Версия за печат

00039-2014-0008

BG-Павликени: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Павликени, бул. Руски №4, За: Красимир Борисов - старши експерт "Обществени поръчки", Република България 5200, Павликени, Тел.: 0610 51330, E-mail: pavlikeni@vestel.bg, Факс: 0610 52642

Място/места за контакт: Община Павликени

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pavlikeni.bg/.

Адрес на профила на купувача: www.pavlikeni.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: община

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ И НА УЛИЦИ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАД ПАВЛИКЕНИ И ГРАД БЯЛА ЧЕРКВА, И РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ГРАД ПАВЛИКЕНИ, СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА 2014г. и 2015г.” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ” •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ И НА УЛИЦИ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАД ПАВЛИКЕНИ И ГРАД БЯЛА ЧЕРКВА. •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ГРАД ПАВЛИКЕНИ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: територията на Община Павликени
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обектът на поръчката включва три обособени позиции. Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Павликени”. Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, като повредите биват: деформации и различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Строително-ремонтните дейности да се извършват при спазване на всички изисквания на действащите в страната норми и стандарти за този вид дейности, като се изпълняват следните видове работи: •Оформяне на дупките в асфалтовите настилки с фугорез. •Ръчно къртене на амортизираната асфалтова настилка и натоварване на превозно средство. •Почистване на оформената дупка с моторна духалка и заливаване с битумна емулсия. •Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 см. •Фрезоване на амортизирани участъци от асфалтовата настилка с фреза. •Извозване на отпадъчния асфалтов материал до уточнените с възложителя депа. •Почистване на фрезованите участъци и заливане с битумна емулсия. •Доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см – машинно •Уплътняване с валяк в посока от ръба към средата на кръпката – четирикратно. •Заливане фугите между стария и новия асфалт с битум, непосредствено след направа на кръпката. •Направа на тръбен водосток Ф1000 с дължина 8,00м. Направата на тръбния водосток включва полагане на подложен бетон под тръбите, доставка и монтаж на на ст.б.тръби ф1000, направа на дъждоприемно казанче, крила на вток и отток и предпазен стоманобетонов борд.При направата на тръбния водосток следва да си изпълняват земни работи за изкопи, кофражни работи за направа борд и крила, монтаж ст.б.тръби, разваляне и възстановяване на асфалтова настилка. •Полагане на хоризонтална улична маркировка тип 2 / акрилатна / Обособена позиция № 2 „Изкърпване на асфалтовата настилка на уличната мрежа в населените места на община Павликени и на улиците по републиканските пътища в гр.Павликени и гр.Б.Черква” Строитерно ремонтните работи по тази обособена позиция обхващат: Изкърпване на асфалтовата настилка на уличната мрежа по републиканските пътища в гр.Павликени и гр.Б.Черква и изкърпване на асфалтовата настилка по улиците в населените места на община Павликени. Изкърпването на асфалтовите настилки по улиците в гр.Павликени ще се извършва на улици посочени в списък, предоставен на изпълнителя след сключване на договора, а за останалите населени места по указания на съответния кмет. Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат предвид и следните изисквания: •възможност за полагане на пластове с различна дебелина, •осигуряване на добра връзка със старото покритие, •бързо провеждане на ремонтите и пускане на движението. Обособена позиция № 3 „Ремонт на тротоари в град Павликени” Строително-ремонтните дейности да се извършват при спазване на всички изисквания на действащите в страната норми и стандарти за този вид дейности, като се изпълняват следните видове работи: Изкоп в земни почви за подравняване на основата. Насип с трошляк за подравняване на основата. Направа тротоарна настилка с вибропресовани павета с дебелина 60 мм. / сиви/ на пясъчна основа, като фугите се запълват със сух цимент. Направа на тротоар вибропресовани плочи 50 мм. цветни на пясъчна основа, като фугите се запълват със сух цимент. Подмяна на бетонови бордюри по тратоари 50/35/18 на основа от циментов разтвор, включително демонтаж на стари бордюри и извозване на строителни отпадъци.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233221

