Версия за печат

00911-2014-0002

BG-Антоново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Антоново, бул. "Тузлушки герои" №26, За: инж. Исмаил Халилов Ибрямов - зам. кмет на Община Антоново, Република България 7970, Антоново, Тел.: 06071 2222, E-mail: info@antonovo.bg, Факс: 06071 2428

Място/места за контакт: Община Антоново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Ремонтни работи на улици и пътища на територията на Община Антоново по подобекти, както следва: 1. Основен ремонт на улица „Георги Бенковски” – гр. Антоново 2. Основен ремонт на улица”Павел Миланов” – гр. Антоново 3. Ремонт на път TGV 1017 /III – 409, Омуртаг – Моравка/ - Китино – Граница община (Антоново – Търговище) – Цветница - /III – 4009/ 4. Ремонт на път TGV 3029 /TGV 3028, Орач – Халваджийско/ - Малоградец – Висино 5. Ремонт на път TGV 3018 /III-408, Старчище – Глоговец/ Стеврек – Черна вода 6. Ремонт на път TGV 3019/ TGV 3018, Стеврек – Черна вода/ - Равно село – Стройновци 7. Ремонт на път TGV 1014/ І-4, п.к. Изворово – Омуртаг/ - Кьосевци – Стойново /III-4006/"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Антоново
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката е за изпълнение на строително ремонтни работи на улици и пътища на територията на община Антоново,обл.Търговище, зададени по подобекти, както следва: 1. Основен ремонт на улица „Георги Бенковски” – гр. Антоново 2. Основен ремонт на улица”Павел Миланов” – гр. Антоново 3. Ремонт на път TGV 1017 /III – 409, Омуртаг – Моравка/ - Китино – Граница община (Антоново – Търговище) – Цветница - /III – 4009/ 4. Ремонт на път TGV 3029 /TGV 3028, Орач – Халваджийско/ - Малоградец – Висино 5. Ремонт на път TGV 3018 /III-408, Старчище – Глоговец/ Стеврек – Черна вода 6. Ремонт на път TGV 3019/ TGV 3018, Стеврек – Черна вода/ - Равно село – Стройновци 7. Ремонт на път TGV 1014/ І-4, п.к. Изворово – Омуртаг/ - Кьосевци – Стойново /III-4006/ Предвижданите видове СМР по седемте подобекта са подробно описани в КС за всеки подобект. Изпълнението на поръчката включва най-общо следните видове СМР : разкъртване асфалтова настилка, вкл.изкопаване; натоварване и извозване на депо; изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща смес - ръчно оформяне; полагане и уплътняване; доставка и полагане основа от минералбетон, вкл.профилиране и уплътняване и всички свързани с това дейности; полагане асфалтобетон плътна смес; превоз на асфалтови смеси с подходящи за целта превозни средства; изкоп с багер в земни почви и други, събаряне на стар мост и изграждане на нов мост.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общият обем на СМР, предмет на поръчката са както следва : 1. За подобекти от 1 до 6 включително, СМР които следва да бъдат изпълнени ще се определят с месечни задания от Възложителя; 2. За подобект 7 – видовете и количествата СМР , които следва да бъдат изпълнени са посочени в КС по проекта. Прогнозната стойност на поръчката, определена от Възложителя Община Антоново е в размер на 1 682 906,88 лв. /един милион шестстотин осемдесет и две хиляди деветстотин и шест лева , 88 стотинки/ без ДДС, за подобекти както следва: 1. Основен ремонт на улица „Георги Бенковски” – гр. Антоново – 66 666, 66 /шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/ лв. без ДДС. 2. Основен ремонт на улица”Павел Миланов” – гр. Антоново – 43 837. 50 /четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС. 3. Ремонт на път TGV 1017 /III – 409, Омуртаг – Моравка/ - Китино – Граница община (Антоново – Търговище) – Цветница - /III – 4009/ - 25 000,00 /двадесет и пет хиляди лева/ лв. без ДДС. 4. Ремонт на път TGV 3029 /TGV 3028, Орач – Халваджийско/ - Малоградец – Висино – 125 000,00 /сто двадесет и пет хиляди лева/ лв. без ДДС. 5. Ремонт на път TGV 3018 /III-408, Старчище – Глоговец/ Стеврек – Черна вода – 66 666. 67 /шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ лв. без ДДС. 6. Ремонт на път TGV 3019/ TGV 3018, Стеврек – Черна вода/ - Равно село – Стройновци – 105 750,00 /сто и пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ лв. без ДДС. 7. Ремонт на път TGV 1014/ І-4, п.к. Изворово – Омуртаг/ - Кьосевци – Стойново /III-4006/ - 1 249 986.05 лв./един милион двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева , 05 стотинки/ без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
