Версия за печат

00339-2014-0008

BG-Ямбол: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, E-mail: mkar435@gmail.com, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" №7, За: Радостина Пеева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681406, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" №7, За: Ваня Андреева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681103, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта, разработване на програма, режисура, артисти, организация, изпълнение на възстановки, провеждане на опознавателни обиколки и анализи обезпечаващи развитието на туристическия продукт”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 и НАР Кабиле - землището на с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката съдържа пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, подготовка и разпространение на рекламни материали, мултимедийно представяне на НАР „Кабиле”, услуги за туристическа интерпретация" ; Обособена позиция 2: „Информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”; Обособена позиция 3: „Провеждане на опознавателни обиколки”; Обособена позиция 4: „Разработване на програма, режисура, артисти, организация, изпълнение на възстановки”; Обособена позиция 5: „Проучвания и анализи обезпечаващи развитието на туристическия продукт”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22140000, 22461000, 22462000, 48810000, 48500000, 63513000, 63515000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Диплянки
Каталози
Рекламни печатни материали
Информационни системи
Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия
Туристически информационни услуги
Услуги, свързани с пътувания

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейностите, които избрания изпълнител следва да извърши, обхващат: Обособена позиция 1:Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация,Подготовка и разпространение на рекламни материали, Мултимедийно представяне на НАР Кабиле,3D възстановка на основни археологически обекти,Услуги за туристическа интерпретация.Обособена позиция 2:Провеждане на 2бр. пресконференции,Дизайн, изработване, монтаж и месечен наем на билбордове за визуализация (2 билборда Х 6 месеца),Дизайн, изработване и монтаж на постоянни обозначителни табели - 2 бр.,Информационни листовки - 2000 бр.,Публикации – 3 бр.,Интервюта и репортажи – 4 бр. Обособена позиция 3:Организиране на журналистически тур (40 души),Организиране на експедиентски тур (40 души),Обособена позиция 4: разработването на програма за организиране и провеждане на възстановките, които да включват сцени от живота и бита на населението от Римската епоха и разработване на сценария на изпълнението, както и организиране на актьорите/реинакторите, които да пресъздадат сцени от живота и бита на населението от Римската епоха, демонстрация на военни тактики и умения за нападение и отбрана. Изпълнението на възстановката трябва да съдържа следните стъпки: 1.Драматургична основа(създаване на сценарий – разказ)2.Музикална среда (композиране на авторска музика и запис в студио) 3.Движенческа среда (хореография);4.Режисура и сценография;5.Обучение на реинактори(възстановчици)-15бр.;6.Актьори - 5 бр.;7.Работа със външни статисти и реинактори (възстановчици);8.Художествено осветление и художествено озвучаване (прожектори, плаки, пулт, захранване, кабели и др.; тонколони, пулт, CD player, микрофони, захранване и др.) Обособена позиция 5: Участникът следва да разработи система за проучване и наблюдение на туристите в НАР „Кабиле“ и „Безистена“, което трябва да включва:Разработване и попълване на база данни за туристическото търсене, Разработване на въпросници за установяване на обратна връзка с посетителите, Обработка и анализ на резултатите от наблюдението на туристическото търсене, Въвеждане на система за измерване и анализ на посетителите.