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Работи по пътна маркировка на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна обща стойност за 2014г. и 2015г. - до 985 013,33 (деветстотин осемдесет и пет хиляди тринадесет лева и 33ст.) без включен ДДС . 1 За 2014г. общата прогнозна стойност е до 447733,33 лева без ДДС или 537280,00 лева с ДДС в т. ч. по обособени позиции, както следва:1.1.Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на общински пътища на територията на община Павликени” - до 228 666,67 лв. без ДДС, или 274 400,00 лева с ДДС в това число: Път ІV-50207 с.Горна Липница-с.Паскалевец – до 80 000 лв.с ДДС; Път ІV-34235 гр.Павликени-с.Дъскот-с.Паскалевец включващ и направа на тръбен водосток ф1000 с дължина 8,00м по типов проект на АПИ – до 50 000 лв. с ДДС; Път ІV-34247 с.Дъскот -с.Лесичери- с.Мусина – до 79 000 лв. с ДДС; Път ІV-52525 с.Вишовград -с.Емен – до 5 400 лв.с ДДС; Път ІV-40527 /гр.Павликени-гр.Сухиндол/-с.Димча – до 10 000 лв.с ДДС; Път ІV-40527 /гр.Павликени-гр.Сухиндол/-с.Върбовка – до 30 000 лв.с ДДС ; Път ІV-52514 гр.с.Караисен-с.Сломер- с.Батак от км.3+245 до км.7+000 – до 15 000 лв.с ДДС Път ІV-50417 с.Лесичери- с.Дичин – до 5 000 лв.с ДДС; 1.2.Обособена позиция № 2 „Изкърпване на асфалтовата настилка на уличната мрежа в населените места на община Павликени и на улиците по републиканските пътища в гр.Павликени и гр.Б.Черква” – до 194 066,66 лв. без ДДС, или 232 880,00 лева с ДДС. 1.3. Обособена позиция № 3 „Ремонт на тротоари в град Павликени”- до 25 000,00 без ДДС, или 30 000,00 лева с ДДС 2. Общата прогнозната стойност за 2015 г.- до 537 280,00 без ДДС или 644 736,00 с ДДС в т.ч. по обособени позиции: 2.1. Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на общински пътища на територията на община Павликени” –до 274 400,00лв. без ДДС, или 329 280,00 лева с ДДС. 2.2. Обособена позиция № 2 „Изкърпване на асфалтовата настилка на уличната мрежа в населените места на община Павликени и на улиците по републиканските пътища в гр.Павликени и гр.Б.Черква” – до 232 880,00 лв. без ДДС, или 279 456,00 лева с ДДС. 2.3. Обособена позиция № 3 „Ремонт на тротоари в град Павликени”- до 30 000,00 без ДДС, или 36 000,00 лева с ДДС За всяка календарна година ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишно задание, на база приета Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи, в което се указват обектите, стойностите, видовете работи и количества, които ще бъдат изпълнени по тях, в зависимост от предложените единични цени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срок за изпълнение на годишното задание.

Прогнозна стойност без ДДС
985013.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

