Версия за печат

04324-2014-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831634354

"Национална спортна база" ЕАД, гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №38, За: Марин Василев, България 1164, София, Тел.: 02 9300767

Място/места за контакт: бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №38

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://nsb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nsb.bg/_l.bp_lang.bg.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Спортна дейност и културни мероприятия

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на публична информационно-рекламна система от пълноцветни светодиодни екрани на Национален стадион „Васил Левски““

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, бул. "Евлоги Георгиев" №38 - Национален стадион "Васил Левски"
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата обществена поръчка е за избор на изпълнител на „Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на публична информационно-рекламна система от пълноцветни светодиодни екрани на Национален стадион „Васил Левски““. Обект на настоящата обществена поръчка е изграждането на модерна рекламно-информационна система на базата на пълноцветни и с висока резолюция светодиодни (LED) екрани на територията на Националния стадион „Васил Левски“. Основната функция на тези екрани е да поднасят визуална информация до широката публика при спортни и други масови събития, провеждани на стадиона. Тази система се състои от следните компоненти: 1. Светодиоден екран с приблизителни размери на видимата част 16 х 10 метра, монтиран на фиксирана носеща конструкция. Мястото му за монтаж на стадиона е показано на скицата, приложена към настоящата документация. 2. Светодиоден екран (видео-стена) с приблизителни размери на видимата част 20 х 6 метра, монтиран на фиксирана носеща конструкция. Мястото му за монтаж на стадиона е показано на скицата. 3. Център за управление на рекламно-информационната система, разположен в апаратната зала на централната трибуна, както и необходимите информационни кабели към LED екраните. 4. Захранващо и разпределително табло на светодиодните екрани с електрическа енергия, както и необходимите мрежови захранващи кабели към LED екраните.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката включва дейност по физическа защита и охрана на имущество на обекти на Възложителя по приложен списък /техническа спецификация/ към настоящата документация. Всеки участник участва за всички обекти едновременно. Възлагането на дейностите по изпълнение - предмет на поръчката, се възлагат за всички обекти заедно.

Стойност, без да се включва ДДС
1700000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата се представя заедно с офертата. Същата е в размер на 0,01% от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на „Национална спортна база“ ЕАД, със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.(Приложение № 2) б) парична сума, преведена по банкова сметка на „Национална спортна база” ЕАД в “Централна Кооперативна Банка АД”, клон Дондуков; BIC –CECВ BG SF; IBAN – BG10 СЕСВ 9790 1004 2799 00 (в лева); – копие на документ за извършен паричен превод. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС и се представя в момента на сключването му. Гаранцията се представя в една от следните форми, цитирани в т.5. от настоящия раздел на документацията. В случай, че договорът се гарантира с банкова гаранция, същата трябва да бъде с валидност 30 дни след обявения краен срок за изпълнение на договора. Банковите разходи по откриването на гаранциите за участие и за изпълнение на договора са за сметка на участника съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 50 % /петдесет процента/ от общата стойност на договора с ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни от подписване на договора. След получаване на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура. 2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в размер до 30% от стойността на договора с ДДС. Стойността на междинните плащания се формира, като от стойността на дължимите по договора суми, се приспадне пропорционално стойността на платения аванс. Сбора от авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност и условията на този договор.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: Изисквания към участниците в процедурата; Участникът трябва да представи: Оферта(по приложен в документацията образец – Приложение № 1), съдържаща: - Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал); - Плик №1 „Документи за подбор“ съдържащ: 1.Единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от ЗТР или копие от документа за регистрация. Заверено копие на документ за самоличност, когато участникът е физическо лице;2. При участници обединения – документ /договор/ (оригинал или нот. заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата; 4. Приложение 9 - справка списък за основните успешно изпълнени договори, референции за тях, копия на разрешения за ползване при изпълнявано в чужбина строителство; 5. списък декларация по Приложение №10 с основните ръководни и технически лица от квалифицирания персонал в.т.ч. техни автобиографии (Прил.№12), декларации за разположението им (Прил. №12); 6. декларации по закона за защита на личните данни (Прил. №12.1); 7. документи доказващи стаж, образование и квалификация, сертификати по ISO, декларации че ще бъде осигурена техника и механизация за изпълнение на договора; 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП, подават се от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП;9. Декларация за използване на подизпълнител; 10.Декларация за неизползване на подизпълнител;11. Декларация – съгласие за участие на подизпълнителя /когато се предвижда участие на такъв/ – Приложение № 6 - когато е приложимо;12. Документ за внесена/учредена гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата документация; 13. Офертно предложение (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1; 14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лице/лица, които имат право на това, съгласно информацията посочена по ЕИК в Търговския регистър или в удостоверението за актуално състояние, или по друг еквивалентен документ за регистрация); 15.Декларация от членовете на обединението – попълва се Приложение № 18; 16. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект – Приложение № 14; 17. Декларации за разположение и ангажираност на експертите от квалифицирания персонал и декларация по закона за защита на личните данни - Приложение № 12 и 12.1; 18. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 19. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - за спазване изискванията за закрила на труда, включително минималната цена на труда и условията на труд – Приложение № 4; 20. Сертификати за внедрени системи [БДС EN] ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 или по-нови техни версии, или еквиваленти - Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съдържащ: Техническо предложение по чл.56 ал.1 т.7 и т.9 ЗОП (Приложение № 15) - по приложения образец и съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация. - Плик №3 „Предлагана цена“, съдържащ: Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис Плик № 3 „Предлагана цена и се изписва наименованието на участника. Плика съдържа предложението по чл. 56 ал.1 т.10 от ЗОП. Ценовото предложение се изготвя по приложения към документацията образец – Приложение № 16. Ценовото предложение задължително включва одобрения за финансиране обем дейности съгласно Техническото задание и приложеното КСС, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот за предходните три приключени финансови години (2011,2012 и 2013), в размер не по-малък от 4 000 000 (четири милиона лева). При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 4 000 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. Участникът представя заверени копия на ОПР за всяка от предходните три години 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът следва да докаже опит при изпълнението, през последните три години, на поне 3 договора, като представи списък по образец – Приложение №10, съдържащ описание на основните успешно изпълнени договори. Списък на предложения персонал в Приложение № 11; Автобиография на лицата посочени в Приложение № 11 във формат по Приложение № 12 и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея. Един или комбинация от няколко посочени в документацията документи, които самостоятелно или комбинирано доказват съответствие на предложените лица с минималните условия по поръчката.Лицата от квалифицирания персонал попълват декларация за разположение по образец Приложение №13 и декларация по закона за защита на личните данни Приложение № 13.1. Сертификати за внедрени системи [БДС EN] ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 или по-нови техни версии, или еквиваленти на тези сертификати за въведени еквивалентни мерки.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Технически критерии; тежест: 65
Показател: Финансови критерии; тежест: 35
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.05.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №38 - НС "Васил Левски", Зала "Родина"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Един представител на кандидатите, участващи в процедурата - законен или изрично упълномощен, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата е предоставен на интернет адреса на Възложителя: http://nsb.bg/_l.bp_lang.bg.html. Документацията мове да се получи на хартиен носител в сградата на „Национална спортна база“ ЕАД от 9:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден. Документацията за участие се получава до 7 (седем) календарни дни (на основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП) преди изтичането на срока за подаване на офертите на адрес: „Национална спортна база“ ЕАД – България 1164, гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №38

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП, жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