Прогнозна стойност без ДДС
214813 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.11.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на:за об.поз.1-960 (деветстотин и шестдесет)лв.,за об.поз.2 - 135 (сто и тридесет и пет) лв.,за об. поз.3 - 105 (сто и пет)лв.,за об.поз.4 - 105 (сто и пет) лева, за об. поз. 5 - 203 /двеста и три/ лева..Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като и в двата документа следва да се впише наименованието на Възложителя, предмета на поръчката и обособената позиция, за която се участва.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова, последната се представя в оригинал, със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие/Прил.№3/.Ако участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Община Ямбол:Банка: „Общинска Банка” АД, ФЦ - Ямбол,BIC: SOMBBGSF,IBAN: BG 75SOMB91303324121301. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие в процедурата, когато участник:оттегли офертата си след изтичането на срока за получ. на офертите;е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка;Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участник в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител. Гаранцията за участие се освобождава съгласно чл. 62 ал.1 и ал.3 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора по съответната обособена позиция без вкл. ДДС.Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция, като и в двата документа следва да се впише наименованието на Възложителя, предмета на поръчката и обособената позиция, за която се участва.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Ако участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най–малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни. Посочената по-горе банкова сметка е валидна и за гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се освобождава след приемане изпълнението на договора при условие, че няма възникнали и/или неразрешени спорове между страните, като Възложителят не дължи лихви. Гаранцията за изпълнение се задържа при неизпълнение от страна на Изпълнителя, на което и да е от задълженията му по договора, установено с констативен протокол от страна на Възложителя. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на Договора и ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване в съда, до постановено и налично окончателно съдебно решение в полза на някоя от страните.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Изпълнителят има право да промени формата на гаранцията за изпълнение от парична в банкова, като предходната гаранция се освобождава от възложителя в срок от 3 работни дни от представяне на новата форма на гаранцията.Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по сключенте договори за услуги за обособени позиции от 1 до 4 ще се извършват по следната схема: 1. Авансово плащане, представляващо 20% от стойността на договора по съответната обособена позисция, платимо в срок до (30) работни дни от представяне на фактура – оригинал за авансово плащане. Авансовото плащане се приспада от окончателното плащане. 2. Междинни плащания, , представляващи суми до 80 % от общата цена по договора за съответната обособена позиция вкл. авансовото плащане. Плащането се извършва в срок от (20) работни дни от представяне на фактура – оригинал за междинно плащане, опис към фактурата за извършени услуги и приемо-предавателен протокол, подписан от страните. 3. Окончателно плащане, представляващо 20 % от стойността на договора по съответната обособена позиция, в срок от двадесет(20) работни дни от представяне на фактура – оригинал за окончателно плащане, опис към фактурата за извършени услуги и приемо-предавателен протокол, подписан от страните. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа в описателната частследният текст: ”Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022 по ОПРР”. Плащанията по сключения договор за услуги за обособена позиция 5 ще се извършват по следната схема: Авансово плащане, представляващо 20% от стойността на договора, платимо в срок до (30) работни дни от представяне на фактура – оригинал за авансово плащане. Авансовото плащане се приспада от окончателното плащане. Окончателно плащане, представляващо 80 % от стойността на договора от договора, в срок от 20 (двадесет) работни дни от представяне на фактура – оригинал за окончателно плащане, опис към фактурата за извършени услуги и приемо-предавателен протокол, подписан от страните. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация: В описателната част следва да впише следният текст: ”Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022 по ОПРР”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението/консорциума.С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението/консорциума поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и са задължени да останат в него за периода на изпълнение на договора с посочен представляващият обединението/консорциума. Съгласно чл.56, ал.1 т.2 от ЗОП представляващият обединението/консорциума може да бъде посочен и в отделен документ. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. При сключване на договора за изпълнение избраният за изпълнител представя заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ/за чуждестранни лица се представя еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени/.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически лица /ФЛ/ или юридически лица /ЮЛ/, вкл.техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), документацията за участие и обявлението за обществена поръчка. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на др. участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно ФЛ И ЮЛ може да участва само в едно обединение. Участници – ФЛ, както и лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника – ЮЛ, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2 и 3 от ЗОП. Спрямо участника да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и някое от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: 1. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност; 2. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 3. Дейността на участника да не е под разпореждане на съда; 4. Участникът да не е преустановил дейността си; 5. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма задължения за данъци или за вноски за соц. осигуряване, съгласно законодат. на държават, в която е установен; 7. Да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 г.; 8. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпл. по чл. 313 от НК. Комисията ще предлага, респективно Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който са налице обстоятелствата по чл.69 ал.1 от ЗОП. Всяка оферта се подава в един запечатан непрозрачен плик/пакет, надписан, като в него се поставят 3 непрозрачни, запечатани плика, както следва:Плик № 1 - „Документи за подбор”, който следва да съдържа:1.Регистрационни документи:единен идентификационен код (ЕИК), съгл. чл. 23 от Закона за търг. регистър или заверен с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за ЮЛ, регистрирано в България ) копие от документа за регистрация.Когато не е представен ЕИК, участниците – ЮЛ или ЕТ, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът следва да бъде представен в официален превод на бълг. език;документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законод., като документът бъде представен в офиц.превод на бълг. език (за ЮЛ, което не е рег. в България);документ за самоличност (копие) за ФЛ;2.Декларации по:2.1.чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;2.2.чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП за участ.уст./рег. в България.Ако участникът е чуждестранно ФЛ или ЮЛ, установено/регистрирано извън България -еквивалентен документ за деклариране на посочените обстоятелства съобразно националното си законодателство;2.3.чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП за участници уст./рег. в България.Ако участ. е чужд. ФЛ или ЮЛ, уст./рег. извън България -еквивалентен документ за декл. на посочените обстоятелства съобразно националното си законодателство;2.4.чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП;2.5.за съгласие от подизпълнител;2.6.чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП.„Мин. цена на труда” е минималния размер на заплащана на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Продължава в раздел VI.3 Доп.инф.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация по образец (Приложение № 10), която съдържа информация за общия оборот за последните три години 2011 г., 2012 г. и 2013 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписана от представляващия участника. Ако участникът е физическо лице - представя годишни данъчни декларации и/или други официални документи, удостоверяващи дохода му за последните три години 2011 г., 2012 г. и 2013 г. в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен; *Забележка:Когато участникът е обединение/консорциум, документите по т.1 се представят за участниците, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор за за икономически и финансови възможности. *Забележка: Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите, посочени в т.1 се представят за всеки от тях. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да са реализирали общ оборот (в съответствие с обособената позиция, за която участват) за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си : За обособена позиция 1 - в размер не по-малък от 150 000 (сто и петдесет хиляди лева) лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 2 - в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 3 - в размер не по-малък от 15 000 (петнадесет хиляди) лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 4 - в размер не по-малък от 15 000(петнадесет хиляди) лв. без вкл. ДДС. За обособена позиция 5 - в размер не по-малък от 30 000(тридесет хиляди) лв. без вкл. ДДС. *Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се прилага към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. *Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Забележка: При участие за няколко обособени позиции изискването се доказва с наличието на сбора от посочените по-горе обороти.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък-декларация (Приложение 11), съдържащ изпълнените договори с предмет, предмета на поръчката (обособената позиция, за която се подава оферта) през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, с посочен предмет на договора, стойност, срокове на изпълнение, датите (на сключване и изпълнение) и клиентите. Препоръки за добро изпълнение на договорите.Препоръките за добро изпълнение на договорите трябва да са надлежно оформени от възложителя на съответния договор(изходящ номер, дата, подпис и печат) и да съдържат информация за предмет на договора, период на изпълнение, обхват на извършената работа, както и дали договорът е изпълнен професионално и в срок. 2.Справка-декларация за ключовите експерти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 12);Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти: 2.1. Автобиография (Приложение № 13), съдържаща и декларация за ангажираност. 2.2. Копия от дипломи и удостоверения за доказване на професионалната квалификация; 2.3. Копия от трудови/служебни/ и осигурителни книжки,– за доказване на общия професионален опит; 2.4. Копия от документи доказващи участието на експерта в съответния проект, референции от работодатели и/или референции от възложители и др. – за доказване на специфичния професионален опит. * Препоръките и референциите за доказване на опита да съдържат информация за обхвата на изпълнената от експерта дейност, както и дали възложената на експерта дейност е изпълнена професионално и в срок. *Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1 и 2 се представят за членовете на обединението, които доказват съответствие с изискванията за технически възможности, а мин. изисквания за техн. възможности /посочени в настоящия раздел, дясно поле/ се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. *Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1 и 2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях /посочени в настоящия раздел, дясно поле/ се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. За доказване съответствие с поставеното в настоящия раздел, дясно поле т.2 мин. изискване за наличен екип от експерти, участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица, при условие че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1. Мин. 1 договор през посл. 3 г., считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти с предмет предмета на об.позиция. За об. поз. 1 Възложителят няма изискване за изпълнен договор.Ако офертата е за повече от1 позиция, доказването на изпълнението може да бъде с едни и същи договори, само ако те обхващат дейностите по всички об. позиции. *Заб.: под предмет предмета на об. поз. се разбира:об. поз.2 – дейности в областта на популяризирането на програми и/или проекти и/или инициативи и/или събития и/или изработване на различни рекламно-инф. и/или визуализационни материали;об. поз. 3 –дейности в областта на орган.на събитие по темат. посещения на групи и/или логист. дейности за популяр. на тур. обект и/или продукт;об.поз.4 – дейности в областта на организиране на 1 възстановка на истор. събитие – изготвяне на програма за провежд. на събитие, сценарий,режисура; об.поз. 5 –дейности в областта на разраб. на методика за изследвания и/или дейности за разраб. и/или провеждане на проучване,и/или дейности за изв. на анализ на потреб. интерес (изработка на анкети, въп.), и/или дейности за обработка и анализ на рез. от проучваУчастниците да представят препоръки за добро изпълнение на договорите, надл. оформени от лицето, което е възложило изпълнението и да са вписани видовете дейности, които е изв. конкр. участник. 2. Участниците да разпол. с: Об. позиция 1 :Кл. експерт „Организиране на публични събития“- мин. образ. - квалиф. степен бакалавър и мин. 1 г. опит в организиране на публ. събития ;Кл. експерт "Маркетинг и анализи", мин.образователно - квалиф. степен бакалавър и мин. 1 г. опит в областта на маркетинга и/или в областта на обработката и анализа на бази данни;Кл.експерт „Дизайн, худ. оформление на информационни и печатни материали“ -мин. образ. - квалиф.степен бакалавър и мин. 1 г. опит в областта на дизайна или худ. оформление на информ. и/или печатни материали;Кл. експерт „Археолог”, мин. образ. - квалиф. степен магистър по направление "История и археология" специалист в областта на античната история и археология с минимум 3 години опит.;Кл. експерт „Архитект” -образ. - квалиф. магистър, с опит в реставрация и консервация на недвижими културни ценности с минимум 1 г. стаж,Кл. експерт „Графичен дизайн”, притежаващ мин. образователно - квалификац.степен бакалавър с мин. 1 г. опит в областта на графичния дизайн;Кл. експерт „Художник-реставратор”- мин. образ. - квалиф. степен магистър, с мин.1 г. опит по проекти, свързани с недвижимо културно наследство. Кл.експерт „Астрономия и астрофизика“, притежаващ мин. образ. - квалификац. степен бакалавър, който да има мин. 1 г. опит в областта на астрономията;;Об. поз. 2:няма спец. изисквания. Об. поз.3:Кл.експерт „Организиране на публ. събития“, мин. образ.- квалифик.степен бакалавър, мин.1 г.опит в организиране на публ. събития;Кл. експерт "Туризъм"- мин. образ. - квалифик. степен бакалавър и мин.1 г. опит в областта на организиране и провеждане на култ.-познавателни тур.програми;Об. позиция 4:Кл.експерт „Сценарий и изпълнение на възстановки"- мин.образ. - квалиф.бакалавър, с мин.опит в писане на сценарий и организиране на изпълнението му за поне 1 възстановка на истор. събитие.Кл.експерт „Режисура" бакалавър, с мин.опит в орган. и режис. на поне 1 възстановка на истор. събития.Об.поз.5-Кл. експерт "Маркетинг"-мин.образов.-квал. степен бакалавър и мин 1г. опит в маркетинга; Кл.експерт"Анализи"-мин. образ.-квал. степен бакалавър и мин. 1г.опит в обработка и анализ на бази данни.Участникът има право да предложи и други - допълнителни експерти извън ясно определените от него като ключови. Участникът следва да обезпечи наличието на съответните експерти за всяка об.позиция като 1 експерт може да бъде предложен като ключов само за 1 об. позиция.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо Предложение; тежест: 70
Показател: Финансово Предложение; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.04.2014 г.  Час: 14:00
Място

ст.203 в в сградата на община Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отваряне на офертите и действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022 „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".

VI.3) Допълнителна информация

Органи за информация-НАП, НОИ, РИОСВ, „Мин.на труда и соц.политика” и конкретно „Агенция по заетостта” и Изп.агенция „Главна инспекция по труда“(nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/,http://www.az.government.bg/). Декларацията по т.2.6 се представя за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги и от подизпълнителя/ите, ако се предвижда/т.3.Документите за икон. и фин. възм. са в раздел III.2.2.ляво поле;4.Документите за техн възм. са в разд,III.2.3.ляво поле;4.Договор/Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата поръчка (ако участникът е обединение, което не е ЮЛ);5.Нотариално заверено пълномощно от участника, упълн. едно лице да представлява участника в процедурата (изисква се, когато избраното лице не представлява официално участника, съгласно документа за съдебна регистрация);6.Нотариално заверено пълномощни от всички членове на обединението, упълн. едно лице от водещия член да подаде офертата и да попълни и подпише док., които са общи за обединението (ако участникът е обединение, което не е ЮЛ и ако тази функция на лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението);Съгл.чл. 56, ал. 3 от ЗОП, ако участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, док. по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко ФЛ и ЮЛ вкл. в обединението (с изкл. на съотв. регистрация, представяне на сертификат или др.условие, необх. за изпълнение на поръчката, съгл. изискванията на норм. или адм. акт и съобразно разпред. на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение), а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, с които се доказва съответствие с Изискванията за фин. и иконом. състояние на участниците и за технически възм. и квалификация на участниците се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от Възложител по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Ако се предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56 ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Плик № 2: 1. Техничско предложение за изпълнениЕ на поръчката - Приложения 14А, 14Б, 14В, 14Г или 14Д (в зав.от об.поз.)2. Декл, по чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Приложения 15А, 15Б, 15В, 15Г,15Д.Плик № 3 „Предлагана цена” - ценовото предл. (Прил.№17). Възложителят предоставя пълен достъп по ел. път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението интернет адрес www.yambol.bg от датата на публикуване на обявлението, в раздел "Обществени поръчки" и обявлението е изпратено по ел. път, поради което са използвани съкратените срокове по чл.64, ал.3 от ЗОП. Сроковете са намалени от 40 дни тъй като настоящата поръчка в стойностните прагове по чл.14 ал.3 т.2 от ЗОП. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет страница на Община Ямбол – www.yambol.bg, раздел „Об. поръчки”, откъдето същата може да бъде изтеглена. Възложителят не предвижда докум.да бъде продавана.Критерий за оценка по обособени позиции 1,3,4 и 5 е „Икономически най-изгодна оферта”.Показатели за оценка:„Т” е оценката по показател „Техническото предложение” (Макс. брой точки, който може да получи участник е 70т.) „С” е оценката по показател „Предлагана цена” (Макс. бр. точки, който може да получи участник е 30т.).Оценяват се 3 основни елемента на Техн. предложение, както следва:Р1 – Стратегия на участника - максималният брой точки по този показател е 30т.,Р2 - Разпределение на задачите и отговорностите между експертите - макс. бр. точки по този показател е 20т. и Р3 – Мерки за управление и преодоляване на риска - макс. брой точки по този показател е 20т.Финансова оценка „Предлагана цена” на предложението: (С) = (Смин / С участник) х 30т.,където:„Смин” - най-ниската предложена цена в настоящата процедура; „С участник” - цената, предложена от съответния участник;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, подготовка и разпространение на рекламни материали, мултимедийно представяне на НАР „Кабиле”, услуги за туристическа интерпретация"
1) Кратко описание

Целта на настоящата процедура е да се насочат по подходящ начин последващите действия за популяризиране и реклама на създадения чрез проекта туристически продукт и ефективното им достигане до потенциалните потребители. Ще бъдат идентифицирани посредническите фирми и медиите, които могат да имат най-голям принос за разпространението и реализацията на продукта и които ще бъдат поканени за участие в предвидените промоционални прояви. Ще бъде подготвен график за осъществяване на рекламните дейности и ще се определят каналите за разпространението на рекламните материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22140000, 22150000, 22461000

Описание:

Диплянки
Брошури
Каталози

3) Количество или обем

Избраната фирма - изпълнител на обществената поръчка по об поз.1 следва да:Изготви единна концепция с ясни цели за въвеждане на модел на презентация и реклама на обектите - атрактивна и понятна за широк кръг потребители и график за осъществяване на рекламните и промоц.дейности, чрез създаване на продукти, които да гарантират представителността на проекта, атрактивността му и отвореността на музея към туристите.Също така концепцията следва да съдържа дългосрочна (минимум 3 години) визия, за развитие на тур.обекти НАР „Кабиле” и Безитена в гр. Ямбол на бълг.и чужд. пазар, визуализация на проект на лого и рекламно послание за брандиране на тур. продукт.Концепцията трябва да съдържа проучване и анализ на посред. фирми и медиите, които могат да имат най-голям принос за разпространението и реализацията на тур. продукт и определяне на каналите за разпространение на реклам. материали. Проучването, анализът, концепцията и графикът следва да бъдат представени на хартиен и електронен носител.Пътеводител-каталог на НАР Кабиле - 36 стр., 200/140 мм. (в/ш); Корица - минимум 300 г/м2 – UV лак; Тяло – минимум - 100 г/м2 - двойно хромирана мат хартия; Шиене 2 телчета; цветност (4+4) 15 000 бр. – трябва да представлява схема на резервата и тематичните маршрути, снимки и възстановка на предполагаемия вид на основните археологически обекти, и кратка информация за най-значимите експонати в музея, както и за събития състояли се на територията на резервата. Текстовото съдържание, подготвено от Изпълнителя, следва да бъде предварително съгласувано с Възложителя.Маршрутна карта на НАР Кабиле – 20 000 бр. формат А3; Двустранен пълноцветен печат (4+4 цвята); 150 г/m2 двойно хромирана мат хартия. Изпълнителят следва да подготви графичното оформление и прилежащият описателен текст към обектите включени в картата. В картата трябва да се предвиди и място за снимки и текстов материал, карта с маршрутите от резервата с легенда, с визуализация и индексиране (tag) на обектите. Описателните текстове за картата следва да бъдат изготвени от Изпълнителя след консултация със специалист/и запознати с особеностите на индив. обекти, и одобрени от Възложителя.Дипляна за Безистена – 20 000 бр., съвременен дизайн с минимум 3 сгъвки, асиметрична форма; минимална площ на едната страна – 600 см2; двустранен пълноцветен печат (4+4 цвята); хартия 130 гр/м2, двустранен UV гланц. Дизайн, изработване на рекламен банер за НАР „Кабиле“ и Безистен и публикуване в туристически сайтове (4 сайта Х 6 месеца) - размери 300 x 250 пиксели; формат - *.swf – анимирани с вграден хиперлинк към страницата на Община Ямбол.Банерът трябва да бъде публикуван на началната страница в национални туристически сайтове. Интензитет на ротацията на банера - минимум 30 %.Дизайн, изработване, монтаж/демонтаж и месечен наем на билбордове. Съдържателно разработване (описание на обекта на български и английски език, графична реконструкция на обекта), дизайн, отпечатване и монтаж на указателни табели (НАР „Кабиле”) – 10 бр.Съдържателно разработване (описание на обекта на бълг. и англ. език), дизайн, отпечатване и монтаж на инф. табла до обектите (НАР Кабиле) – 9 бр.: Мултимедийно представяне на НАР Кабиле, трябва да включва:1.Заснемане и монтаж на снимков и филмов материал.2. 3D възстановка на основни археологически обекти.Услуги за туристическа интерпретация1. Разработване, превод и запис на аудиобеседа за НАР Кабиле с продължителност до 60 минути и превод на 4 езика: руски, английски, немски, френски.2. Разработване на програма за астрономически и биометрични наблюдения.3. Изработване на манекени и кукерски маски за временните етног.експозиции в Безистена.изработване на: манекен - с всички анатомични особености на човешкото тяло (глава; торс; крака; ходила и т.н.) с подвижни стави и стойка (основа), на която да има възможност да бъде поставян (монтиран).

Прогнозна стойност, без ДДС
136973 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120
5) Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка по тази обособена позиция е: до 60 дни от получаване на възлагателно писмо от община Ямбол да бъдат представени концепция, график, анализ, проучване, за развитие на туристическите обекти НАР „Кабиле” и Безитена в гр. Ямбол на българския и чуждестранния пазар, визуализация на проект на лого и рекламно послание за брандиране на туристическия продукт; Всички останали продукти в срок до 120 дни от получаване на възлагателно писмо от община Ямбол.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”
1) Кратко описание

Участникът следва да предложи план за организацията и провеждането на дейностите по информиране, публичност и визуална идентификация на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, като конкретно опише предвидените пресконференции (аудитория, програма, средства за комуникация, очаквани резултати); съдържание, оформление (включително цветово) на билбордовете за визуализация, обозначителните табели и информационните листовки; обхвата и примерното съдържание на публикациите, печатните медии, в които ще бъдат публикувани; планираният брой интервюта и репортажи, медиите в които ще бъдат излъчени и др. по преценка на участника.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 44423450, 22120000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Указателни табелки
Публикации

3) Количество или обем

Провеждане на 2бр. пресконференции - първоначална и заключителна. Дизайн, изработване, монтаж и месечен наем на билбордове за визуализация (2 билборда Х 6 месеца) Дизайн, изработване и монтаж на постоянни обозначителни табели - 2 бр. Информационни листовки - 2000 бр.-– графичен дизайн, предпечатна подготовка и предпечатна изработка и печат - (формат А4, цветност 4+4, 2 страници прегънати на две места, грамаж – минимум 130 грама, гланц), на български език в тираж 2000 бр. Съдържание - текст и изображения (цели, дейности, резултати на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”). Изпълнителят следва да представи на Възложителя поне два проекта на листовка след сключване на договора. Публикации – 3 бр.- минимален размер на текста - 2400 знака и минимум 1 изображение – пълноцветен печат. Изпълнителят трябва да предложи примерно съдържание на публикациите във връзка с изпълнението на проекта. Интервюта и репортажи – 4 бр. платени, по три излъчвания всяко. Изпълнителят трябва да организира платено интервю със представител на Община Ямбол и да предложи примерно съдържание на платените репортажи, медия в която ще се излъчат и времетраене.

Прогнозна стойност, без ДДС
19180 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация

При изпълнението на дейността следва да се спазват насоките за информация и публичност на ОПРР (http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx).Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка започва да тече след получаване на възлагателно писмо от община Ямбол и заявка за съответен продукт от тази обособена позиция.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Провеждане на опознавателни обиколки”
1) Кратко описание

Следва да се опише подробно организацията на провеждането на опознавателните обиколки, предлаганите места за нощувки и хранене, съдържанието на материалите, които ще бъдат предоставени (в зависимост от целевата група) и сувенирите, както и очакванията за резултатите от дейността. Конкретните представители журналисти и посреднически фирми ще бъдат идентифицирани в рамките на обособена позиция 1 и ще бъдат предоставени на изпълнителя в тази обособена позиция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63513000, 63515000

Описание:

Туристически информационни услуги
Услуги, свързани с пътувания

3) Количество или обем

Организиране на опознавателна обиколка за журналисти, представители на местни и национални медии (40 души). Целта на тази дейност е да се направят публикации и медийно отразяване с позитивно представяне на туристическия продукт в медиите, за да се представи продукта на по-широка публика. Журналистите, представители на местни и национални медии и 5-ма представители на двете общини трябва посетят обновените и благоустроени туристически обекти и да бъдат запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от създаването на новия продукт за културен туризъм. Програмата трябва да включва изнасяне на подробна беседа от подходящи специалисти по история и култура, както и организиране на културни мероприятия (кукерски игри, танцови изпълнения, възстановка на ритуали); Организиране на експедиентски тур за посреднически фирми, които имат ключова роля в дистрибуцията и маркетинга на туристическия продукт (40 души). Целта на събитието е да се представят на място обновените и новосъздадени атракции, запознаване в детайли с качествата и предимствата на туристическото предлагане в района на Ямбол. За участие трябва да бъдат поканени около 35 туроператори и туристически агенти, и 5 представители на общините Ямбол и Тунджа. Програмата трябва да включва изнасяне на подробна беседа от подходящи специалисти по история и култура; представяне на културни мероприятия (кукерски игри, танцови изпълнения, възстановка на ритуали). Обиколките ще се организират в рамките на 2 дни, като за участниците трябва да бъде осигурен транспорт, 1 нощувка със закуска, два обяда и 1 вечеря, да се предвидят разходи за анимирани представления и възстановки, комплект папка със сувенир. Местата за хранене и настаняване следва да бъдат минимум 3 звезди, а средствата за транспорт – минимум 2 звезди. Участниците в програмата ще бъдат настанени в единични стаи. Храненията да бъдат в рамките на тристепенно меню, като към тях следва да бъдат осигурени безалкохолни напитки или минерална вода. За вечерите да бъде осигурена също така и дегустация на вино.Следва да им бъде осигуряван организиран транспорт от и до всички обекти включени в програмата, както и транспортните разходи на участниците до град Ямбол и обратно. Следва да има едно анимирано представление на обиколка – изнесено през първият или вторият ден на съответните турове. Изпълнителят изготвя програми и покани - за всяка от обиколките, които следва да представи на Възложителя за одобрение. Същите следва да бъдат изпратени от Изпълнителя на журналистите, представители на местни и национални медии и представителите на двете общини, по списък - изготвен съвместно от Изпълнителя и Възложителя. Беседа за всеки един етап от обиколките трябва да бъде изнесена от специлист/специалисти в дадените области и продължителност, съобразена с времевото разпределение на графиците на обиколките. Сувенирите следва да представят културата, бита, природните дадености или културните особености на региона. Изпълнителят трябва да представи две концепции и визуализации на предлаганите продукти.

Прогнозна стойност, без ДДС
14960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация

При изпълнението на дейността следва да се спазват насоките за информация и публичност на ОПРР (http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx).


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Разработване на програма, режисура, артисти, организация, изпълнение на възстановки”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” и с цел провеждане на възстановки в НАР „Кабиле” е необходимо разработването на програма за организиране и провеждане на възстановките, които да включват сцени от живота и бита на населението от Римската епоха и разработване на сценария на изпълнението, както и организиране на актьорите/реинакторите, които да пресъздадат сцени от живота и бита на населението от Римската епоха, демонстрация на военни тактики и умения за нападение и отбрана. Изпълнението на възстановката трябва да съдържа следните стъпки: 1.Драматургична основа(създаване на сценарий – разказ) 2.Музикална среда (композиране на авторска музика и запис в студио) 3.Движенческа среда (хореография) 4.Режисура и сценография 5.Обучение на реинактори(възстановчици)-10бр. 6.Актьори - 5 бр. 7.Работа със външни статисти и реинактори (възстановчици) 8. Художествено осветление и художествено озвучаване (прожектори, плаки, пулт, захранване, кабели и др.; тонколони, пулт, CD player, микрофони, захранване и др.)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Следва да бъде представена концепцията на участника за организиране и провеждане на възстановките, брой актьори/реинактори, предвидените сцени от живота и бита на населението от Римската епоха и сценария на изпълнението, възможността чрез възстановките да бъдат привличани посетители и др. С цел провеждане на възстановки в НАР „Кабиле” е необходимо разработването на програма за организиране и провеждане на възстановките, създаване на сценарий/ разказ, музикална среда (композиране на авторска музика, запис в студио); хореография; режисура и сценография; обучение на реинактори (възстановчици) – минимум 10 бр., актьори – минимум 5 бр.; художествено осветление и художествено озвучаване. Цялото техническо обезпечаване на възстановките е задължение на изпълнителя – прожектори, пулт, захранване, кабели, тонколони, микрофони и други. За изпълнение на възстановките трябва да се използва новосъздаденият „Кастелум”, като трябва да се пресъздаде римско присъствие по тукашните земи (римляни, траки, келти). Всекидневието на римския войник в „Кастелума” следва да е пресъздадено в минимум 5 модула, с минимална продължителност на всеки един от модулите 20 минути. Възстановките следва максимално да се приближават като автентичност до ежедневието на римският войник от 2 – 3 век. Организираните туристи трябва да имат възможността да разгледат живота зад крепостната стена, оръжието на войниците, техните палатки, да се хранят с тяхната храна, приготвена на място. Трябва имат възможността да използват техните оръжия, да стрелят с лък, да хвърлят копие и други. Примерно съдържание на програма: „Всекидневието на римския войник” - животът на римския войник във военния лагер /кастелума/, нощуване на войниците в кастелума, приготвяне на храна и хранене - демонстрация на римска кухня по автентични рецепти, прибори посуда; охрана на военния лагер /кастелума/ (организация); военни тренировки и обучение в римския лагер; практикувани занаяти в римския лагер /кастелума/; забавления в римския лагер /кастелума/; култови практики във военния лагер /кастелума/; римският войник в поход: култови практики по време на поход, римските войници по време на поход, разпъване на палатки и охрана и отбрана на полевия лагер; демонстрация на военни тактики и умения: боравене с оръжие индивидуално и в строй, тактики и стратегии в настъпление, тактики и стратегии в отбраната на кастелума.

Прогнозна стойност, без ДДС
14800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация

При изпълнението на дейността следва да се спазват насоките за информация и публичност на ОПРР (http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx).


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Проучвания и анализи, обезпечаващи развитието на туристическия продукт”
1) Кратко описание

Разработване на система за проучване и наблюдение на турситите в НАР „Кабиле“ и „Безистена“, което трябва да включва: Разработване и попълване на база данни за туристическото търсене Разработване на въпросници за установяване на обратна връзка с посетителите Обработка и анализ на резултатите от наблюдението на туристическото търсене Въвеждане на система за измерване и анализ на посетителите

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48610000, 48612000, 79330000

Описание:

Системи от бази данни
Система за управление на бази данни
Статистически услуги

3) Количество или обем

Участникът следва да разработи система за проучване и наблюдение на туристите в НАР „Кабиле“ и „Безистена“, което трябва да включва: Разработване и попълване на минимум база данни за туристическото търсене - За конкретни обекти;За тематични маршрути; За атракции и др. Разработване на въпросници за установяване на обратна връзка с посетителите - удовлетвореност на посетителите от атракциите, среден престой на атракцията НАР «Кабиле», среден престой на атракцията Безистен в гр. Ямбол и др. Изпълнителят трябва да разработи минимум 3 въпросника, съобразно различни възрастови групи, с примерни въпроси кои експонати предизвикват най-силно потребителски интерес; кои инициативи предизвикват най-голям потребителски интерес; как реагират посетителите на предварително изготвените макети на бъдещата експозиция; начин на възприемане на експозицията от различните видове групи и др. Обработка и анализ на резултатите от наблюдението на туристическото търсене Резултатите и информацията следва да могат да се представят графично и да бъдат съпроводени с тълкувание и препоръки. Въвеждане на система за измерване и анализ на посетителите, която да представлява софтуерен продукт с отворен код за измерване, работещ в среда на Windows или еквивалент, базиран на Bluetooth технология или еквивалент за измерване бр. посетители в Безистен, възможност за изпращане на информация до посетителите (покани за посещения на обекти в близост, описание на обектите, съпътстващи мероприятия в региона, места за отдих и нощуване), като допълнителен иновативен метод за реклама и информация. Информацията трябва да бъде използвана за анализ на поведенческите модели на посетителите и за измерване ефективността на изпълняваните информационни и рекламни дейности. Възможност за извличане на справки и измерване на корелация по минимум три признака; Възможност за добавяне на критерии за измерване на посещенията; Създадената система да може да бъде внедрявана и в други културни и туристически обекти /и/или обща база данни/; Предложените инструменти за измерване да изключват възможността за манипулиране на информацията /бар кодове на билетите, анкетните карти/въпросниците и т.н;

Прогнозна стойност, без ДДС
28900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация

При изпълнението на дейността следва да се спазват насоките за информация и публичност на ОПРР (http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx).Срокът за изпълнение на договора по тази обособена позиция e до 90 дни от получаване на възлагателно писмо от община Ямбол.