1682906.88 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи гаранция за участие в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката, възлизаща на сумата от 16829,00 лв./шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и девет лева/.Гаранцията за участие може да се представи в една от следните форми по избор на участника :1.Като паричен депозит по сметка на Възложителя Община Антоново или 2. Под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя Община Антоново. В случай, че участникът избере гаранцията за участие да се представи под формата на паричен депозит, то това следва да стане по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG 81 DEMI 92403300039107; BIC: DEMIBGSF; Банка: "Търговска банка Д" АД - клон Антоново. В случай, че участникът избере гаранцията за участие да се представи под формата на банкова гаранция, то тя следва задължително да съдържа следните елементи: да е безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, със срок на валидност не по-малък от срока на валидност на офертата. Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за поръчката. Гаранцията може да се представи в една от следните форми по избор на избраният за изпълнител : 1.Като паричен депозит по сметка на Възложителя Община Антоново или 2. Под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя Община Антоново. В случай, че избраният за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да се представи под формата на паричен депозит, то това следва да стане по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG 81 DEMI 92403300039107; BIC: DEMIBGSF; Банка: "Търговска банка Д" АД - клон Антоново. Ако участникът, избран за изпълнител избере да представи банкова гаранция за изпълнение, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима, в полза на Възложителя Община Антоново и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност на Гаранцията за изпълнение следва да е с минимум 2 /два/ месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора. Забележка : Банковите гаранции за участие и изпълнение могат да бъдат изготвени по образците на Възложителя от документацията за участие или по образец на съответната банка-гарант, но при условие че в тях са вписани задължителните изисквания към съдържанието им, посочено от Възложителя. В случай, че участникът/респ. избраният за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие или изпълнение. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда, установен в чл.61 и 62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора за възлагане на поръчката, приложение към Документация за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата поръчка се финансира както следва : подобект 1 и 2 - със собствени средства от бюджета на община Антоново за 2014г. по Инвестиционната програма на Община Антоново за 2014г.; подобект 3,4,5 и 6 с целеви средства от републиканския бюджет за 2014г. за изграждане и основен ремонт на общински пътища; подобект 7- със средства отпуснати с ПМС №19 от 07.02.2014г. за одобряване на средства за изпълнение на проекти за целите на ПИП ”Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: І. Участникът следва да е регистриран в „Централeн професионален регистър на строителите” към Камарата на строителите в България за ІІ група, ІІІ категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3, буква „а” от ЗУТ или в аналогичен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен. Вписването в съответен регистър на държава – членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за ЕИО има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. Забележка: Удостоверение за регистрация в ЦПРС или в аналог.проф.или търговски регистър на държава членка на ЕС или на друга държава-страна по споразумението за ЕИО, следва да се представи от всеки участник, член на обединение/консорциум или подизпълнител, в случай, че конкретните лица ще извършват СМР. Изискуем документ -Заверено от Участника копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС за ІІ група, ІІІ-та категория строежи, ведно с Декларация, изготвена от участника относно неговата валидност към датата на отваряне на офертите - за българските юридически лица. За чуждестранните юридически лица – Еквивалентен документ, издаден от аналогичен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен участникът, съгласно националния му закон. ІІ. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата, визирани в чл.47, ал.1, т.1, буква „а” до „д”, т.2 и 3; чл.47,ал.2, т.1, т.2 първо предложение, т.2а първо предложение, т.3, т.4 и т.5 и чл.47, ал.5 от Закона за обществени поръчки. По отношение на чл.47,ал.2,т.2 първо предложение, Възложителят приема като основание за отстраняване на участника лишаването му от правото да изпълнява строителство. Изискванията по чл.47, ал.1,т.1 и ал.2,т.2 и 5 от ЗОП се прилагат съгласно указаното в чл.47, ал.4 от ЗОП. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и3, ал.2, т.1, 3 и4 и ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47,ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47,ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 – 5 от ЗОП с декларация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗОП. Възложителят не изисква представянето на посочените документи, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоят.по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. При подписване на д-ра за общ.поръчка у-кът, определен за изп-л, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквив. документ на съдебен или админ.орган от д-та, в която е установен. Когато в съответната чужда д-ва не се издават документите по чл.47,ал.2 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, у-кът представя клетвена д-ция, ако такава д-ция има правно значение според закона на д-та, в която е установен. Когато клетвената д-ция няма правно значение според съответния национален закон, у-кът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен проф. или търг.