Версия за печат

00479-2014-0005

BG-Балчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 33 от 03.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Балчик, пл. "21 ви септември" №6, За: Димитрин Димитров, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 72070, E-mail: dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 71053

Място/места за контакт: Николай Ангелов - Кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка и монтаж на велосипедни станции, велосипеди и оборудване, като част от проект „Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB“

II.3) Кратко описание на поръчката

В рамките на поръчката ще бъдат доставени и монтирани автоматични станции /велостоянки/ в туристическите точки в гр. Балчик(3бр.); спирка „Златна рибка“ – в.з. „Изгрев“(1бр.); к.к. „Албена“ (1бр.), с. Кранево (1бр). Всяка от станциите трябва да има команден център, от който посредством автоматично разпознаване на потребител с карта за достъп до системата, се извършва и предоставяне на велосипед. Управлението на системата е централизирано, посредством сървър. Всеки посетител, турист или местен жител може да заяви за закупуване потребителска карта. Посредством същата, велосипед може да бъде предоставен на потребителя, а след ползване същия може да бъде върнат на всяка една от станциите от системата. Станциите следва да осигуряват възможност за надеждно автоматично заключване на велосипедите. Последните следва да са конструирани и изработени от специални компоненти, изключващи възможност за кражба, с цел тяхното повторно използване или като резервни части на други велосипеди.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34430000, 48000000, 48151000, 48820000, 48822000, 30230000

Описание:

Велосипеди
Софтуерни пакети и информационни системи
Система за компютърен контрол
Сървъри
Компютърни сървъри
Компютърно оборудване

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 30 от 25.03.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-594484
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 62 - 104815 от 28.03.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 479-2014-5
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.03.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В раздел III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри: Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията в Обявлението за участие

Вместо:

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ : 1.1. Списък на документите, съдържащи се в Офертата, подписан от Участника (съгласно чл. 56 (1), т. 14 от ЗОП); 1.2 Обща Оферта (Образец № 1) – представя се от представляващия Участника; 1.3 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), ако не е законен представител; 1.4 Документи за правосубектност на Участника (съгласно чл. 56 (1), т. 1 от ЗОП) когато не е представен ЕИК, участниците вписани в ТР при АВ прилагат удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са уастановени;1.5 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 (1) т. 1, (2), т. 5 и (5), т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 2 (оригинал). ;1.6 Декларация по чл. 47(1), т. 2 и 3, (2), т. 1, 2а /с изключение на обстоятелствата по отношение на поръчки по чл.3, ал. 2 от ЗОП/ , 3 и 4 и (5), т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 3 (оригинал);1.7 Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката (Образец № 4) ;1.8 Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка (Обр. № 5) ;1.9 Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП : а) Заверено копие на Отчет приходите и разходите за всяка една от последните 3 (три) счетоводно приключени години или декларация (в свободен текст), че същите са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията за ЮЛ и ЕТ. ; б) Справка - декларация за общия оборот на Участника за предходните 3 (три) счетоводно приключени години (Образец № 6). в) Справка - декларация, съдържаща информация за оборота от доставки(Образец № 6), с посочени стойност, срок на доставка, бенефициенти и количества, сходни с предмета на настоящата поръчка; 1.10 Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП : а) Списък на договорите за доставки и монтаж на велосипедни станции с автоматизирана система за управление, достъп и контрол на ползване на велосипеди, изпълнени през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите;, доказващи изпълнението на договорите (Образец № 7), придружен от препоръки за добро изпълнение на договорите (референции), изброени в списъка, издадени от лица, различни от участника.;б) списък на експертите за изпълнение на предмета на поръчката (Образец № 8), който съдържа: - професионална автобиография на ключов експерт (Образец №9) и декларация за разположение на ключов експерт (Образец №10).;г) Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 20000: 2005 или еквивалент ;д) Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 27001:2005 или еквивалент ;е) Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен;ж) Декларация (Образец № 4б), че ще осигури валидни сертификати ISO 20000: 2005, ISO 27001:2005, ISO 14001:2004 за внедрени системи за управление на качеството за целия срок на договора;1.11 Дек-я за ползване/не ползване на подизпълнител/и по чл. 56 (1), т. 8 от ЗОП (Образец № 11); ;1.12. Дек-я за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация (Образец № 12);1.13 Документ за внесена гаранция за участие (за банкова гаранция с условията на Образец № 13) – банкова или парична гаранция в размер на 4200/четири хиляди и двеста/ лв. - оригинал.; 1.14 Договор за обединение с нотариална заверка на подписите (ако Участникът е обединение),оригинал или нот. заверено копие.В този случай се представя и документ с който се посочва представляващия;1.15 Документ за закупена документация за участие в процедурата (копие).;ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - Техническо предложение и приложения към него (Образец № 16); ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“- Ценова оферта