А/ Гаранция за участие – за ОП № 1 – 4500.00 лв.; ОП № 2 – 4000.00 лв., ОП № 3 -500,00 лв.; Общо за цялата поръчка – 9000,00лв. внесени по банкова сметка на Община Павликени в банка “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, клон Павликени IBAN – BG35UNCR75273342926133, BIC код UNCRBGSF . Или представена банкова гаранция – оригинал, безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, при спазване изискванията на ЗОП, за срок не по-кратък от срока за валидност на офертите. Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител, а гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници- в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в случаите по чл. 61 от ЗОП. Б/ Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на сключения договор без ДДС за изпълнение на обществената поръчка, внесени в указаната сметка, или представена банкова гаранция за изпълнение на договора със срок на валидност най-малко 10 календарни дни след изтичане на гаранционния срок на изпълнените видове СРР по договора – оригинал безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, при спазване изискванията на ЗОП, представена преди подписване на договора за възлагане на обществена поръчка със спечелилия участник. Невнасянето на гаранцията за изпълнение се счита за отказ на подписване на договора. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За всяка календарна година ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишно задание, на база приет бюджет на община Павликени и Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи, в което се указват обектите, стойностите, видовете работи и количества, които ще бъдат изпълнени по тях, в зависимост от предложените единични цени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срок за изпълнение на годишното задание. Възможните видове работи са указани в Техническите спецификации. В зависимост от конкретните нужди и единичните цени на видовете работи, с годишното задание се определят тези видове работи, които изпълнителят ще извърши на всеки един от обектите, указани в одобрената инвестиционна програма. Годишното задание се предава в следните срокове: а/ за 2014 г. - в срок от 5 работни дни от датата на подписване на договор; б/ за 2015 г. - в едномесечен срок от датата на приемане на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Павликни. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Павликени. Условията и начина на плащане са посочени в проекта на договора. Плащането ще се извършва след извършване на определено количество и видове СРР, в седемдневен срок след двустранно подписване на протоколи за извършени работи и издаване на оригинална фактура от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документ с нотариална заверка на подписите, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; - представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; - всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят в документа за създаване на обединението или в друг документ, подписан от всички членове на обединението, едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката. Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако: •към офертата му не е приложено споразумение за сьздаването на обединение и/или •в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени по-горе и/или •съставът на обединението се е променил след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и документацията. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1, ал.2,т.1,2,3 и 5 и ал.5 от ЗОП.Офертата и приложенията към нея се изготвят на български език. Всяка оферта трябва да съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;2. Заявление за участие в процедурата (Обр.№ 1);3. Копие на документа за регистрация или ЕИК съгл.чл. 23 от ЗТР, а когато е физическо лице - документ за самоличност. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в легализиран превод на български език;4. Документ за гаранция за участие; 5.Документ за закупена документация за участие-само ако не е изтеглена свободно от сайта на общината;6.Доказателства за иконом. и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП-т.ІІІ.2.2. от наст.обявление;7. Доказателства за тех. възможности и/или квалификация на участника по чл.51 от ЗОП-т.ІІІ.2.3. от наст.обявление;8. Декл.за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,2 и 5 от ЗОП съгл.(Обр. № 4, Обр.№ 5);Списък на участниците в обединение(Обр.№6) и Декл.от член на обединене (обр.№6а 9. Декларация, че в предл.цена е спазено изискването за минимална цена на труда (Обр.№ 8) и Декларация за спазване на условията по процедурата - (Обр.№ 14);10. Информация за подизпълнителите-Декларация (Обр.№ 7) че участника ще ползва или няма да ползва подизпълнител и видът и делът на неговото участие, ако ползва такъв;11. Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по- малък от 120 календарни дни (посочва се в Заявлението- (Обр. № 1); 12. Адм. сведения – попълва се в (Обр.№1);13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Обр. № 9); 14. Нот.заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:14.1.Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението; 14.2. Офертата или части от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и/или да представлява участника в процедурата. 15.1. Срок за изпълнение на поръчката – посочен в техническото предложение за изпълнение на поръчката (Обр.№ 2А, 2Б, 2В,2Г) в плик с надпис «Предложение за изпълнение на поръчката», поставен в общия плик офертата. 15.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвена по образеца (съответно Образец № 2А, 2Б, 2В,) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предложение за изпълнение на поръчката», поставен в общия плик офертата. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то пликове № 2 се представят за всяка от позициите; 16. Предлагана цена за изпълнение на поръчката, по (Обр.№ 3А, 3Б,3В,). Задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена»,поставен в общия плик с офертата. Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 3 се представят за всяка от позициите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Годишен баланс и годишен отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Изискването за представяне на Годишен баланс и годишен отчет за приходите и разходите не важи за участници представили ЕИК, които са обявили ГФО по партидата си в Търговския регистър. Ако някой от документите липсва на посочения сайт се изисква неговото представяне на хартиен носител в офертата. Ако участникът е физическо лице възложителят ще приеме копия на годишни данъчни декларации и/или други документи като справка/удостоверение от работодател, декларация от участника, удостоверяващ дохода му за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от законодателството на държавата, в която е установен. Документите следва да се представят като копия, заверени от Участника. *За участници-чуждестранни лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, където са установени; 2.Справка - Декларация (Образец №10) за реализирания общ оборот и оборот от строително ремонтни работи, сходни* с дейностите по предмета на поръчката, за последните 3 /три/ години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. * Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в обявлението и в документацията за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или рехабилитация и/или ремонт и/или асфалтиране на улици и/или пътища. 