Версия за печат

00303-2013-0018

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велики Преслав, ул."Борис Спиров" № 58, За: Владимир Върбанов, РБългария 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 44315, E-mail: info@velikipreslav.bg, Факс: 0538 44537

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.velikipreslav.bg.

Адрес на профила на купувача: http://velikipreslav.bg/public_commissions.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на обект „Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на сключения договор за възлагане на обществената поръчка - - „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на обект „Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 27/321/01244 от 27.11.2012 г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подписан между ДФ "Земеделие" и Община Велики Преслав.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37400000

Описание:

Спортни артикули и екипировка

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
199253 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Качествени и функционални характеристики; тежест: 20
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: Предлагана цена; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 572831 от 03.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 113 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за възлагане на обществена поръчка - „Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на обект „Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав”
V.1) Дата на сключване договора
31.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856, ИН по ЗДДС BG 103785856, бул. „Княз Борис I” №115, ДКС офис 324, Р. България 9000, Варна, Тел.: 052 601547, Факс: 052 601547

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 199253 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проектът се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 27/321/01244 от 27.11.2012 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.04.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор