Цената на настоящата документация за получаване на хартиен носител е в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС, като суматада да бъде преведена по банков път по сметка - IBAN:BG67 IABG 70978400232000, BIC: IABG BGSF, при банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Хасково, вид плащане 447000. Документацията за участие на хартиен носител се получава в стая №36,ет.3 от гл.спец."ППАТП" в сградата на Общинска администрация - Стамболово след заплащане на цената и. Пълен достъп до документацията, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й, е предоставен и на официалната интернет страница на Възложителя - www.stambolovo.bg . При изтеглянето на документацията от посочения сайт, възложителят няма разходи по смисъла на чл. 28, ал. 4 ЗОП, като в тези случаи не е необходимо нейното закупуване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация - Стамболово

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията на заседанието по отварянето на офертите са публични и по време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.stambolovo.bg от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка.Участниците, които желаят, могат да я получат безплатно, като я изтеглят от посочения интернет адрес. Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява чрез изрично съобщение на официалната интернет страница на възложителя - www.stambolovo.bg 2.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. 3.Възложителят си запазва правото, за изпълнение на Втори етап от строителството при осигурено финансиране, при което да е налице да се извърши строителство. 5. ВАЖНО!!! В случай, че финансирането за ВТОРИ ЕТАП по проекта не бъде осигурено поради каквато и да е причина, Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата на основание чл.39 ал.1 т.5 от ЗОП. В случай, че процедурата е проведена и Възложителя е сключил договор с избрания изпълнител, то тогава изпълнението ще започне само след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проекта, като Възложителят си запазва правото при узнаване на факта, че финансирането на проекта няма да бъде осигурено, да прекрати договора с избрания изпълнител без да дължи неустойки и/или обезщетения за пропуснати ползи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