Версия за печат

00858-2013-0004

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455457

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", ул."Цар Асен"№24, За: Румен Кирилов Киров, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 0888 442676, E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: 032 261226

Място/места за контакт: Ректорат

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.uni-plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" по 10 обособени позиции, като рамковите споразумения са за 8 обособени позиции

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 170 - 294596 от 14.10.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д-1566/20/03/2014 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Лирекс БГ" ООД, София 1784, жк."Младост" бл.54 А, вх.1, партер, Р България 1784, София, Тел.: 02 9691691, E-mail: office@lirex.bg, Факс: 02 9743095

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-1567/20/03/2014 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Райс" ООД, бул."Освобождение" 3 х.к-с SPS ет.3 оф.335, Р България 9020, Пловдив, Тел.: 0700 17507, E-mail: marketing@rais.bg, Факс: 032 994998

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-1568/20/03/2014 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

" Контракс" АД, ул."Тинтява" 13, Р България 1000, София, Тел.: 02 960977, E-mail: office@kontrax.bg, Факс: 02 9609797

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д1769/17/03/2014 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Риск-електроник" ООД, бул."Самоковско шосе" №2Л БЦ"Боила"ет.1, Р България 1000, София, Тел.: 02 9275424, E-mail: office@risk.bg, Факс: 02 9176433

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-1571/20/03/2014 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

21.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Кооперация "Панда", бул."Цариградско шосе"№139, Р България 1784, София, Тел.: 02 9766896, E-mail: hristo .kostov@office1.bg, Факс: 02 9766879

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-1570/20/0/.2014 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

21.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ж.к. Дианабад, Св. Пимен Зографски №4, сграда 1, Р България 1172, София, Тел.: 07 0011444, E-mail: sales@ibs.bg, Факс: 02 9615456

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

VI.2) Допълнителна информация

Рамковите споразумения са за две години, като включват поръчки по програми и собствени заявки на Университета.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2014 г.