Версия за печат

00339-2014-0008

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00212 от 27.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, E-mail: mkar435@gmail.com, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта, разработване на програма, режисура, артисти, организация, изпълнение на възстановки, провеждане на опознавателни обиколки и анализи обезпечаващи развитието на туристическия продукт”. Поръчката съдържа пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, подготовка и разпространение на рекламни материали, мултимедийно представяне на НАР „Кабиле”, услуги за туристическа интерпретация"; Обособена позиция 2: „Информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”; Обособена позиция 3: „Провеждане на опознавателни обиколки”; Обособена позиция 4: „Разработване на програма, режисура, артисти, организация, изпълнение на възстановки”; Обособена позиция 5: „Проучвания и анализи обезпечаващи развитието на туристическия продукт”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно бюджета на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, включени в настоящата поръчка е 214 813.00 лева без включен ДДС. Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка попада в стойностните прагове, които налагат провеждането на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Посочената прогнозна стойност дава възможност да се приложат предвидените в ЗОП опростените правила съгласно чл.14, ал.3 т.2 от ЗОП. Техническите спецификации на поръчката могат да бъдат достатъчно точно определени, което изключва прилагането на ограничена процедура. Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или договаряне. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Ямбол, в качеството й на Възложител на поръчката и бенефициент по Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Красимира Петрова Петрова
Длъжност: за кмет на община Ямбол, съгласно Заповед №РД/02-00209 от 26.03.2014 г.