Версия за печат

00423-2014-0004

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000632256

"Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I"121, За: инж.Красимира Георгиева, инж.Искра Илиева, България 1000, София, Тел.: 003592 9212034; 003592 9212722, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, ик. анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.metropolitan.bg/bg/procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000632256

"Метрополитен"ЕАД, ул. "Княз Борис І" №121, За: Аделина Стоичкова, България 1000, София, Тел.: 003592 9212012

Място/места за контакт: Деловодство, ет.2

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнители за: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО "БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: I.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелно-пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции; II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции; III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък; IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Тунелен участък, изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектирането и изпълнението на първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34 със следното трасе: бул."Вл.Вазов", ул."Професор Милко Бичев", бул."Евлоги и Христо Георгиеви", "Орлов мост", бул."В.Левски", бул."Патриарх Евтимий", бул."Прага", ул.Георги Софийски", Медицинска академия/Медицински комплекс - университетски комплекс, кръстовището на бул."България" и бул.Иван Гешов", ул."Кюстендил", кв. Красно село - ул."Житница". Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции. Поръчката е разделена на четири, обособени позиции: • Обособена позиция 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на ТПМ) до км. 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции • Обособена позиция 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км.6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции • Обособена позиция № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км.4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък • Обособена позиция № 4: Тунелен участък изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45234125, 45221200, 71000000

Описание:

Метростанция
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции. Поръчката е разделена на четири, обособени позиции: • Обособена позиция 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на ТПМ) до км. 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции • Обособена позиция 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км.6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции • Обособена позиция № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км.4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък • Обособена позиция № 4: Тунелен участък изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

45

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Размерът на гаранцията за участие в процедурата е: - За обособена позиция №1: 600 000 (шестстотин хиляди) лв. или равностойността им в евро по централен курс на БНБ; - За обособена позиция №2: 700 000 (седемстотин хиляди) лв. или равностойността им в евро по централен курс на БНБ; - За обособена позиция №3: 800 000 (осемстотин хиляди) лв. или равностойността им в евро по централен курс на БНБ; - За обособена позиция №4: 2 000 000 (два милиона) лв. или равностойността им в евро по централен курс на БНБ; 1.1. Гаранциите за участие се представят за съответната обособена позиция в една от следните форми: • банкова гаранция или • парична сума, внесена по сметката на „Метрополитен”ЕАД : в лева: Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян, IBAN: BG34UNCR76301039298950, BIC: UNCRBGSF в евро: Банка: УниКредит Булбанк, IBAN: BG59UNCR76301200204913, BIC: UNCRBGSF 1.2. Срокът на валидност на гаранцията за участие, в случаите когато тя е банкова гаранция, следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертите. 2. 2. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3% от стойността на поръчката за съответната обособена позиция, представена в една от следните форми: 2.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на "Метрополитен" ЕАД сметка в лева: банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян - IBAN: BG34UNCR76301039298950, BIC: UNCRBGSF, сметка в евро: банка: УниКредит Булбанк - б. сметка - IBAN: BG59UNCR76301200204913; BIC: UNCRBGSF,или 2.2. Банкова гаранция /оригинал/ със срок на валидност не по-кратък от 21 дни след получаване на копие от Сертификата за изпълнение на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора. В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, банковата гаранция трябва да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава-членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг. 3. Размерът на гаранцията за авансово плащане е в размер, съответстващ на стойността на аванса - 10% от стойността на съответната обособена позиция на поръчката. 3.1. Гаранцията за авансово плащане може да бъде: парична сума, внесена по посочените в т.1 и т.2 банкови сметки на „Метрополитен” ЕАД или банкова гаранция - в оригинал - със срок на валидност не по-малко от 30 дни след получаване на Сертификат за приемане на обекта. 3.2. Гаранцията за авансово плащане се представя на Възложителя след скючване на Договора, преди превеждане на аванса.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране - от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" и местно съфинансиране. Плащане:1) аванс – 10%, след представяне на гаранция за авансово плащане; 2) междинни плащания - Договорната цена ще бъде разпределена от Изпълнителя между различните Разходни центрове в Ценовата оферта. Изпълнителят ще има право да подава молба за междинни плащания само при изпълнение на поне едно Важно събитие или на най-малко 20% от такова събитие,което е включенo в Графика на процентните плащания; 3) задържаните суми в размер на 5% от стойността на договора, се възстановяват след получаване на Сертификат за приемане на обекта и издаване на съответния акт за плащане. Плащанията по т.2 и т.3 се извършват в срок не по-дълъг от 60 дни от съответното плащане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимално съдържание споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, като задължително се определи представляващия; • точно и ясно трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете на обединението; • избрания за представляващ партньор на обединението да е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението; • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на Участник в процедурата: 1.Наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 (с изключение на т. 1, б. “е”), ал.2 (с изключение на т. 2, 2а и 6) и ал.5 от Закон за обществените поръчки (ЗОП); 2. Непредставяне на някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП, посочени в обявлението и документацията на Възложителя; 3. Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; 4. Представяне на оферта, която не съдържа Техническа оферта или е представена Техническа оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 5. Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените минимални изисквания на Възложителя; 6. Представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 7. Участник, за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Договорите по четирите обособени позиции влизат в сила след получаване на писмено потвърждение от Възложителя до Изпълнителя за начало на договора. Ако договорите не влязат в сила в срок до девет месеца след тяхното подписване, всяка от страните може да ги прекрати с едностранно волеизявление до другата страна, без да дължи обезщетение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

I. Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, могат да участват в процедурата за обществена поръчка и да подават оферта.Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен. II.Офертата трябва да съдържа: 1. ПЛИК №1 - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или от упълномощено от него лице, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП; 1.2. Писмо към офертата - по образец; 1.3. Документ за закупена документация за участие; 1.4. Заверено от участника копие от документа за регистрция или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец и е регистриран/пререгистриран по реда на ЗТР); заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 1.4.1. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), участниците представят към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. 1.5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 1. 6.Оригинал или нотариално заверено копие на документ, подписан от всички лица в обединението, в който е посочен представляващия;. 1.7. Гаранция за участие. Ако е бакова гаранция се представя в оригинал (по образец); 1.8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5, ал. 5 т. 1 от ЗОП – по образец; 1.9. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП– по образец; 1.10. Декларация за използване на подизпълнители– по образец; 1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител– по образец; 1.12. Декларация за приемане на условията на проекта на договор– по образец; 1.13. Документи посочени в раздели III.2.2. и III.2.3. на обявлението; 1.14. Декларация за спазване на нормативната уредба в Република България за строителство – по образец ; А. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.т.1.4 (1.4.1), 1.8 и 1.9 се представят за всеки член от обединението, а останалите документи по т.1.13. съгл. чл. 56, ал.3 от ЗОП, се представят от партньорите, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Б. Когато участник в процедурата е чуждестранно лице, офертата се подава на български език, изискуемите документи по т.1.4 се представят в официален превод, а всички други документи, както и приложения към офертата, които са на чужд език се представят и в превод. В. Когато участник предвижда участието на подизпълнители документите по т.т.1.4, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, съгласно чл.56, ал.2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 2. ПЛИК№2 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 2.1. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец; 2.2. Техническо предложение /представя се за съответната обособена позиция, за която се участва/: а) Приложение А или А.1 – Проектно предложение б) Приложение Б или Б.1 – Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството в) Приложение В или В.1 – Планиране изпълнението на Проекта 3. ПЛИК №3 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” /представя се за обособената позиция, за която се участва/ 3.1. Предлагана цена - по образец 3.2. Попълнени том 3А, том 3Б, том 3В или том 3Г /от документацията/- представя се за обособената позиция, за която се участва.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за лица, упражняващи дейност проектиране и строителство за строежи първа категория или еквивалент - Заверено копие; 2. Отчет за приходи и разходи, за 2011, 2012 и 2013 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата в която участникът е установен. Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на отчети за приходите и разходите още не е изтекъл, участникът не представя отчет за съответната година, а декларира това обстоятелство и посочва оборотите за същата година в справката за оборотите по т.3 - по образец към документацията. В случай, че участникът е представил ЕИК и при положение, че документите са видими чрез сайта на търговския регистър при Агенцията по вписване е допустимо позоваване на тези обстоятелства вместо представяне на документите по т.2; 3. Информация за оборот от строително-монтажни работи за 2011, 2012 и 2013 години - попълва се образец. Документите се представят само за членовете на обединение, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията. Документите се представят за всеки един от подизпълнителите съобразно дела и вида на работите, които ще изпълняват. За подизпълнители, които са доставчици не се изисква представянето на застаховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да имат: 1.Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за лица, упражняващи дейност проектиране и строителство за строежи първа категория – по чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП или еквивалент; Това изискване се доказва с представяне на копие от валидната застаховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за лица, упражняващи дейност проектиране и строителство за строежи първа категория – по чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП или еквивалент за чуждестранните участници. 2. Минимален оборот от СМР за последните 3 (три) финансови години / 2011, 2012 и 2013/, както следва: - за За обособена позиция №1 - 80 (осемдесет) млн.лв без ДДС; - За обособена позиция №2 - 90 (деветдесет) млн.лв без ДДС - За обособена позиция №3 - 100 (сто) млн. лева без ДДС - За обособена позиция № 4 - 220 (двеста и двадесет) млн. лева без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите си възможности участниците представят следните документи: 1. Списък на договори за проектиране, изпълнени изпълнени три години преди изтичане срока за подаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Списък на договори за инженеринг и/или строителство, изпълнени 5 (пет) години преди изтичане срока за подаване на оферти – по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП; 3. Заверени копия или оригинали на препоръки за изпълнение на договорите, с които участникът покрива минималните изисквания на Възложителя за строителство , посочени в т." а.2" на дясното поле в настоящия раздел; 4. Информация за изпълнени договори и подробности за работите от подобен характер и обобщение за тях - попълват се образци 5. Списък на ключовите експерти - попълва се образец; 6. Автобиография за ключовите експерти - попълва се образец; 7. За всеки от списъка на ключовите експерти - документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на специалистите от екипа на участника - копията на дипломите за завършено образование; 8. Сертификат за преминал курс на обучение по контрол на качеството или еквивалентен документ- само за специалиста по контрол на качеството; 9. За всеки от предложените специалисти от ключовия персонал за изпълнение на проекта - документи, доказващи, че специалистите са от екипа на участника или ще бъдат на негово разположение в случай на спечелване на поръчката - някой от следните документи: трудова книжка или документ за ангажираност; 10. Списък на водещите проектанти - попълва се образец; 11. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата - копията на дипломите за завършено образование - за всеки от предложените водещи проектанти; 12. Автобиография, подписана лично от всеки един специалист - за всеки от предложените водещи проектанти попълва се образец. 13. За всеки от предложените водещи проектанти - копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност, съгласно действащото законодателство. За чуждестранните лица се представя еквивалентно удостоверение за регистрация в съответен професионален регистър, съгласно законодателството на съответната държава. 14. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП – за минималното техническо оборудване, с което ще разполага участникът за срока на изпълнение на обекта попълва се образец за съответната обособена позиция, за която се участва; 15. Подробности за минималното техническо оборудване - попълва се образец, придружен от заверено копие на документ за официален ангажимент, доказващ наличността на оборудването за срока на изпълнение на обекта /копие на: документ, доказващ собствеността или предварителен договор за покупка, или предварителен договор за ползване под наем/. 16. Валидни сертификати – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, издадени от акредитирани институции или агенции или еквивалентни сертификати, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда с обхват, включващ съответната дейност, която ще изпълнява участника в настоящата поръчка. 17. Описание на мерките за опазване на околната среда, които ще приложи участникът при изпълнение на Проекта - попълва се образец.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има а) Опит а.1. по т.1 от лявото поле за Об. позиция №1 - мин. 1 договор за проектиране на поне една метростанция - за Об. позиция №2 - мин. 1 договор за проектиране на поне една метростанция - за Об. позиция №3 - мин. 1 договор за проектиране, като той трябва да включва поне една метростанция или тунел с напречно сечение мин. 50 м2, изпълнявани по нов австрийски или друг тунелен метод - за Обособена позиция №4 - минимум 1 договор за проектиране конструкциите на тунел по щитов метод. а.1.1 „работи от подобен характер и сложност” за проектиране на метростанции, за Обособени позиции №1, 2 и 3,трябва да включват: Проучване и изготвяне на техн. проекти с работни детайли или работни проекти на основата на идеен (технически) проект на Възложител относно работи по изграждане на подземни метростанции, в т.ч. проектиране по част: конструкции и две или повече от следните части на проектите за тези съоръжения: архитектура, релсов път, водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, част: електрическа, слаботокови системи и инсталации на метро. - за Обособена позиция №4 – проектиране на конструкциите на тунел, изграждан по щитов (тунелен) метод, трябва да включва/ат проучване и изготвяне на технически (работен) проект на основата на идеен (технически) проект на Възложител, относно изграждане конструкцията на тунел по щитов (тунелен) метод. а.2. Участникът трябва през последните 5 години преди изтичане срока за подаване на оферти да е изпълнил: • за Обособена позиция №1: ново строителството на 1 (една) или повече подземни метростанции, изпълнени по открит или друг способ, включващо изграждане конструкциите и две или повече от следните части: архитектура, релсов път, водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, част: електрическа, слаботокови системи и инсталации на метро или в жп - транспорта • за Обособена позиция №2: - ново строителството на 2 (две) или повече подземни метростанции, изпълнени по открит или друг способ, включващо изграждане конструкциите и две или повече от следните части: архитектура, релсов път водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, част: електрическа, слаботокови системи и инсталации на метро или в жп - транспорта • за Обособена позиция №3: - ново строителството на 1 (една) или повече метростанции, изпълнени по нов австрийски или друг тунелен метод, включващо изграждане на конструкциите и две или повече от следните части: архитектура, релсов път, водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, част: електрическа, слаботокови системи и инсталации на метро или в жп - транспорта, преустройство на инженерни мрежи при строителството или минимум един договор за ново строителство на конструкциите на тунели (на метро, жп тунели, пътни тунели) с напречно сечение мин.50м2, изпълнени по нов австрийски (НАТМ) или друг тунелен метод включващо и изпълнение на две или повече от следните части: релсов път, водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, електрическа, слаботокови системи и инсталации, преустройство на инженерни мрежи при строителството • за Обособена позиция №4: - изграждане конструкциите на минимум 5000 м тунел (на метро, жп тунели, пътни тунели) по щитов (тунелен) метод. б) Квалификация на персонала: 1. Участникът трябва да има екип със следните ключови експерти: 1) Мениджър - висше техническо строително образование или приравнено към него, мин. общ проф. опит 8 г. , мин. специф. опит 5 г. – в строителството на метростанции или тунели на метро, ж.п. или път мин. опит на позицията, заемана от лицето за изпълнение на настоящата обществената поръчка - 5 г. мениджър 2) Зам.мениджър - висше техническо строително образование или приравнено към него, мин. общ проф. опит 8 г. , мин. специф. опит 5 г. – в строителството на метростанции или тунели, мин.опит на позицията - 5 г. на ръководна длъжност. Продължава в раздел VI.3 - Друга информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.05.2014 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 750 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка на офертата на стойност 750 /седемстотин и петдесет/ лева с ДДС или равностойността й в евро по централен курс на БНБ (EUR 1.95583), се получава всеки работен ден до датата и часа, посочени в поле IV.3.3 на ул. "Княз Борис І" №121, ет.1, ст.12 срещу документ за заплащането й по банков път по сметки на "Метрополитен" ЕАД: сметка в лева: банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян - IBAN: BG34UNCR76301039298950, BIC: UNCRBGSF, сметка в евро: банка: УниКредит Булбанк - IBAN: BG59UNCR76301200204913; BIC: UNCRBGSF. Документацията съдържа 16 тома формат А4 - указания и технически спецификации и Идеен проект по всички части - албуми формат А3 - 27 бр.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.05.2014 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.05.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, "Метрополитен" ЕАД, ул."Княз Борис І" №121, етаж 1 - Заседателна зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват на действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП. Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти предварително на интернет адреса си - профил на купувача.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура"

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на минималните изисквания по Раздел III.2.3 по т.б) Квалификация на персонала: 3) Мениджър по проектиране - висше техническо строително образование или приравнено към него с минимален общ професионален опит 8 г., минимален специфичен опит 5 г. – в проектирането на подземни конструкции на стоманобетонови съоръжения - метростанции или тунели / на метро, жп или път/, мин. опит като мениджър или зам.мениджър - 5г. 4) Мениджър по строителство - висше техническо строително образование или приравнено към него с минимален общ професионален опит 8 г, минимален специфичен опит 5 г.– опит в строителството на подземни стоманобетонови съоръжения – метростанции или тунели /на метро, ж.п. или път/, минимален опит - 5 г. мениджър или зам.мениджър 4а) Мениджър по тунелно строителство (само обособена позиция № 3 и 4) - минимална образователна степен магистър - висше техн. строително образование – подземно строителство или приравнено към него, минимален общ професионален опит 8 г., мин. специфичен опит 5 г. – опит в тунелното строителството /на метро, ж.п. или път/, минимален опит - 5 г. - мениджър или зам. мениджър 5) специалист по околна среда - минимална образователна степен магистър - висше образование по специалността или с допълнителна специализация по опазване на околната среда, или приравнено към него, мин. общ професионален опит - 5 г., мин. специфичен опит - 4 г. като специалист по програми за администриране на осигуряване опазване на околна среда в проектирането и/или строителството; 6) специалист по контрол на качеството - минимална образователна степен магистър - висше техническо образование или приравнено към него, минимален общ професионален опит 5 г., минимален специфичен професионален опит - 4 години опит в строителството като специалист по контрол на качеството, да е преминал курс на обучение по контрол на качеството 7) специалист по геология и/или геотехника - минимална образователна степен магистър - висше техническо образование или приравнено към него, минимален общ професионален опит 5 г., минимален специфичен опит 4 г. – в проучването, или проектирането, или строителството. 2. Участникът трябва да има проектантски екип с водещи проектанти с пълна проектантска правоспособност - по един за основните специалности от Проекта: За обособени позиции 1, 2 и 3 основните специалности от Проекта са: конструкции, пътни работи, архитектура, електрическа част, отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване и канализация, слаботокови системи За обособена позиция 4, основната специалност от Проекта е: конструкции, като е задължително водещия проектант да бъде със специалност подземно строителство – тунели, или приравнена специалност. Изискванията към проектантите по т.2 са описани в раздел Б: т.5) Допълнителна информация за всяка обособена позиция поотделно. Изискванията за минимално техническо оборудване по т.в) са описани в раздел Б: т.5) Допълнителна информация за всяка обособена позиция поотделно. г) Всеки участник следва да отговаря на следните допълнителните технически изисквания: да има валидни сертификати – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, издадени от акредитирани институции или агенции или еквивалентни сертификати, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда с обхват, включващ съответната дейност, която ще изпълнява участника в настоящата поръчка. Когато участникът е обединение, сертификатите се представят само от партньорите в обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор /минималните изисквания/ и ще изпълнява дейности по строителство. д) Всеки участник трябва да осигури опазването на околната среда при изпълнение на Проекта

