Версия за печат

02303-2014-0003

BG-гр. София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121696028

"ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД, 1528, За: Илко Александров Чанков, България 1528, гр. София, Тел.: 02 9732951, E-mail: chistota-iskar@dir.bg, Факс: 02 9732652

Място/места за контакт: гр. София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.chistota-iskar.com.

Адрес на профила на купувача: www.chistota-iskar.com.

Електронен достъп до информация: www.chistota-iskar.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34144700

Описание:

Товарни превозни средства със специално предназначение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

• Специализирани автомобили за извозване на инфилтрат/цистерни/ на обща стойност до 470 000 лв. - 4 броя; • Специализирани автомобили за събиране и транспонтиране на битови отпадъци на обща стойност до 900 000 лв. /ще бъдат закупени при условие, че Възложителят е сключил договор за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци / - 6 броя. • Специализирани автомобили – товарни на обща стойност до 500 000 лв. - 5 броя • многофункционален челен товарач с багерно устройство на стойност до 230 000 лв. - 1 брой

Стойност, без да се включва ДДС
2100000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало

02.06.2014 г. 

Завършване

31.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 21 000 лева (двадесет и една хиляди лева) или равностойността им в евро по официален курс на БНБ. Гаранцията за участие е в размер на 1% от ориентировъчната стойност на поръчката, представена в една от следните форми: гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията си за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 120 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на „ЧИСТОТА – ИСКЪР“ ЕООД по следната сметка: Сметка в лева (BGN) IBAN: BG49SOMB91301026391201 BIC :SOMBBGSF Наименование на банката: ОБЩИНСКА БАНКА АД Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Задържане и освобождаване на гаранцията Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията си за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по сметка на „ЧИСТОТА – ИСКЪР“ ЕООД Общинска банка АД IBAN:BG49SOMB91301026391201 BIC: SOMBBGSFУсловията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще освободи Гаранцията за аванс и гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Минимално изискване за финансови възможности към участниците е оборота на участника (самостоятелно лице или обединение) за последните 3 (три) приключили финансови години: 2011 г., 2012 г. и 2013 г., сумарно да бъде минимум 1 000 000 лева (един милиона лева) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За доказване на съответствие с финансовите изисквания, участникът следва да приложи следните документи към офертата си: копие от отчетите за приходите и разходите за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на ОПР, заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. • сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват предмета на поръчката- доставка и търговия на специализирани автомобили.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване за финансови възможности към участниците е оборота на участника (самостоятелно лице или обединение) за последните 3 (три) приключили финансови години: 2011 г., 2012 г. и 2013 г., сумарно да бъде минимум 1 000 000 лева (един милиона лева) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За доказване на съответствие с финансовите изисквания, участникът следва да приложи следните документи към офертата си: копие от отчетите за приходите и разходите за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на ОПР, заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. • сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват предмета на поръчката- доставка и търговия на специализирани автомобили.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Всеки участник трябва да разполага със собствен или нает терен/складова база за складиране и съхранение на специализираните автомобили и техника до транспортирането им и предаването им на Възложителя в съответствие с техническото задание. Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с документ, удостоверяващ че участникът разполага със собствен или нает терен за складиране на камионите за срока на изпълнение, предложен от участника и съобразен с изискването в т.6 от настоящите указания. Всеки участник трябва да има на разположение сервизна база за осигуряване на гаранционна и следгаранционна поддръжка на специализираните автомобили и техника. Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с документ за собственост, наем или друг документ, удостоверяващ че участникът ще има на разположение, за изпълнението на поръчката, сервизна база за осигуряване на гаранционна и следгаранционна поддръжка на камионите. * В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т.10 и т.11 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията по т.10 и т.11. Всеки участник трябва да е запознат с техническите изисквания и предложените от него специализирани автомобили и техника да отговарят на приложените технически спесификации, които са неразделна част от тръжната документация. /Приложение №1- технически спесификации/

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да разполага със собствен или нает терен/складова база за складиране и съхранение на специализираните автомобили и техника до транспортирането им и предаването им на Възложителя в съответствие с техническото задание. Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с документ, удостоверяващ че участникът разполага със собствен или нает терен за складиране на камионите за срока на изпълнение, предложен от участника и съобразен с изискването в т.6 от настоящите указания. Всеки участник трябва да има на разположение сервизна база за осигуряване на гаранционна и следгаранционна поддръжка на специализираните автомобили и техника. Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с документ за собственост, наем или друг документ, удостоверяващ че участникът ще има на разположение, за изпълнението на поръчката, сервизна база за осигуряване на гаранционна и следгаранционна поддръжка на камионите. * В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т.10 и т.11 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията по т.10 и т.11. Всеки участник трябва да е запознат с техническите изисквания и предложените от него специализирани автомобили и техника да отговарят на приложените технически спесификации, които са неразделна част от тръжната документация. /Приложение №1- технически спесификации/

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа оценка; тежест: 40
Показател: Предложена цена; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.05.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 35 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: гр.София, ул.Искърско шосе №2, Закупуване на документация за участие по банков път се извършва,по банков път по сметка в лева както следва: IBAN: BG49SOMB91301026391201 BIC :SOMBBGSF Наименование на банката: ОБЩИНСКА БАНКА АД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.05.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София 1528, ул. "Искърско шосе" № 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Възложителят ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на плик 3 – “Ценова оферта", чрез публикуване на съобщение на електронната страница на Чистота Искър ЕООД. 32.4.При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