3.Копие от сключена застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ. Застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на валидност на договора за изпълнение. В случай на изтичаща застраховка участникът попълва декларация (свободен текст), че ще сключи такава за срока на договора за изпълнение. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оборот от СРР сходни* с обекта на поръчката в размер не по-малко от 1 477 500 лв. /един милион четиристотин седемдесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС общо за трите обособени позиции, като в това число: за ОП № 1 не по-малко от 754 600 лв.без ДДС, за ОП № 2 не по-малко от 640 400 лв. без ДДС и за ОП №3 не по-малко от 82 500 лв.без ДДС. * Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в обявлението и в документацията за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или рехабилитация и/или ремонт и/или асфалтиране на улици и/или пътища. 2.Участникът трябва да притежава застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията, валидна към датата, определена като крайна за приемане на оферти, с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за обекта на поръчката, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. *За участник, установен/ регистриран в Република България, застрахователната полица за строителство следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията. *За участник, установен/ регистриран извън Република България застрахователната полица за строителство следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен регистриран участникът. Когато участникът е обединение от физически и юридически лица, критериите се покриват сумарно от всички членовете на обединението. При участие на подизпълнител, минималните икономически изисквания се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък - Декларация (Образец №11) на основните договори, с предмет сходен* с предмета на поръчката за последните пет години, включително стойностите, датите и възложителите, придружен референции, оформени съгласно изискванията на чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП. Референциите следва да бъдат оформени с изходящ номер и подпис от съответния Възложител. * Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в обявлението и в документацията за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или рехабилитация и/или ремонт и/или асфалтиране на улици и/или пътища. 2. Списък - Декларация (Образец №12) за техническото оборудване, машини и съоръжения, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето, за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите – съгласно приложения към документацията; Задължително се прилагат само за минимално изискуемата техника, както за собствена така и за наета, следните документи: •копие на инвентарна книга; •копия на регистрационни талони; •документи за собственост (фактури) или право на ползване (договор за наем) и др.; 3. Заверено копие от документ, удостоверяващ вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за Камарата на строителите, и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, за обекти втора група - строежи от транспортната инфраструктура, трета категория - общински пътища и улици от първостепенната улична мрежа от ІІІ и ІV клас и съоръженията към тях или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държавата в която е регистриран участникът - регистрация в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Минимални изисквания: а) Участникът в процедурата следва да е изпълнил поне по един договор за всяка от обособените позиции, с предмет сходен с предмета на поръчката, в съответствие с обособената позиция, за която се подава офертата, за последните пет години считано от крайния срок за подаване на офертите. б) Участникът в процедурата следва да разполага минимум със следната техника (собствена или наета): б.1) За ОП №1 „ Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Павликени” и/или за ОП №2 „Изкърпване на асфалтовата настилка на уличната мрежа в населените места на община Павликени и на улиците по републиканските пътища в гр.Павликени и гр.Б.Черква”. •Автогрейдер – 1 бр.; •Челен товарач – 1бр.; •Самосвали – 4бр.; •Фрезовъчна машина – 1 бр. •Асфалторазтилач – 1бр.; •Валяк бандажен /от 1 до 8 т./ – 3 бр.; •Валяк колесен – 1 бр.; •Автогудронатор – 1 бр.; •Машина за почистване и продухване на настилки – 3 бр.; •Водоноска – 1 бр.; •Участникът да разполага за срока на изпълнение на поръчката със собствена/наета или да има сключен договор с асфалтова база за доставка на асфалтови смеси и ползване услугите на лицензирана акредитирана лаборатория за контрол на качеството. б.2) За ОП № 3 „Ремонт на тротоари в град Павликени”: •земекопна машина за изкопни работи – 1 бр.; •челен товарач – 1 бр.; •товарен автомобил/самосвал/ за извозване на земни маси и насипни материали – 1 бр.; •механизирана трамбовка – 1 бр.; в) Да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите, за обекти втора група - строежи от транспортната инфраструктура, трета категория - общински пътища и улици от първостепенната улична мрежа от ІІІ и ІV клас и съоръженията към тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнител, минималните технически изисквания се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа обосновка ; тежест: 25
Показател: Ръчно изкърпване на асфалтовата настилка чрез обрязване, почистване и запълване с плътен асфалтобетон със средна дебелина 5см.- цена за 1кв.м. без ДДС; тежест: 15
Показател: Фрезоване на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата настилка и полагане еднопластово на плътен асфалтобетон със средна дебелина на асфалта 4см. – цена за 1кв.м. без ДДС.; тежест: 15
Показател: Машинно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина на асфалта 4см. върху готова основа - цена на 1 кв.м. без ДДС; тежест: 20
Показател: Полагане на хоризонтална/осова/ пътна маркировка/акрилатна/ цена на 1 кв.м. без ДДС; тежест: 5
Показател: Направа на тръбен водосток ф1000 с дължина 8,00м. по типов проект на АПИ цена лева. без ДДС; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок в години ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.05.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден, от деня следващ деня на публикуването на обявата в АОП, от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на Общинска администрация, находяща се в гр. Павликени, бул. “Руски” № 4, ІІ етаж, стая № 210 срещу представена квитанция за платена сума от 5,00 /пет/ лева – невъзстановими и платени в касата на Общинска администрация - Информационен център, І етаж. или по банкова сметка на Община Павликени в банка “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, клон Павликени IBAN – BG77UNCR75278443385100, код за вид плащане 447000, BIC код UNCRBGSF .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Отварянето на офертите ще се извърши в посоченият в обявлението ден и час в сградата на Община Павликени, бул.»Руски» №4, Заседателната зала на Община Павликени.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