Да се чете:

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ : 1.1. Списък на документите, съдържащи се в Офертата, подписан от Участника (съгласно чл. 56 (1), т. 14 от ЗОП); 1.2 Обща Оферта (Образец № 1) – представя се от представляващия Участника; 1.3 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), ако не е законен представител; 1.4 Документи за правосубектност на Участника (съгласно чл. 56 (1), т. 1 от ЗОП) когато не е представен ЕИК, участниците вписани в ТР при АВ прилагат удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са уастановени;1.5 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 (1) т. 1, (2), т. 5 и (5), т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 2 (оригинал). ;1.6 Декларация по чл. 47(1), т. 2 и 3, (2), т. 1, 2а /с изключение на обстоятелствата по отношение на поръчки по чл.3, ал. 2 от ЗОП/ , 3 и 4 и (5), т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 3 (оригинал);1.7 Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката (Образец № 4) ;1.8 Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка (Обр. № 5) ;1.9 Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП : а) Заверено копие на Отчет приходите и разходите за всяка една от последните 3 (три) счетоводно приключени години или декларация (в свободен текст), че същите са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията за ЮЛ и ЕТ. ; б) Справка - декларация за общия оборот на Участника за предходните 3 (три) счетоводно приключени години (Образец № 6). в) Справка - декларация, съдържаща информация за оборота от доставки(Образец № 6), с посочени стойност, срок на доставка, бенефициенти и количества, сходни с предмета на настоящата поръчка; 1.10 Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП : а) Списък на договорите за доставки и монтаж на велосипедни станции с автоматизирана система за управление, достъп и контрол на ползване на велосипеди, изпълнени през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите;, доказващи изпълнението на договорите (Образец № 7), придружен от препоръки за добро изпълнение на договорите (референции), изброени в списъка, издадени от лица, различни от участника.;б) списък на експертите за изпълнение на предмета на поръчката (Образец № 8), който съдържа: - професионална автобиография на ключов експерт (Образец №9) и декларация за разположение на ключов експерт (Образец №10).;г) Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 20000: 2005 или еквивалент ;д) Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 27001:2005 или еквивалент ;е) Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен;ж) Декларация (Образец № 4б), че ще осигури валидни сертификати ISO 20000: 2005, ISO 27001:2005, ISO 14001:2004 за внедрени системи за управление на качеството за целия срок на договора;1.11 Дек-я за ползване/не ползване на подизпълнител/и по чл. 56 (1), т. 8 от ЗОП (Образец № 11); ;1.12. Дек-я за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация (Образец № 12);1.13 Документ за внесена гаранция за участие (за банкова гаранция с условията на Образец № 13) – банкова или парична гаранция в размер на 4200/четири хиляди и двеста/ лв. - оригинал.; 1.14 Договор за обединение с нотариална заверка на подписите (ако Участникът е обединение),оригинал или нот. заверено копие.В този случай се представя и документ с който се посочва представляващия;ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - Техническо предложение и приложения към него (Образец № 16); ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“- Ценова оферта

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

С оглед обстоятелството че възложителя предоставя пълен достъп до одобрената документация за участие на официалния си сайт, в раздел "Профил на купувача" , същият не поставя условие за закупуване на същата. Документацията може да бъде изтеглена директно от посочения интернет сайт.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htt://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Добрев Ангелов
Длъжност: Кмет на община Балчик