орган в д-та, в която той е установен.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За участник, установен/регистриран в Република България - Заверено копие на застрахователна полица от сключена застраховка «Професионална отговорност за вреди в строителството» по чл.171 от ЗУТ, валидна към датата на отваряне на офертите, която трябва да отговаря на изискуемата от Възложителя ІІ група,ІІІ-та категория строежи по удостоверението за вписване на участника в ЦПРС и да е с минимален застрахователен лимит, съгласно регламентиран в чл.5,ал.2,т.3 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник установен/регистриран извън Република България- копие от застраховка “Професионална отговорност”, еквивалентна на тази по чл.171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен/регистриран, ведно с Декларация, изготвена от участника, за поемане на задължението за осигуряване на валидност на застраховка за целия срок на договора. 2. Справка за общия оборот и специализирания оборот от строителство, сходно с обекта на възлагания с настоящата поръчка за предходните 3 /три/ счетоводно приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- по Образец на Възложителя . 3. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части от последните три счетоводно приключени финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен ведно със справка-извлечение от счетоводната система за осчетоводените приходи от група №70 ”Приходи от продажби” за българските юридически лица за доказване на посочения от участника в справката специализиран оборот от строителство на сходни обекти за всяка от трите финансови години, съответно аналогични документи за чуждестранните юридически лица. Забележка: Ако е посочен ЕИК, кандидатът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР.” *Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. В този случай, той следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда, регламентиран в ЗОП за въпроси и отговори по условията и изискванията в документацията за участие.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е сключил задължителната застраховка „Професионална отговорност за вреди в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, която трябва да отговаря на изискуемата от Възложителя ІІ група, ІІІ-та категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3, буква „а” от ЗУТ и на удостоверението за вписване на участника в ЦПРС, с минимален застрахователен лимит, регламентиран в чл.5,ал.2,т.3 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник установен/регистриран извън Република България, вписването в съответен регистър на държава–членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. В този случай застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен/регистриран. Забележка: Застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ е задължителна за всеки участник, член на обединение/консорциум или подизпълнител, в случай, че конкретните лица ще извършват СМР, изискващо наличието на тази застраховка. 2. През предходните три счетоводно приключени финансови години 2011, 2012, 2013г. /в зависимост от датата на която е учреден/започнал дейността си/, участникът следва да е реализирал общ оборот в минимален размер 2 000 000,00лв. и специализиран оборот от строителство на сходни с предмета на възлагания с настоящата обществена поръчка обекти в общ размер от минимум 1 000 000 лв. без включен ДДС. Забележка: Под сходени обекти се се приемат: СМР по изграждане и/или ремонт/реконструкция/ рехабилитация на пътища и улици. Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък-Декларация на успешно приключените през предходните пет години /считано до датата на крайния срок за подаване на оферти/ договори за изпълнение на СМР на сходни обекти, по Образец на Възложителя; 1.1. Референции (препоръки) от възложители за качествено и навременно изпълнение на всички посочени в списъка по предходната т.2 договори, съдържащи изходящ номер, предмет, дати на започване и приключване, стойност, място на изпълнение, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните документи. Референциите следва да са с печат на институцията, подписани от лицето, представляващо Възложителя, да са посочени лица за контакти, телефон и адрес за допълнителна информация; 2.Доказателствени документи, удостоверяващи съответствието на участника с квалификационните и професионални изисквания на Възложителя към лицата от Ръководния екип : 2.1. Списък на лицата от Ръководния екип от инженерно–техническия персонал, предложен от участника отговорни за техническото ръководство при изпълнение на поръчката, по Образец на Възложителя; 2.2. Декларации за ангажираност по изпълнението на поръчката за всеки един от членовете на Ръководния екип, по Образец на Възложителя; 2.3. Документи, удостоверяващи образованието, квалификацията, общия и специфичен професионален опит-копия от дипломи, трудови и/или осигурителни книжки, сертификати, удостоверения, препоръки от възложители на обекти и т.