В раздел ІV.2) Критерий за оценка на офертите са посочени показателите за Обособена позиция № 1. Оценяването на офертите по останалите обособени позиции ще се извърщва както следва: 1.за ОП №2: Изкърпване на асфалтовата настилка на уличната мрежа в населените места на община Павликени и на улиците по републиканските пътища в гр.Павликени и гр.Б.Черква” .Критерий за оценка е икономически най –изгодна оферта със следните показатели: -Техническа обосновка – до 25 точки -Ръчно изкърпване на асфалтовата настилка чрез обрязване, почистване и запълване с плътен асфалтобетон със средна дебелина на асфалта 5см.- цена за 1кв.м. без ДДС - до 15 т; -Фрезоване на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата настилка и полагане еднопластово на плътен асфалтобетон със средна дебелина на асфалта 4см. – цена за 1кв.м. без ДДС.С - до 15т.; -Машинно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина на асфалта 4см. - цена на 1 кв.м. без ДДС - до 15т.; -Полагане на хоризонтална улична маркировка тип 2/студенпластик/-цена на 1 кв.м. без ДДС - до 5т.; -Подготовка на земната основа и направа на основа от заклинена трошенокаменна настилка с подбрана зърнометрия, при средна дебелина на пласт от 20 см. за настилане на улици - цена на 1 кв..м. без ДДС - до10т.; -Повдигане на канализационни и дъждоприемни шахти по общински улици-цена за 1брой без ДДС - до 5т. -Гаранционен срок в години - до 10т.; 1.Посоченият гаранционен срок да бъде съобразен с Наредба №2 от ЗУТ за минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти, и да не надвишава по-вече от два пъти предвидените по Наредба №2. При неизпълнение на това изискване офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване. 2.Получените оценки се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Когато третата цифра след десетичната запетая е от 1 до 5 включително, втората цифра след десетичната запетая не се променя. Когато третата цифра след десетичната запетая е от 6 до 9, втората цифра след десетичната запетая се увеличава с една единица отгоре. 2.за ОП №3: „Ремонт на тротоари в град Павликени” критерий за оценка е икономически най –изгодна оферта със следните показатели: -Направа на тротоар с вибропресовани павета 60мм./сиви/ на пясъчна основа, без демонтаж на стар тротоар и без извозване на отпадъци/изпълнявано от Възложителя/ - цена за 1 кв.м. без ДДС - до 20т.; -Направа на тротоар с вибропресовани плочи 50мм. /цветни/ на пясъчна основа, без демонтаж на стар тротоар и без извозване на отпадъци/изпълнявано от Възложителя/ - цена за 1 кв.м. без ДДС - до 20 т.; -Изкоп за подготовка на основа - цена за 1 куб..м. без ДДС - до15 т.; -Насип за подготовка на основа - цена за 1 куб..м. без ДДС - до 15т.; -Подмяна на бетонови бордюри по тротоари 50/35/18, включително демонтаж на стари бордюри и извозване на строителни отпадъци на депо/5 км./ -цена за 1 .м. без ДДС - до 15т.; -Гаранционен срок в години- до 15т. 1. Посоченият гаранционен срок да бъде съобразен с Наредба №2 от ЗУТ за минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти, и да не надвишава по-вече от два пъти предвидените по Наредба №2. При неизпълнение на това изискване офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване. 2.Получените оценки се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Когато третата цифра след десетичната запетая е от 1 до 5 включително, втората цифра след десетичната запетая не се променя. Когато третата цифра след десетичната запетая е от 6 до 9, втората цифра след десетичната запетая се увеличава с една единица отгоре.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Павликени”.
1) Кратко описание

