Версия за печат

00311-2014-0007

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121604974

Агенция по заетостта, бул."Дондуков" №3, За: Малина Войкова, Силвия Салтирова-Радкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9265402; 02 9265406, E-mail: M.Voykova@az.government.bg, ssaltirova@az.government.bg, Факс: 02 9265428

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.az.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.az.government.bg/procurements/current/.

Електронен достъп до информация: http://www.az.government.bg/procurements/current/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: насърчаване на заетостта

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Изграждане на информационна система „Софтуер за Обществени терминали за пазара на труда” и обучение на служители от Агенцията по заетостта за работа с Обществените терминали за пазара на труда”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
територията на Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката обхваща проектиране, разработване, тестване и внедряване на цялостна информационна система за управление и използване на обществени терминали, чрез която ще бъдат предоставяни информационни и персонализирани услуги за гражданите. Обществените терминали ще осигуряват достъп до информация на широк кръг потребители, включително и хора с увреждания и намалена трудоспособност. Предвидено е провеждане на обучение на 216 служители от Агенцията по заетостта за работа с Обществените терминали за пазара на труда и с информационната система “Софтуер за обществени терминали за пазара на труда”, относно идентифициране и съобщаване на възникнали проблеми с обществения терминал, както и по отношение на предоставяне на помощна информация и консултиране при използване на терминала от граждани, както и обучение на 11 служители на Агенцията по заетостта за работа с модула за управление и модула за администриране. В рамките на обучението за работа с модула за управление и модула за администриране следва да бъдат проведени курсове от лектори на разработчика със следната минимална продължително и брой участници: - Обучение за управление на съдържание, конфигурация и настройки с продължителност 1 ден. В обучението ще вземат участие 7 служители на Агенцията по заетостта. Списъкът с обучаемите ще бъде предоставен от Възложителя на определния за Изпълнител. - Обучение за администриране на системата с продължителност 1 ден. В обучението ще вземат участие 4 служители на Агенцията по заетостта. Списъкът с обучаемите ще бъде предоставен от Възложителя на определения за Изпълнител.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72262000, 80511000

Описание:

Услуги по разработване на софтуер
Услуги по обучение на персонала

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката обхваща проектиране, разработване, тестване и внедряване на цялостна информационна система за управление и използване на обществени терминали, чрез която ще бъдат предоставяни информационни и персонализирани услуги за гражданите. Обществените терминали ще осигуряват достъп до информация на широк кръг потребители, включително и хора с увреждания и намалена трудоспособност. Предвидено е провеждане на обучение на 216 служители от Агенцията по заетостта за работа с Обществените терминали за пазара на труда и с информационната система “Софтуер за обществени терминали за пазара на труда”, относно идентифициране и съобщаване на възникнали проблеми с обществения терминал, както и по отношение на предоставяне на помощна информация и консултиране при използване на терминала от граждани, както и обучение на 11 служители на Агенцията по заетостта за работа с модула за управление и модула за администриране. В рамките на обучението за работа с модула за управление и модула за администриране следва да бъдат проведени курсове от лектори на разработчика със следната минимална продължително и брой участници: - Обучение за управление на съдържание, конфигурация и настройки с продължителност 1 ден. В обучението ще вземат участие 7 служители на Агенцията по заетостта. Списъкът с обучаемите ще бъде предоставен от Възложителя на определния за Изпълнител. - Обучение за администриране на системата с продължителност 1 ден. В обучението ще вземат участие 4 служители на Агенцията по заетостта. Списъкът с обучаемите ще бъде предоставен от Възложителя на определения за Изпълнител. В рамките на обучението за работа с Обществените реминали за пазара на труда и с информационната система „Софтуер за обществени терминали за пазара на труда” следва да бъдат проведени курсове, водени от лектори на разработчика, със следната минимална продължителност и брой участници: 1 етап – до 45 календарни дни след внедряване на софтуера трябва да бъдат проведени 3 /три/ обучения в градовете София, Пловдив и Варна, всяко едно от които с продължителност 5 календарни дни (2 последователни обучения по 2,5 календарни дни с по максимум 18 обучаеми във всяка група), на които трябва да бъдат обучени общо 108 служители на Агенцията по заетостта. Списъкът с обучаемите ще бъде предоставен от Възложителя на определения за Изпълнител. 2 етап – до 60 календарни дни преди изтичане срока на договора трябва да бъдат проведени 3 /три/ обучения в градовете София, Бургас и Велико Търново, всяко едно от които с продължителност 5 календарни дни (2 последователни обучения по 2,5 календарни дни с по максимум 18 обучаеми във всяка група), на които трябва да бъдат обучени общо 108 служителя на Агенцията по заетостта. Списъкът с обучаемите ще бъде предоставен от Възложителя на определения за Изпълнител. Разходите за всяко едно от обученията в съответния град трябва да включват: -нощувки в хотел минимум 3 звезди в съответния град с включени закуска, обяд и вечеря; -осигуряване на зала и оборудване – допълнителни екрани, мултимедия, лаптоп, флип чарт, фото и видео заснемане на обучението, изготвяне на материали за участниците, осигуряване на терминали за практически занимания. -издаване на документ за преминато обучение; -в зависимост от времетраенето на обучението – осигуряване на кафе паузи; -зареждане на залата с минерална вода два пъти дневно. За всеки участник в обучението трябва да се осигурят по 2 бутилки от 0,500 л минерална вода на ден; -Транспортът на всеки участник до съответния град и обратно, ако такъв се налага, е за сметка на Изпълнителя съгласно чл .5, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната. Всички разходи по провеждането на обученията ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

