Версия за печат

00972-2014-0005

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 8000 Бургас, бул. "Проф. Якимов" 1, За: доц. д-р Магдалена Миткова, РБ 8000, Бургас, Тел.: 056 880247, E-mail: mmitkova@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: www.btu.bg.

Електронен достъп до информация: www.btu.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, необходимо за създаване на Лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве" в рамките на ЦНИЛ в изпълнение на проект "Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособявне на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Бургас
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, необходимо за създаване на Лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве" в рамките на ЦНИЛ в изпълнение на проект "Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособявне на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве". Доставката на апаратурата, съгласно утвърдените технически спецификации, включва: 1. Газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър – 1 брой; 2. Високоефективен течен хроматограф – 1 брой; 3. Спектрометър с индуктивно свързана плазма и масспектрометър – 1 брой; 4. Система за определяне на специфична повърхност и разпределение на порите на катализатори и адсорбенти – 1 брой; 5. Спектрофотометър за видима и ултравиолетова област – 1 брой; 6. Инфрачервен спектрометър за работа в средната и близката инфрачервена област с Фурие трансформация – 1 брой; 7. Система за твърдофазна екстракция – 1 брой; 8. Система за чиста вода Тип I и III – 1 брой; 9. Специализирана лабораторна миещо-дезинфекцираща машина – 1 брой; 10. Аналитична везна – 1 брой; 11. Вакуум помпа – 1 брой; 12. Шейкър – 1 брой; 13. Водна баня с капак – 1 брой; 14. Ротационен Вакуум изпарител – 1 брой; 15. Сушилня – 1 брой; 16. Ултразвукова вана – 1 брой; 17. рН метър – 1 брой; 18. Вортекс с приставка – 1 брой.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

без вкл. ДДС

Стойност, без да се включва ДДС
1139784 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 5000 лева е със срок на валидност 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на договора. Форма на гаранцията- банкова гаранция или парична сума, преведена по банкова сметка на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" IBAN: BG94STSA93003300290023, BIC: STSABGSF, "Банка ДСК" ЕАД. Освобождаването на гаранцията за изпълнение е до 10 дни след подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за доставката на апаратурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва по банков път срещу представена фактура с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя на етапи: - 30 % от сумата по договора, до 7 /седем/ работни дни след даване на писмена заявка за доставка на отделните компоненти до изпълнителя, - 25 % от сумата по договора за отделните компоненти, до 14 /четиринадесет/ работни дни след писмено известие от изпълнителя за готовност за експедиция на стоката, - 25 % от сумата по договора за отделните компоненти до 14 /четиринадесет/ работни дни след доставка и подписване на протокол за инсталация на всяко едно оборудване, протокол за извършено обучение и извършен тест на всяко едно оборудване, придружени с фактура - оригинал, копия на гаранционни карти за доставеното оборудване, - окончателно плащане: останалите 20 % от сумата по договора до 30 /тридесет/ дни след подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за цялото оборудване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Участникът представя копие от документа за регистрациа или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от ЗТР когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - документ за самоличност (заверено от участника копие). При участници обединения- документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.Когато не е представен ЕИК участниците- юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът трябва да притежава финансови и икономически възможности гарантиращи качественото и своевременно изпълнение на предмета на поръчката. 1./ Копие, заверено от участника, на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2011 г., 2012 г., и 2013 г., съответно документи, удостоверяващи дохода на физическо лице, ако участникът е физическо лице /еквивалентен документ за чуждестранно физическо/юридическо лице, за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и копие /заверено от участника/ от одиторски доклади за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, в случай когато изистваните документи не са публикувани в ТР към АОП. 2./ Информация за общия оборот и оборота на стоките, сходни с предмета на поръчката за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписана от представляващия участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1./ Участникът трябва да има за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, реализиран общ оборот не по- малко от 3500000.00 лева, без ДДС и реализиран специализиран оборот 1500000.00 лева, без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък- декларация на основните договори за доставки, със същия или сходен предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнени от участника през последните 3 години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на офертите, с посочени предмет на договора, стойност, срок за изпълнение, дати на сключване и изпълнение, и получатели, придружени с препоръки за добро изпълнение от съответните контрагенти по тези договори. * сходен предмет: доставка на лабораторна апаратура за научни изследвания. 2. Участникът трябва представи сертификат за внедрена от участника система за управление на качеството по ISO 9001: 2008 с обхват аналогичен на предмета на поръчката. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, сертификатът се представя от всеки един от членовете на обединението. 3. Участникът да представи оторизационно писмо от производителя или упълномощен негов представител на предлаганата апаратура за участие в процедурата. Участникът трябва да има изрично пълномощно за участие в процедурата от производителя или от упълномощен негов представител на територията на Република България.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил поне 3 договора, сходни с предмета на поръчката, придружени с 3 препоръки от изпълнението на тези договори, през последните 3 години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат отчитани.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Степен на съответствие; тежест: 60
Показател: Предложена цена; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.05.2014 г.  Час: 15:00
Място

гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" 1, ректорат

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

чл. 68, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект № BG161PO003-1.2.04

VI.3) Допълнителна информация

Документацията да участие се получава от деловодството на университета до десет дни преди изтичане на срока да получаване на оферти. Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на Профила на купувача на Интернет страницата на университета на адрес www.btu.bg в 3- дневен срок преди датата на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 ал. 5 т. 1 и чл. 120 ал. 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, РБ 8000, Бургас, Тел.: 056 880247, E-mail: mmitkova@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

URL: http://www.btu.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