Строително-ремонтните дейности да се извършват при спазване на всички изисквания на действащите в страната норми и стандарти за този вид дейности, като се изпълняват следните видове работи: •Оформяне на дупките в асфалтовите настилки с фугорез. •Ръчно къртене на амортизираната асфалтова настилка и натоварване на превозно средство. •Почистване на оформената дупка с моторна духалка и заливаване с битумна емулсия. •Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 см. •Фрезоване на амортизирани участъци от асфалтовата настилка с фреза. •Извозване на отпадъчния асфалтов материал до уточнените с възложителя депа. •Почистване на фрезованите участъци и заливане с битумна емулсия. •Доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см – машинно •Уплътняване с валяк в посока от ръба към средата на кръпката – четирикратно. •Заливане фугите между стария и новия асфалт с битум, непосредствено след направа на кръпката. •Направа на тръбен водосток Ф1000 с дължина 8,00м. Направата на тръбния водосток включва полагане на подложен бетон под тръбите, доставка и монтаж на на ст.б.тръби ф1000, направа на дъждоприемно казанче, крила на вток и отток и предпазен стоманобетонов борд.При направата на тръбния водосток следва да си изпълняват земни работи за изкопи, кофражни работи за направа борд и крила, монтаж ст.б.тръби, разваляне и възстановяване на асфалтова настилка. •Полагане на хоризонтална улична маркировка тип 2 / акрилатна / През настоящата 2014г. посочените видове дейности ще се изпълняват за следните общински пътища: Път ІV-50207 с.Горна Липница-с.Паскалевец; Път ІV-34235 гр.Павликени-с.Дъскот-с.Паскалевец включващ и направа на тръбен водосток ф1000 с дължина 8,00м по типов проект на АПИ; Път ІV-34247 с.Дъскот -с.Лесичери- с.Мусина ; Път ІV-52525 с.Вишовград -с.Емен; Път ІV-40527 /гр.Павликени-гр.Сухиндол/-с.Димча; Път ІV-40527 /гр.Павликени-гр.Сухиндол/-с.Върбовка; Път ІV-52514 гр.с.Караисен-с.Сломер- с.Батак от км.3+245 до км.7+000; Път ІV-50417 с.Лесичери- с.Дичин;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233221