Стойност, без да се включва ДДС
762000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 7 620 лв. /седем хиляди шестстотин и двадесет лева/. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Агенцията по заетостта: IBAN BG96BNBG 96613300191001, BIC BNBGBGSD при Българска народна банка (БНБ) – Централно управление. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва: на отстранените участници в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор за обществена поръчка; на останалите класирани участници в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Агенцията по заетостта: IBAN BG96BNBG 96613300191001, BIC BNBGBGSD при Българска народна банка (БНБ) – Централно управление.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на възложителя и със срок на валидност – не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Освен гаранция за участие и за изпълнение, определеният за Изпълнител следва да представи на Възложителя и банкова гаранция, която да покрива цялата сума на аванса от 20% от общата стойност на договора, който аванс се заплаща на определения за Изпълнител в срок от 10 /десет/ работни дни след подписване на договора, както и оригинал на фактура. Гаранцията ще се освободи в 30 – дневен срок след получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подписан приемо-предавателен протокол без забележки, удостоверяващ цялостното изпълнение на услугата, съгласно техническата спецификация. Банковата гаранция следва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност не по-малко от 30 /тридесет/ дни след срока на изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-6.1.03: „Модернизиране на системата за предоставяне на услуги”. Плащането ще се извършва по следния начин: а) 20% от общата стойност на договора до 10 (десет) работни дни след подписване на договора – срещу представяне оригинал на фактура. б) 50 % от общата стойност на договора, след изграждане на информационна система „Софтуер за Обществени терминали за пазара на труда”, в 10 – дневен срок от подписването на приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата без забележки от страните по договора и представяне на оригинал на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. в) 30 % от общата стойност на договора, след извършване на обучение на служители на Агенцията по заетостта за работа с Обществените терминали за пазара на труда, в 10 – дневен срок от подписването на приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата без забележки от страните по договора и представяне на оригинал на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както за изграждане на информационната система, така и за извършеното обучение на служителите, ще се осъществяват за реално извършена услуга, по банков път срещу представяне на фактура в оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по посочената от него банкова сметка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

ПЛИК №1: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения за участника; 3. Декл., че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; 4. Регистрационни документи на участника: 4.1. Копие от документ за регистрация или ЕИК – за българско ЮЛ или ЕТ, копие от документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е ФЛ – копие от документ за самоличност. 4.2. Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, следва да приложи копие от учредителен акт на обединението. В случай, че представляващият обединението е посочен в учредителния акт, последният следва да бъде с нотариално заверени подписи.Представя оригинал или нотариално заверено копие на учредителния акт. ФЛ, включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. ЮЛ и ЕТ, включени в състава на обединения, представят копие от документ за регистрация или ЕИК (за българско ЮЛ или ЕТ) или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, в официален превод*. 4.3. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние със срок на валидност 3 месеца. Чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод* на български език. * Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.; 5. При участници-обединения се представя оригинал или нотариално заверено копие на документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите. Подписите на лицата в обединението трябва да са нотариално заверени. Този документ може да бъде и договора за създаване на обединението. 6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 7. Декл. за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б.”а”-„д” и чл.47 ал.2 т.5 от ЗОП; чл.47 ал. 1 т. 2 и т. 3, чл. 47, ал. 2, т.1, т. 3 , т. 4 и чл.47 ал.5 т.2 от ЗОП; чл. 47, ал. 2 т.2а /с изкл. на предл. 2/ и чл.47 ал.5 т.1 от ЗОП; При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а /с изкл. на предл. 2/, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен; 8. Декл. за приемане на условията в проекта на договор; 9. Доказателства за икономическите и финансови възможности на участника, съгласно раздел III.2.2 от обявлението; 10. Доказателства за технически възможности и/или квалификация, съгласно раздел III.2.3 от обявлението; 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от ТР) – оригинал или нотариално заверено копие;12. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие на подизпълнители; 13. Декл. от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; 14.Титулна страница и срок на валидност на офертата; 15. Декл. от членовете на обединението. В нея всички участници в обединението декларират следните обстоятелства:Всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; Представляващият обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; 16. Декл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. ПЛИК №2:1. Техническо предл.; 2.Декл. за срок за изпълнение; ПЛИК №3:Ценова оферта

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

-Справка за оборота, реализиран от участника за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е реализирал общ оборот от дейността си в размер на 1 400 000 лв. (един милион и четристотин хиляди лева), сумарно за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /чл. 25, ал. 8 ЗОП/.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП на основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, от които не по-малко от 2 /два/ договора с предмет "разработване и интегриране на информационни системи" и 2 /два/ договора с предмет "организиране и провеждане на обучения за работа със софтуерни продукти"; 2. Референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъците – минимум 2 броя за договори с предмет "разработване и интегриране на информационни системи" и минимум 2 броя за договори с предмет " организиране и провеждане на обучения за работа със софтуерни продукти ", заверени от участника копия. 3. Заверено от участника копие от сертификат за въведена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 4. Заверено от участника копие от сертификат за въведена система на управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013 или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 5. Заверено от участника копие от сертификат за въведена система на управление на ИТ системи за външни клиенти ISO 20000-1:2012 или еквивалентен. 6. Списък на лицата, включени в екипа. Към списъка участниците трябва да приложат: - автобиографии за всеки член на екипа (по образец на участника); - заверени копия от документи, удостоверяващи тяхното образование /дипломи за завършено образование/; - заверени копия от документи, доказващи професионалния опит на лицата, включени в екипа / списък на изпълнените договори, трудови и осигурителни книжки, длъжностни характеристики, служебни бележки или референции от работодатели, от които да е видно характера на работата за съответната длъжност, която лицето е заемало, както и продължителността на опита/ - заверени копия от документи, доказващи участието на всяко едно от лицата, включени в екипа, в съответния брой проекти с предмет, подобен на предмета на първия подобект на поръчката / списък на изпълнените договори, служебни бележки или референции от работодатели или клиенти, от които да е видно, че лицето е участвало в проект/проекти с предмет, подобен на предмета на поръчката/.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, не по-малко от 2 договора с предмет "разработване и интегриране на информационни системи" и не по-малко от 2 договора с предмет "организиране и провеждане на обучения за работа със софтуерни продукти". *Ако изпълнените договори за "разработване на информационни системи“ включват и „обучение" се приема, че са налице договори и в 2-те изискуеми насоки т.е. в този случай е достатъчно представянето на информация и доказателства за общо 2 договора;2. Участникът да има внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 3. Участникът да има внедрена Система за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013 или еквивалентен; 4. Участникът да има внедрена Система за управление на ИТ услуги за външни клиенти ІSO 20000-1:2012 или еквивалентен; 5. Участникът да разполага с екип от експерти, които да отговарят на следните минимални изисквания: За подобект 1: а)Ръководител проект, който да отговаря на следните минимални изисквания: - Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, в една от следните научни области: информатика / икономика / управление на проекти или еквивалентно; - Общ професионален опит минимум 9 години; - Опит като ръководител на проекти в областта на информационните технологии в минимум 5 успешно завършени проекта; б) Ръководител на софтуерна разработка, който да отговаря на следните минимални изисквания: - Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, в областта на информационните технологии или еквивалентно; - Общ професионален опит минимум 9 години; - Опит като ръководител на проекти в областта на информационните технологии в минимум 5 успешно завършени проекта; в) Софтуерни разработчици (3 експерта), които да отговарят на следните минимални изисквания: - Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, в областта на информационните технологии или еквивалентно; - Общ професионален опит минимум 6 години; - Опит в реализацията на проекти в областта на информационните технологии минимум 5 години; г) Експерт тестване на софтуер, който да отговаря на следните минимални изисквания: - Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, в областта на информационните технологии или еквивалентно; - Общ професионален опит минимум 6 години; - Опит в реализацията на проекти в областта на информационните технологии минимум 5 години; д) Уеб дизайнер - Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, в някоя от следните области: компютърни системи и технологии, информационни технологии, изящните изкуства и / или приложни изкуства - Допълнителна квалификация в областта на уеб дизайна; - Допълнителна квалификация в сферата на мултимедията; - Общ професионален опит минимум 8 години; - Опит в реализацията на проекти в областта на информационните технологии и уеб дизайна минимум 6 години За подобект 2: Експерт обучение (4 експерта) които да отговарят на следните минимални изисквания: -Участие като обучител в минимум 2 проекта / договора, включващи провеждане на обучения за работа със софтуерни продукти *За изпълнението на подобект 2 всеки участник може да предложи част от екипа за изпълнение на подобект 1, в случай че същите експерти са изпълнявали дейности по обучение за работа със софтуерни продукти по договори за "разработване на информационни системи“ включващи и „обучение". Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изкл. на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа оценка - ТО; тежест: 50
Показател: Подпоказател Z1 - Методология за управление изпълнението на поръчката; тежест: 25
Показател: Подпоказател Z2 - Методология за разработване и внедряване на софтуер за ОТПТ; тежест: 25
Показател: Цена - CО; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.05.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.05.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.05.2014 г.  Час: 14:00
Място

Агенция по заетостта, бул. Дондуков № 3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката се финансира със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-6.1.03: „Модернизиране на системата за предоставяне на услуги”.

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка по електронен път до АОП, а от датата на публикуване на обявлението в електронен вид, предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на следния интернет адрес: www.az.government.bg /рубрика „Профил на купувача”/, откъдето документацията може да бъде изтеглена и попълнена от участниците.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.27а ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване по чл.120 ал.5 т.1 от ЗОП тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението ; 3. документацията е получена след срока по чл.27а ал.3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