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис І" №121, България 1000, София, Тел.: 003592 9212026; 003592 9212083

Интернет адрес/и:

URL: www.metropolitan.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелопробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции
1) Кратко описание

Обособената позиция включва подземен участък с 2 подземни метростанции /МС12 и МС14/. Предвидено е метростанциите да се изпълняват по открит способ в открит укрепен котлован или по милански метод. Общата дължина на участъка е 2 969,65 м. В района на бъдещата МС 13 от отклонението в посока ул. ”Дойран” е предвидената за изпълнение вентилационна уредба и помпена водоотливна станция. В метроучастъка МС11 - МС12 е предвидена водоотливна станция. Конструктивното изпълнение на тунела между метростанциите и междустанционните съоръжения не е в обхвата на тази обособена позиция, а ще се изпълнява с тунелно-пробивна машина и е в обхвата на Обособена позиция № 4.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45234125, 45220000, 71000000

Описание:

Метростанция
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

• Проектиране и строителство на две подземни метростанции /МС12 и МС14/, включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, релсов път, електромеханична част, в това число: водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, асансьори и ескалатори, ел.инсталации, телекомуникации (слаботокови системи и инсталации) - система за контрол на достъпа и СОТ, озвучително-оповестителна, пожароизвестителна система, система за видеонаблюдение, диспечерски връзки, система за контрол на достъпа и таксуване на пътници, часовникова система, включително технологично оборудване за влагане в обекта, съгласно Идейния проект на Възложителя; • Проектиране и изпълнение на метроучастъка по следните части: релсов път, контактна мрежа, водоснабдяване и канализация, ел.инсталации, части от посочените по-горе слаботокови системи и инсталации, необходими за функциониране на метрото, доставка и монтаж на оборудване за междустанционните съоръжения в участъка съгласно Идейния проект на Възложителя; • В обхвата на поръчката се включва и преустройството на инфраструктурните обекти, засягащи се от строителството на обекта. Отделните части на Проекта са с обем и съдържание, съгласно документацията – том 1А, Техническите спецификации и Идеен проект на Възложителя. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват разработването на работни проекти по всички части на Проекта, строителството, технологичното оборудване за влагане в обекта до цялостно завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 45
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Продължение на минималните изисквания от раздел VI.3 на обявлението: - по т.2 за екипа от водещите проектанти: Посочените от участника водещи проектанти трябва да имат опит по съответната специалност както следва: 2.1.1. Водещият проектант по част: конструкции през последните 3 години трябва да е проектирал или да е бил водещ проектант по тази част на минимум една подземна метростанция или обществена сграда с минимум два подземни етажа /нива/. 2.1.2. Водещият проектант по част: архитектура през последните три години трябва да е проектирал минимум една подземна метростанция или обществена сграда с минимум два подземни етажа /нива/ по тази част. 2.1.3. Водещият проектант по част: пътни работи трябва да е бил проектант по тази част на минимум един проект през последните три години. 2.1.4. Водещият проектант по част: електрическа трябва да е бил проектант през последните три години по тази част на системи в метрото или в жп-транспорта. 2.1.5. Водещият проектант по част: отопление, вентилация и климатизация, трябва трябва да е бил проектант на минимум един проект през последните три години по тази част. 2.1.6. Водещият проектант по част: водоснабдяване и канализация трябва трябва да бил проектант а минимум един проект през последните три години по тази част. 2.1.7. Водещият проектант по част: слаботокови системи трябва да е бил проектант на системи в метрото или в жп-транспорта през последните три години. - Изисквания по в) Минимално техническо оборудване за обособена позиция №1: 1) Мобилни кранове или на гъсеничен ход - 50 т -2 бр. 2) Булдозери (130 – 250 к.с.) - 3 бр. 3) Багери (мин.1 м3) - 2бр. 4) Оборудване за изпълнение на шлицови стени, вкл. съоръжения за бентонитово стопанство (В мин. = 0,80м) - 2 комплекта; 5) Бетон помпа (60м3) - 2 бр. 6) Пилотна машина, включително помощно оборудване и обсадна тръба (Ф = 800мм) - 1 комплект 7) Оборудване за полагане на релсов път, включително локомотив и оборудване за повдигане и транспортиране на релсите - 1 комплект
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции
1) Кратко описание

Обособената позиция включва подземен тунелен участък с 3 подземни метростанции /МС9, МС10 и МС11/. Предвидено е метростанциите да се изграждат по открит способ. Общата дължина на участъка е 2 435,64 м. Конструктивното изпълнение на тунела между метростанциите не е в обхвата на тази обособена позиция, а ще се изпълнява с тунелно-пробивна машина и е в обхвата на Обособена позиция № 4.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45234125, 45221200, 71000000

Описание:

Метростанция
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

За обособена позиция №2: Основните работи включват: • Проектиране и строителство на три подземни метростанци /МС9, МС10 и МС11/, включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, релсов път, електромеханична част, в това число: водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, асансьори и ескалатори, ел.инсталации, телекомуникации (слаботокови системи и инсталации) - система за контрол на достъпа и СОТ, озвучително-оповестителна, пожароизвестителна система, система за видеонаблюдение, диспечерски връзки, система за контрол на достъпа и таксуване на пътници, часовникова система, включително технологично оборудване за влагане в обекта, съгласно Идейния проект на Възложителя; • Проектиране и изпълнение на метроучастъка по следните части: релсов път, контактна мрежа, водоснабдяване и канализация, ел.инсталации, части от посочените по-горе слаботокови системи и инсталации, необходими за функциониране на метрото, доставка и монтаж на оборудване за междустанционните съоръжения в участъка съгласно Идейния проект на Възложителя; В обхвата на поръчката се включва и преустройството на инфраструктурните обекти, засягащи се от строителството на обекта. Отделните части на Проекта са с обем и съдържание, съгласно документацията – том 1А, Техническите спецификации и Идеен проект на Възложителя. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват разработването на работни проекти по всички части на Проекта, строителството, технологичното оборудване за влагане в обекта до цялостно завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 45
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