н; 2.4. Трудово биографична справка - по Образец на Възложителя ; 2.5. Декларации по Закона за защита на личните данни – по Образец на Възложителя; 3. Списък - Декларация на техническото оборудване, с което участникът ще изпълни поръчката – по образец на Възложителя , придружена с доказателствени документи правото на участника да използва оборудването – докуменит за собственост, наем, лизинг и т.н. 4. Копия от валидни сертификати за внедрени „Система за управление на качеството „, сертифицирана по ISO : 9001 или еквивалентен документ, „ Система за опазване на околната среда”, сертифицирана по екологичната или одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или аналогични европейски или международни стандарти за опазване на околната среда, напр. ISO:14001 или еквивалент и " система за управление на здравето и безопасността при работа" или еквивалент, сертифицирана по OHSAS 18001:2007 или еквивалент с обхват на дейност строителство. Забележка :Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда. Забележка : В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз, участникът няма да бъде отстранен от процедурата по възлагане за обществената поръчка на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условията се прилагат и когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.
Минимални изисквания: 1. През предходните пет години, участникът следва да е изпълнил успешно поне един обект, сходен с предмета и обема на възлагания с настоящата поръчка., а именно - СМР по изграждане и/или ремонт/реконструкция/рехабилитация на улици и пътища в обем минимум 500 000,00 лв. 2. Участникът следва да разполага с Ръководен екип от инженерно-технически персонал, високо квалифицирани специалисти с професионален опит, с които да гарантира експертния подход към изпълнението на поръчката. Минимални изисквания към квалификацията и професионалния опит на лицата от Ръководния екип на участника: - ръководител образователна степен „магистър”, квалификация „строителен инженер” по специалността „пътно транспортно/ строителство” или еквивалентна на предмета на поръчката специалност, с минимален опит/стаж по специалността 10/десет/ години; - помощник ръководител - образователна степен „бакалавър”, квалификация „строителен инженер” , специалност „Пътно/Транспортно/ строителство”, или еквивалентна специалност с минимален опит/стаж по специалността 5 /пет/ години ; - технически ръководител асфалтови работи - строителен техник и / или строителен инженер с не по- малко от 5 години професионален опит; - отговорник по контрола на качеството - притежаващ съответното удостоверение и не по- малко от една години професионален опит на строителни обекти. - координатор ЗБУТ - висше образование или средно специално по техническа дисциплина, преминал квалификационен курс по безопасни условия на труд при извършване на СМР и притежаващ актуално Удостоверение за координатор по БЗ, съгласно изискванията на чл.5 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здраве и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи, с реализиран професионален опит като координатор по безопасност и здраве на строителни обекти минимум 3/ три/ години ; 3. За изпълнение на строително – монтажните работи участниците трябва да разполагат с най-малко следната строителна механизация: 1. Валяци – 4 бр.; 2. Автогодурнатор – 1 бр.; 3. Самосвали – 4 бр.;. 4. Комбиниран багер-челен товарач -3 бр. 5. Асфалтополагач -2 бр.; 6. Водоноски – 1.бр. 7. Пътна фреза -1 бр. 8. Автогрейдер – 1 бр. 9. Асфалтова база – 1 бр. 4. Участникът следва да е сертифициран по европейски или международни стандарти , удостоверяващи съответствието му със : „Системи за управление на качеството”, „Системи за опазване на околната среда”, „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” с обхват „строителство”.Сертификатите следва да са изготвени от независими лица и да удостоверяват съответствието на участника със съответните европейски или международни стандарти за управление на качеството, опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа. Независимите лица трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Техническа оценка; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.04.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на Община Антоново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидати или упълномощени от тях лица - необходимо е нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за мосово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път на посочения в Обявлението за поръчката официален интернет адрес на Община Антоново, а именно www.antonovo.bg., в периода от датата на публикуване на Обявлението за настоящата обществена поръчка до 7 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти, а именно 17:00 часа на 22.04.2014г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 , т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