Версия за печат

00906-2014-0001

BG-София: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул."Гладстон" 67, За: Галина Симеонова Симеонова, Р България 1000, София, Тел.: 02 9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131

Място/места за контакт: Триадица № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ПУДООС за срок от 3 години от датата на подписване на договор.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: ул. Г. Софийски № 1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ПУДООС за срок от 3 години от датата на подписване на договор за срок до 3 години

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09323000

Описание:

Топлинна енергия от районна централа


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
40000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ДВ 582192 от 27.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 9371 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ПУДООС
V.1) Дата на сключване договора
21.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Топлофикация София ЕАД, ул. Ястребец, България 1680, София, Тел.: 070011 111

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 40000 BGN с ДДС 20%
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.03.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

На основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура договаряне без обявление. Топлофикация София ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, ул. „Ястребец” № 23 Б, ЕИК: 831609046, притежава издадени лицензии от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране: Лицензия за производство на електрически и топлинна енергия № Л-032-03/ 15.11.2000г. , със срок на действие 20 години, издадена на основание чл. 39, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност и чл.44, т.3 и чл.87, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности в енергетиката. - Лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-033-05/ 15.11.2000г., със срок на действие 20 години, издадена на основание чл. 39, ал.1, т.2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност и чл.44, т.3 и чл.87, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности в енергетиката. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетика (ЗЕ), преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране. На основание чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Разпоредбата на чл. 130 от ЗЕ задължава топлопреносното предприятие да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа. Видно от Регистър на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, съгласно ЗЕ, публикуван на интернет страницата на ДКЕВР, се установява, че лицензията за пренос на топлинна енергия, вписана под № 20 в регистъра, е за територията на град София. Видно от описаната фактическа обстановка и представените доказателства, Топлофикация София ЕАД е носител на изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на град София, по силата на административен акт. Предвид това считаме, че са налице условията за прилагане на 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.