продължение на минималните изисквания от раздел VI.3 на обявлението: по т.2 - за екипа от водещите проектанти: Посочените от участника водещи проектанти трябва да имат опит по съответната специалност както следва: 2.1.1. Водещият проектант по част: конструкции през последните 3 години трябва да е проектирал или да е бил водещ проектант по тази част на минимум една подземна метростанция или обществена сграда с минимум два подземни етажа /нива/. 2.1.2. Водещият проектант по част: архитектура през последните три години трябва да е проектирал минимум една подземна метростанция или обществена сграда с минимум два подземни етажа /нива/ по тази част. 2.1.3. Водещият проектант по част: пътни работи трябва да е бил проектант по тази част на минимум един проект през последните три години. 2.1.4. Водещият проектант по част: електрическа трябва да е бил проектант през последните три години по тази част на системи в метрото или в жп-транспорта. 2.1.5. Водещият проектант по част: отопление, вентилация и климатизация, трябва трябва да е бил проектант на минимум един проект през последните три години по тази част. 2.1.5. Водещият проектант по част: водоснабдяване и канализация трябва трябва да бил проектант а минимум един проект през последните три години по тази част. 2.1.6. Водещият проектант по част: слаботокови системи трябва да е бил проектант на системи в метрото или в жп-транспорта през последните три години. - по т.в) Изисквания за минимално техническо оборудване за обособена позиция №2: 1) Мобилни кранове или на гъсеничен ход - 50 т -2 бр. 2) Булдозери (130 – 250 к.с.) - 3 бр. 3) Багери (мин.1 м3) - 3бр. 4) Оборудване за изпълнение на шлицови стени, включително съоръжения за бентонитово стопанство (В мин. = 0,80м) - 2 комплекта; 5) Бетон помпа (60м3) - 2 бр. 6) Пилотна машина, включително помощно оборудване и обсадна тръба (Ф = 800мм) - 1 комплект 7) Оборудване за полагане на релсов път, включително локомотив и оборудване за повдигане и транспортиране на релсите - 1 комплект.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък
1) Кратко описание

В участъка е предвидено да се изградят освен две подземни метростанции /МС6 и МС8/ и тунелен участък от км 5+141,45 до км 4+950 /след МС6/, с дължина 191,45 м, изграждан по нов австрийски тунелен метод (НАТМ) или друг тунелен метод. Предвидено е метростанция МС 6 да се изгражда по открит или тунелен способ, а МС 8 по нов австрийски тунелен метод или друг тунелен метод. Дължината на метроучастъка е 1 611,05 м. В метроучастъка има предвидени междустанционни съоръжения – вентилационна уредба и водоотливна станция. Конструктивното изпълнение на тунела между метростанциите и междустанционните съоръжения не е в обхвата на тази обособена позиция, а ще се изпълнява с тунелно-пробивна машина и е в обхвата на Обособена позиция № 4.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45234125, 45221200, 71000000

Описание:

Метростанция
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Основните работи включват: • Проектиране и строителство на 191,45 м подземен учасък, предвиден да се изпълнява по нов австрийски тунелен метод (НАТМ) или друг тунелен метод; • Проектиране и строителство на две подземни метростанции /МС6 и МС8/ включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, релсов път, електромеханична част, в това число: водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, асансьори и ескалатори, ел.инсталации, телекомуникации (слаботокови системи и инсталации) - система за контрол на достъпа и СОТ, озвучително-оповестителна, пожароизвестителна система, система за видеонаблюдение, диспечерски връзки, система за контрол на достъпа и таксуване на пътници, часовникова система, включително технологично оборудване за влагане в обекта, съгласно Идейния проект на Възложителя; • Проектиране и изпълнение на метроучастъка по следните части: релсов път, контактна мрежа, водоснабдяване и канализация, ел.инсталации, части от посочените по-горе слаботокови системи и инсталации, необходими за функциониране на метрото, доставка и монтаж на оборудване за междустанционните съоръжения в участъка съгласно Идейния проект на Възложителя; • В обхвата на поръчката се включва и преустройството на инфраструктурните обекти, засягащи се от строителството на обектите. Отделните части на Проекта са с обем и съдържание, съгласно документацията – том 1А, Техническите спецификации и Идеен проект на Възложителя. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват разработването на работни проекти по всички части на Проекта, строителството, технологичното оборудване за влагане в обекта до цялостно завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 45
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