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Работи по пътна маркировка на пътища

3) Количество или обем

За всяка календарна година ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишно задание, на база приет бюджет на община Павликени и Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи, в което се указват обектите, стойностите, видовете работи и количества, които ще бъдат изпълнени по тях, в зависимост от предложените единични цени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срок за изпълнение на годишното задание. Възможните видове работи са указани в Техническите спецификации. В зависимост от конкретните нужди и единичните цени на видовете работи, с годишното задание се определят тези видове работи, които изпълнителят ще извърши на всеки един от обектите, указани в одобрената инвестиционна програма. Годишното задание се предава в следните срокове: а/ за 2014 г. - в срок от 5 работни дни от датата на подписване на договор; б/ за 2015 г. - в едномесечен срок от датата на приемане на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Павликни

Прогнозна стойност, без ДДС
503066.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Изкърпване на асфалтовата настилка на уличната мрежа в населените места на община Павликени и на улиците по републиканските пътища в гр.Павликени и гр.Б.Черква”
1) Кратко описание

Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат предвид и следните изисквания: •възможност за полагане на пластове с различна дебелина, •осигуряване на добра връзка със старото покритие, •бързо провеждане на ремонтите и пускане на движението. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинността и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др. Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки При изпълнение на строително-ремонтните работи да се спазват всички действащи в страната норми и стандарти, като се изпълняват следните видове дейности: Оформяне на дупките в асфалтовите настилки с фугорез. Ръчно къртене на амортизираната асфалтова настилка и натоварване на превозно средство. Почистване на оформената дупка с моторна духалка и заливаване с битумна емулсия. Доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 см. Фрезоване на амортизирани участъци от асфалтовата настилка с фреза. Извозване на отпадъчния асфалтов материал до уточнените с възложителя депа. Почистване на фрезованите участъци и заливане с битумна емулсия. Доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см – машинно Уплътняване с валяк в посока от ръба към средата на кръпката – четирикратно. Заливане фугите между стария и новия асфалт с битум, непосредствено след направа на кръпката. Полагане на хоризонтална улична маркировка тип 2 / студенпластик / Направа изкоп за профилиране на земната основа на съответната улица. Извозване на депо на излишните земни маси. Уплътняване на земната основа с валяк. Направа на пътна настилка от трошен камък при средна дебелина на пласт от 20 см. Повдигане на канализационни и дъждоприемни шахти по общински улици. За изравняване нивото на шахтите с асфалтовата настилка е необходимо да се изпълнят следните видове ремонтни работи: -рязане на асфалт с фугорез -разбиване на основа около шахтов капак или решетка -демонтаж на капак /решетка / и гривна за капак / решетка / -направа и разваляне на кофраж -изработка и монтаж на армировка ф6-12 -доставка и полагане на армиран бетон В 20 -запълване на фуга с битум с посипка -монтаж на капаци и решетки При изпълнение на ремонтните работи не са допустими неравности по фугата между капака /решетката/ и околната асфалтова настилка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252, 45233221

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по пътна маркировка на пътища

3) Количество или обем

За всяка календарна година ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишно задание, на база приет бюджет на община Павликени и Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи, в което се указват обектите, стойностите, видовете работи и количества, които ще бъдат изпълнени по тях, в зависимост от предложените единични цени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срок за изпълнение на годишното задание. Възможните видове работи са указани в Техническите спецификации. В зависимост от конкретните нужди и единичните цени на видовете работи, с годишното задание се определят тези видове работи, които изпълнителят ще извърши на всеки един от обектите, указани в одобрената инвестиционна програма. Годишното задание се предава в следните срокове: а/ за 2014 г. - в срок от 5 работни дни от датата на подписване на договор; б/ за 2015 г. - в едномесечен срок от датата на приемане на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Павликни.

Прогнозна стойност, без ДДС
426946.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на тротоари в град Павликени”
1) Кратко описание

Строително-ремонтните дейности да се извършват при спазване на всички изисквания на действащите в страната норми и стандарти за този вид дейности, като се изпълняват следните видове работи: -Изкоп в земни почви за подравняване на основата. -Насип с трошляк за подравняване на основата. -Направа тротоарна настилка с вибропресовани павета с дебелина 60 мм. / сиви/ на пясъчна основа, като фугите се запълват със сух цимент. -Направа на тротоар вибропресовани плочи 50 мм. цветни на пясъчна основа, като фугите се запълват със сух цимент. -Подмяна на бетонови бордюри по тратоари 50/35/18 на основа от циментов разтвор, включително демонтаж на стари бордюри и извозване на строителни отпадъци.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

За всяка календарна година ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишно задание, на база приет бюджет на община Павликени и Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи, в което се указват обектите, стойностите, видовете работи и количества, които ще бъдат изпълнени по тях, в зависимост от предложените единични цени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срок за изпълнение на годишното задание. Възможните видове работи са указани в Техническите спецификации. В зависимост от конкретните нужди и единичните цени на видовете работи, с годишното задание се определят тези видове работи, които изпълнителят ще извърши на всеки един от обектите, указани в одобрената инвестиционна програма. Годишното задание се предава в следните срокове: а/ за 2014 г. - в срок от 5 работни дни от датата на подписване на договор; б/ за 2015 г. - в едномесечен срок от датата на приемане на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Павликни.

Прогнозна стойност, без ДДС
55000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г.