Версия за печат

00339-2014-0001

BG-Ямбол: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, Община Ямбол,ул."Г.С.Раковски" № 7, За: Стефка Христозова, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681316, E-mail: stefka_1970@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Ямбол, с.Хаджидимитрово, Община Тунджа"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Депото за твърди битови отпадъци на гр. Ямбол се намира в местността "Гол баир" в землището на с.Хаджидимитрово, Община Тунджа,област Ямбол - УПИI-ПИ 000207,кв.32,около 15 км. северозападно от гр. Ямбол и на 1 км. от отклонението за с. Хаджидимитрово.Площадката на депото за ТБО е разположена в сухо дере с ориентация север - юг и е с площ 74303.00 кв.м.
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Да експлоатира депо за ТБО с. Хаджидимитрово, община Тунджа”, като осигури безопасно и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците съгласно, условията в разрешението по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, спазвайки планове за експлоатация, мониторинг и авариен план по време на експлоатация.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90530000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1500000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Финансов показател; тежест: 70
Критерий: Технически показател; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 004 - 003953 от 07.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 24 История / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.03.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЕКО СОРИКО" ДЗЗД, "Патриарх Евтимий" № 89, Рбългария 8900, Нова Загора, Тел.: 0457 62197, Факс: 0457 62198

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1500000 BGN без ДДС
Брой месеци: 36
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от закона за обществените поръчки

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2014 г.