продължение от раздел VI.3 за минималните изисквания за технически възможности: - по т.2 за екипа от водещите проектанти: Посочените от участника водещи проектанти трябва да имат опит по съответната специалност както следва: 2.1.1. Водещият проектант по част: конструкции през последните 3 години трябва да е проектирал или да е бил водещ проектант по тази част на минимум една подземна метростанция или обществена сграда с минимум два подземни етажа /нива/. 2.1.2. Водещият проектант по част: архитектура през последните три години трябва да е проектирал минимум една подземна метростанция или обществена сграда с минимум два подземни етажа /нива/ по тази част. 2.1.3. Водещият проектант по част: пътни работи трябва да е бил проектант по тази част на минимум един проект през последните три години. 2.1.4. Водещият проектант по част: електрическа трябва да е бил проектант през последните три години по тази част на системи в метрото или в жп-транспорта. 2.1.5. Водещият проектант по част: отопление, вентилация и климатизация, трябва трябва да е бил проектант на минимум един проект през последните три години по тази част. 2.1.6. Водещият проектант по част: водоснабдяване и канализация трябва трябва да бил проектант а минимум един проект през последните три години по тази част. 2.1.7. Водещият проектант по част: слаботокови системи трябва да е бил проектант на системи в метрото или в жп-транспорта през последните три години. - по т.в) Минимално техническо оборудване за обособена позиция №3: 1)Мобилни кранове или на гъсеничен ход - 50 т -2 бр. 2) Булдозери (130 – 250 к.с.) - 3 бр. 3) Багери (мин.1 м3) - 3бр. 4) Оборудване за изпълнение на шлицови стени, включително съоръжения за бентонитово стопанство (В мин. = 0,80м) - 2 комплекта; 5) Бетон помпа (60м3) - 2 бр. 6) Пилотна машина, включително помощно оборудване и обсадна тръба (Ф = 800мм) - 1 комплект 7) Оборудване за полагане на релсов път, включително локомотив и оборудване за повдигане и транспортиране на релсите - 1 комплект. 8) Механизация за изпълнение на тунелна проходка по нов австрийски тунелен метод (НАТМ) - 1 комплект
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Тунелен участък изпълняван с тунелно-пробивна машина от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).
1) Кратко описание

Участъкът е подземен, изграждан по щитов тунелен метод и влючва изграждане конструкцията на двупътен тунел между метростанциите с тунелно-пробивна машина и конструкциите на междустанционните съоръжения. Общата дължина на участъка с метростанциите е 6 717,77 м. Входната шахта на тунелно-пробивната машина е на км 11+966,34 а изходната шахта е на км 5+248,57 при метростанция МС6.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45221200, 71327000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези
Услуги по проектиране и конструиране на носещи конструкции

3) Количество или обем

Дължината на тунелната проходка, предвидена да се изпълнява с тунелно-пробивна машина е 5 831,96 м. Основните работи включват: Проектиране и строителство на тунели по „Щитов метод” Проектиране и строителство на междустанционни съоръжения – водоотливни станции и вентилационни уредби Преустройство на съществуващи инфраструктурни обекти, засягащи се от строителството в районите на стартовата шахта, изходната шахта и междустанционните съоръжения.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 42
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

продължение на раздел VI.3 за минималните изисквания за технически възможности: - по т.2. Участникът трябва да има водещ проектант по част: конструкции 2.1. Водещият проектант трябва да има минимална образователна степен магистър, строителен инженер-конструктор, или транспортно строителство, или приравнена специалност. 2.2. Посоченият от участника водещ проектант през последните три години трябва да е бил проектант по част: конструкции, включващ изработване на технически или работен проект за тунел, изграждан по тунелен метод. - по т.в: Участникът трябва да разполага с минимално техническо оборудване за обособена позиция №4: 1) Щитова тунелна машина, включително цялото оборудване към нея: съоръжения за транспорт на земни маси и материали в тунела, съоръжения за обработка на почвата и за инжекционни работи- 1 комплект 2) Мобилен кран или на гъсеничен ход - 80 т - 1 бр. 3) Мобилни кранове или на гъсеничен ход - 50 т -2 бр. 4) Булдозери (130 – 250 к.с.) - 1 бр. 5) Багери (мин.1 м3) – 2 бр. 6) Оборудване за изпълнение на шлицови стени, включително съоръжения за бентонитово стопанство (В мин. = 0,80м) - 1 комплект; 7) Бетон помпа (60м3) - 2 бр. 6) Пилотна машина, включително помощно оборудване и обсадна тръба (Ф = 800мм) - 1 комплект